JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Etäyh­teys su­ju­voit­taa toi­min­taa: "Tar­vit­see vain löy­tää tie­to­ko­neel­le paik­ka"

Puhutaan maasta ja taivaasta
30.1.2021 7.35

Juttua muokattu:

29.1. 15:42
2021012915420820210130073500
Raahelainen Juuso Tölli osallistui kotoa käsin Reisjärven opiston kautta järjestetylle SRK:n viestinnän etäkurssille. Myös kaksivuotias Niila oli kuulolla.

Raahelainen Juuso Tölli osallistui kotoa käsin Reisjärven opiston kautta järjestetylle SRK:n viestinnän etäkurssille. Myös kaksivuotias Niila oli kuulolla.

Pihla Niskakangas

Raahelainen Juuso Tölli osallistui kotoa käsin Reisjärven opiston kautta järjestetylle SRK:n viestinnän etäkurssille. Myös kaksivuotias Niila oli kuulolla.

Raahelainen Juuso Tölli osallistui kotoa käsin Reisjärven opiston kautta järjestetylle SRK:n viestinnän etäkurssille. Myös kaksivuotias Niila oli kuulolla.

Pihla Niskakangas

Saa­ra Ho­lap­pa

Mo­nien mui­den ta­voin raa­he­lai­nen Juu­so Töl­li on tot­tu­nut vii­me ai­koi­na osal­lis­tu­maan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vas­tuu­teh­tä­viin etä­nä. Tam­mi­kuus­sa hän oli mu­ka­na Reis­jär­ven opis­ton kaut­ta jär­jes­te­tyl­lä SRK:n vies­tin­nän etä­kurs­sil­la.

Vies­tin­tä­kurs­sil­la Töl­li val­mis­te­li osal­taan tu­le­via Reis­jär­ven opis­to­seu­ro­ja yh­des­sä muun vies­tin­tä­toi­mi­kun­nan kans­sa.

Myös rau­ha­nyh­dis­tyk­sen­sä joh­to­kun­nan jä­se­ne­nä Töl­li on ol­lut mu­ka­na suun­nit­te­le­mas­sa jär­jes­te­ly­jä ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na pit­käl­ti etä­nä, pää­a­si­as­sa joh­to­kun­nan oman What­sApp-ryh­män kaut­ta.

Jot­kut Töl­lin vas­tuul­la ol­leet rau­ha­nyh­dis­tyk­sen teh­tä­vät ovat jo en­nen ra­joi­tuk­sia ol­leet luon­teel­taan sel­lai­sia, et­tä ne on voi­nut teh­dä ko­toa kä­sin.

– Seu­ra­oh­jel­mien val­mis­ta­mi­nen on ta­pah­tu­nut Goog­le Doc­sis­sa niin, et­tä jo­kai­nen toi­mi­kun­ta on saa­nut päi­vit­tää sin­ne omat jut­tun­sa. Myös rau­ha­nyh­dis­tyk­sen net­ti­si­vu­jen päi­vi­tys­tä on teh­ty etä­nä jo pi­tem­pään.

Töl­li nä­kee etäyh­teyk­sis­sä mah­dol­li­suuk­sia.

– Nii­den kaut­ta mu­kaan voi tul­la esi­mer­kik­si vuo­si­ko­kouk­seen sel­lai­si­a­kin ih­mi­siä, jot­ka ei­vät vält­tä­mät­tä muu­ten oli­si osal­lis­tu­neet. Nyt saat­taa osal­lis­tua vä­hän nuo­rem­mat­kin.

Li­säk­si etu­na on ajan sääs­ty­mi­nen, kun ei tar­vit­se mat­kus­taa mi­hin­kään.

– Myös muut käy­tän­nön jär­jes­te­lyt ovat huo­mat­ta­vas­ti ke­ve­äm­piä: tar­vi­taan vain etäyh­teys. Ei tar­vit­se kuin löy­tää ko­toa tie­to­ko­neel­le so­pi­va paik­ka.

Etä­o­sal­lis­tu­mi­sen kaut­ta Töl­li pys­tyi aut­ta­maan per­het­tään enem­män kuin jos oli­si ol­lut opis­tol­la kurs­si­vii­kon­lo­pun.

– Pys­tyy ole­maan ko­to­na ai­na­kin jon­kin ver­ran läs­nä, vaik­ka pie­net lap­set ei­vät vält­tä­mät­tä ym­mär­rä­kään ai­na sitä, mil­loin isä on hei­dän käy­tet­tä­vis­sään. On pal­jon tau­ko­ja. Il­lat, aa­mut ja yöt voi ol­la ko­to­na, min­kä vuok­si kurs­sil­la olo ei ra­si­ta niin pal­jon muu­ta per­het­tä, Juu­so ku­vai­lee ko­toa kä­sin kurs­sil­le osal­lis­tu­mi­sen hy­viä puo­lia.

Kurs­sin per­jan­tai-il­lan alus­tus ja sii­hen liit­ty­vä kes­kus­te­lu kuu­lui Töl­leil­lä so­pi­vas­ti per­heen il­ta­pa­la-ai­kaan.

– Oli mu­ka­vaa, et­tä pys­tyim­me vai­mo­ni Ai­non kans­sa kuun­te­le­maan sitä sii­nä yh­des­sä.

Lue tä­män vii­kon leh­des­tä, mikä Töl­lin mie­les­tä on etä­työs­sä haas­ta­vaa.

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys