JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 25 »

Suo­mi on isän­maa, Ruot­si ko­ti­maa – Fin­land är fos­ter­land, Sve­ri­ge hem­land

Puhutaan maasta ja taivaasta3.7.2016 17.15

– Al­ku­jaan ta­pa­sim­me Al­pon kans­sa Reis­jär­ven lei­ril­lä. Me­nim­me nai­mi­siin Gö­te­bor­gis­sa. Pie­nen pie­ni noin kym­me­nen hen­gen läm­min­hen­ki­nen ko­ti­sii­o­ni on jää­nyt mie­leen, Mar­ja ker­too.

KUVA PIRKKO PUHAKALTA

KUVA PIRKKO PUHAKALTA

En­nen van­haan Su­vi­seu­rois­sa ko­koon­nut­tiin ryh­mä­ku­viin

Puhutaan maasta ja taivaasta2.7.2016 7.00

Su­vi­seu­rois­sa on men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä otet­tu ryh­mä­ku­via, joi­hin ku­vat­ta­vik­si ko­koon­tui­vat ai­na yh­den paik­ka­kun­nan su­vi­seu­ra­vie­raat. En­sim­mäi­sen ker­ran vä­ril­li­sis­sä ryh­mä­ku­vis­sa käy­tiin vuon­na 1971 Ruu­kin su­vi­seu­rois­sa. Yl­lä ole­vas­sa ku­vas­sa on pu­das­jär­vi­siä su­vi­seu­rois­sa Ra­nu­al­la 1973.

Sau­ma­ton­ta yh­tei­se­loa – Pirt­ti­maat asu­vat ra­jal­la Tor­ni­os­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta1.7.2016 7.49

Ul­la-Mai­ja ja Pert­ti Pirt­ti­maa asu­vat Tor­ni­os­sa, jos­sa yh­teis­työ ja -elä­mä Haa­pa­ran­nan kans­sa on ar­ki­päi­vää. Mo­lem­mat ovat ko­toi­sin pie­nes­tä tor­ni­o­lai­ses­ta ky­läs­tä, Ul­la-Mai­ja Aa­pa­jär­ves­tä ja Pert­ti Sat­ta­jär­ves­tä, jois­sa mo­lem­mis­sa pu­hu­taan vah­vaa pe­rä­poh­jo­lan mur­ret­ta.

Las­ten tuu­mai­lut voi­vat ol­la kuin pie­niä twaar­no­ja

Puhutaan maasta ja taivaasta30.6.2016 9.20

SRK jul­kai­see tä­nään eri­tyis­laa­tui­sen pie­nen kir­jan. Kas­voin ihan pie­nek­si ko­ko­aa yh­teen Sii­o­nin ke­vät -leh­den ar­kis­to­aar­tei­ta, ja sen yti­men muo­dos­ta­vat leh­teen lä­he­te­tyt las­ten pu­heet. Pa­ras­ta kir­jas­sa ovat pie­net suu­ret per­soo­nat, joi­ta se nos­taa esil­le, kir­jan toi­mit­ta­ja ja Sii­o­nin ke­vään pää­toi­mit­ta­ja Kat­ri Iso­pah­ka­la ker­too. Täs­tä ju­tus­ta voit lu­kea poi­min­to­ja nois­ta las­ten tuu­mai­luis­ta.

Las­ten su­vi­seu­rois­sa erak­ko­hen­ki­nen sai oman telt­ta­saa­ren

Puhutaan maasta ja taivaasta28.6.2016 16.11

Tämä on ker­to­mus eräis­tä Las­ten su­vi­seu­rois­ta. Oli sa­tei­nen ke­sä­kuun aa­mu, kun kau­kai­ses­sa ar­jen­hal­lin­ta­toi­mi­kun­nas­sa pää­tet­tiin, et­tä Lai­ti­sen per­heen olo­huo­neen pöy­tä oli­si oi­val­li­nen paik­ka so­pi­van pie­nil­le su­vi­seu­roil­le.

Kak­sos­sis­kot sai­vat rip­pi­kou­lus­ta ys­tä­viä ja vas­tauk­sia us­ko­ne­lä­mään

Puhutaan maasta ja taivaasta27.6.2016 7.22

Mil­la ja Saa­na Paa­ki­na­ho osal­lis­tui­vat rip­pi­kou­lun ke­sä­jak­sol­le Ra­nu­an kris­til­li­sel­lä kan­sa­no­pis­tol­la. Rip­pi­kou­lu oli heil­le hie­no ko­ke­mus ja se oli­si voi­nut jat­kua tyt­tö­jen mie­les­tä pi­dem­pään­kin. Heis­tä eri­tyi­sen mu­ka­via oli­vat ret­ki Aut­ti­kön­kääl­le ja il­lan­viet­to opis­ton ko­dal­la.

”Miul ei muu­ta jäänt ko mur­re”

Puhutaan maasta ja taivaasta21.6.2016 9.06

– Mie oon ai­na ih­me­telt, mite Tai­vaan Isä on jär­jes­tänt asi­at, sa­noo 87-vuo­ti­as mo­nia vai­hei­ta elä­nyt ja yli 70 vuo­den työ­u­ran teh­nyt Ir­ja Mäy­rä­nen. Olem­me ju­tut­ta­mas­sa Ir­jaa hä­nen ko­to­naan Lap­peen­ran­nan Ki­vi­har­jus­sa. Sak­set klip­sut­ta­vat, kun Ir­ja par­tu­roi Ris­to Romp­pa­sen hiuk­sia.

Koti ja kou­lu yh­teis­työs­sä toi­si­aan ar­vos­ta­en

Puhutaan maasta ja taivaasta12.6.2016 12.57

Paa­vo­lan ala­kou­lus­sa vie­tet­tiin tou­ko­kuus­sa ai­nut­laa­tuis­ta juh­la­het­keä. Hilk­ka ja Kari Pöys­kö jär­jes­ti­vät 12 lap­sen­sa kans­sa juh­lat opet­ta­jil­le, kun per­heen kuo­pus, Hil­ja­kai­sa, oli päät­te­le­mäs­sä kuu­det­ta luok­kaan­sa. Kaik­ki per­heen lap­set ovat käy­neet ala­kou­lun­sa Paa­vo­las­sa. Esi­koi­sen läh­dös­tä kou­lu­tiel­le on yli 30 vuot­ta. Pöys­kö­jen per­he­kuo­ro lau­loi juh­las­sa ne­li­ää­ni­ses­ti.

KUVA: MERVI PäIVäRINTA

KUVA: MERVI PäIVäRINTA

Vir­si­ve­te­raa­nit ja poi­ka – vir­si­ki­san voit­ta­jat

Puhutaan maasta ja taivaasta3.6.2016 12.42

Ou­lus­sa jär­jes­tet­tiin tou­ko­kuus­sa Kai­ken kan­san vir­si­vi­sa, jon­ka voit­ti ryh­mä ni­mel­tään Vir­si­ve­te­raa­nit ja poi­ka. Poh­jois-Poh­jan­maan kirk­ko­mu­siik­ki­pii­riä edus­ta­nee­seen ryh­mään kuu­lui­vat Mart­ti Ti­hi­nen (ku­vas­sa vas.), Teu­vo Päk­ki­lä, Rau­no Kin­nu­nen ja Leo Ti­hi­nen.

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

On­nis­tu­mi­sen iloa – vink­ke­jä juh­lien jär­jes­tä­mi­seen

Puhutaan maasta ja taivaasta1.6.2016 12.00

Ke­vät ja kesä ovat mo­nes­sa per­hees­sä juh­lien ai­kaa. Per­he­juh­lien jär­jes­tä­mi­nen on oma pro­ses­sin­sa, ja se vaa­tii usein ai­kaa, ra­haa ja or­ga­ni­soin­ti­ky­kyä.

« 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 25 »
3.8.2020

Mut­ta sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den - il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys