JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Hyvä vanhemmuus on läsnäoloa

Puhutaan maasta ja taivaasta
19.11.2022 6.00

Juttua muokattu:

18.11. 13:08
2022111813081920221119060000

Jo­han­na Lu­mi­jär­vi

Tero Pit­kä­lä on tuo­re so­si­aa­li­oh­jaa­ja per­he­so­si­aa­li­työs­sä. Ai­em­min hän on toi­mi­nut op­tik­ko­na ja yrit­tä­jä­nä, mut­ta vii­me ke­vää­nä hän val­mis­tui so­si­o­no­mik­si. Opis­ke­lun vii­mei­sen vuo­den Pit­kä­lä teki per­he­työ­tä. Juu­ri 50 vuot­ta täyt­tä­neel­lä am­ma­tin­vaih­ta­jal­la on 14 las­ta ja hän on pap­pa kak­sos­po­jil­le.

Per­he­so­si­aa­li­työs­sä so­si­aa­li­oh­jaa­ja työs­ken­te­lee tu­kea tar­vit­se­vien per­hei­den kans­sa. Hän toi­mii oma­na työn­te­ki­jä­nä asi­a­kas­per­hei­den lap­sil­le. Pit­kä­lä va­lot­taa työ­tään:

– Teh­tä­vä­ni on pyr­kiä yh­des­sä per­hei­den kans­sa löy­tä­mään heil­le so­pi­vaa apua ja tu­kea. Läh­tö­koh­ta­na työs­sä on las­ten ke­hi­tys, hy­vin­voin­ti ja huo­len­pi­to. Työ­tä­ni oh­jaa so­si­aa­li­huol­to­la­ki. Sen mu­kaan lap­sen etu on hän­tä kos­ke­vis­sa asi­ois­sa en­si­si­jai­nen.

Lap­sen ase­ma per­hees­sä ja yh­teis­kun­nas­sa on ai­ko­jen ku­lu­es­sa muut­tu­nut:

– Ai­em­min kun­ni­oi­tus­ta ope­tet­tiin enem­män ku­rin ja jopa alis­ta­mi­sen kaut­ta. Raa­ma­tun esi­merk­ki on toi­sen­lai­nen, huo­maut­taa Pit­kä­lä.

Jee­sus nos­ti lap­sen tasa-ar­voi­sek­si ja jopa esi­ku­vak­si yh­teis­kun­nas­sa, joka ei an­ta­nut lap­sel­le juu­ri mi­tään ar­voa.

– Kun­ni­oit­ta­mis­ta voi­daan opet­taa par­hai­ten kun­ni­oit­ta­mal­la. Ovat­ko lap­set van­hem­pia var­ten vai van­hem­mat lap­sia var­ten? Pit­kä­lä haas­taa poh­ti­maan.

– Van­hem­muu­den tär­kein teh­tä­vä on luo­da lap­sel­le tur­val­li­set olo­suh­teet kas­vaa ja ke­hit­tyä, Pit­kä­lä poh­tii ja jat­kaa:

– Se tar­koit­taa rak­kaut­ta ja ra­jo­ja. Van­hem­muus näyt­tää ole­van mo­nil­ta hu­kas­sa.

– Ker­too­ko syn­ty­vyy­den las­ke­mi­nen ih­mi­sen it­sek­kyy­den ja nau­tin­non­ha­lun kas­va­mi­ses­ta? so­si­aa­li­oh­jaa­ja ky­syy.

Toi­saal­ta hän poh­tii, et­tä van­hem­muus on saa­tu näyt­tä­mään ko­vin vai­ke­al­ta. Me­dia on pul­lol­laan ar­tik­ke­lei­ta sii­tä, mitä van­hem­pien pi­tää osa­ta teh­dä ja huo­leh­tia. Van­hem­mil­le voi muo­dos­tua tun­ne, et­tä las­ten kas­vat­ta­mi­nen on vai­ke­aa ja et­tä vir­heet sii­nä voi­vat ol­la koh­ta­lok­kai­ta.

Riip­pu­vuus äly­lait­teis­ta haas­taa läs­nä­o­loa. Kun lap­sel­la on tar­pei­ta, van­hem­man pu­he­li­men se­laa­mi­nen kes­key­tyy ja sii­tä voi ai­heu­tua är­ty­mys­tä.

– Hyvä van­hem­muus on en­nen muu­ta läs­nä­o­loa, Pit­kä­lä miet­tii.

– Läs­nä ole­va van­hem­pi ky­ke­nee re­a­goi­maan lap­sen tar­pei­siin tai jak­saa ot­taa lap­sen tun­tei­ta vas­taan ja huo­mi­oon.

Van­hem­pien teh­tä­vä on opet­taa vas­tuun ot­ta­mis­ta. Pit­kä­län mie­les­tä in­ter­ne­tin käyt­töä ei kan­na­ta kiel­tää, vaan opet­taa sen vas­tuul­lis­ta käyt­tä­mis­tä. Sii­hen kuu­luu myös las­ten ja nuor­ten in­ter­ne­tin käy­tön seu­raa­mi­nen, vaik­ka se ei ole­kaan help­poa. Van­hem­man teh­tä­vä on aset­taa lap­sel­le tur­val­li­set ra­jat ikä­ta­soi­ses­ti. He päät­tä­vät, mikä on lap­sel­le tai nuo­rel­le va­hin­gol­lis­ta tai vaa­ral­lis­ta.

Ny­ky­ään (yli 10-vuo­ti­aal­la) alai­käi­sel­lä on oi­keus osin päät­tää tie­to­jen­sa näyt­tä­mi­ses­tä huol­ta­jil­leen, jos hä­net on ter­vey­den­huol­los­sa ar­vi­oi­tu kyp­säk­si päät­tä­mään omas­ta hoi­dos­taan. Täl­löin ter­vey­den­huol­to voi es­tää tie­to­jen nä­ky­mi­sen Oma­kan­nas­ta (kan­ta.fi) huol­ta­jal­le.

– Tätä mi­nun on vai­kea ym­mär­tää, kom­men­toi so­si­aa­li­oh­jaa­ja.

– Täs­sä van­hem­muus on teh­ty vai­ke­ak­si. Mie­les­tä­ni lap­sil­le ei pi­täi­si an­taa sel­lai­sia oi­keuk­sia, joi­ta he ei­vät vält­tä­mät­tä osaa käyt­tää omak­si par­haak­seen. Van­hem­pien teh­tä­vä on kas­vat­taa lap­sia vas­tuul­li­suu­teen tur­val­li­ses­ti oh­ja­ten. Yh­teis­kun­nan­kin soi­si tu­ke­van sitä. Ketä pal­ve­lee se, et­tä lap­si voi es­tää 12-vuo­ti­aa­na van­hem­pi­aan nä­ke­mäs­tä ter­veys­tie­to­jaan?

Pit­kä­län mie­les­tä lii­al­li­nen oi­keuk­sien ko­ros­ta­mi­nen nä­kyy ra­jat­to­muu­te­na.

– Ar­vo­muu­tos on yk­si syy on­gel­mien li­sään­ty­mi­seen kou­luis­sa. Se nä­kyy myös so­si­aa­li­työs­sä. Van­hem­mat usein ko­ros­ta­vat omia oi­keuk­si­aan, kun hei­dän tu­li­si miet­tiä las­ten etua.

Pit­kä­lä nä­kee, et­tä kris­til­li­nen ar­vo­maa­il­ma ja raa­ma­tul­li­nen ih­mis­kä­si­tys an­ta­vat tur­val­li­sen poh­jan las­ten kas­vat­ta­mi­seen.

– Seu­roi­hin vie­mi­ses­tä olem­me kes­kus­tel­leet pal­jon per­hees­säm­me ja ys­tä­vä­per­hei­den kans­sa, Pit­kä­lä ker­too.

– Olem­me ha­lun­neet opet­taa lap­sil­le, et­tä me läh­dem­me mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan ai­na­kin py­hä­päi­vi­sin seu­roi­hin ja et­tä muut asi­at ei­vät me­ni­si seu­ro­jen edel­le. Toi­saal­ta esi­mer­kik­si eri­tyis­las­ten kans­sa asi­at ei­vät ai­na ole niin yk­sin­ker­tai­sia, Pit­kä­lä ym­mär­tää.

– Usein tar­vi­taan kär­si­väl­li­syyt­tä ja tai­toa pe­rus­tel­la asi­oi­ta. En­na­koin­ti ja yh­tei­nen so­pi­mi­nen on hy­väs­tä. Oma esi­merk­ki on tär­kein.

– Van­hem­muut­ta voi teh­dä vai­ke­ak­si se, et­tä van­hem­mal­la on it­sel­lä kä­sit­te­le­mät­tö­miä trau­mo­ja tai lap­suu­des­sa opit­tu­ja huo­no­ja mal­le­ja. Täl­lai­nen voi ol­la vaik­ka­pa lap­sen ran­kai­se­mi­nen. Ku­ri­tus­vä­ki­val­taa esiin­tyy vie­lä­kin myös us­ko­vai­sis­sa per­heis­sä. Luu­len, et­tä nii­den ta­ka­na on usein juu­ri kä­sit­te­le­mät­tö­miä asi­oi­ta. Moni van­hem­pi te­kee var­mas­ti työ­tä kat­kais­tak­seen su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le siir­ty­viä trau­mo­ja. Sii­hen mei­dän tu­lee van­hem­pia myös roh­kais­ta.

3.12.2022

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys