JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Jou­lu­kort­ti­pos­tia Per­hon pa­pal­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta
18.12.2020 7.00

Juttua muokattu:

18.12. 10:34
2020121810343720201218070000
Jokainen kortti ilahduttaa Teemu Klasilaa kovasti. Heinäkuussa Perhon papalta tuli kissakortti.

Jokainen kortti ilahduttaa Teemu Klasilaa kovasti. Heinäkuussa Perhon papalta tuli kissakortti.

Henna Lauhikari

Jokainen kortti ilahduttaa Teemu Klasilaa kovasti. Heinäkuussa Perhon papalta tuli kissakortti.

Jokainen kortti ilahduttaa Teemu Klasilaa kovasti. Heinäkuussa Perhon papalta tuli kissakortti.

Henna Lauhikari

Hen­na Lau­hi­ka­ri

Ke­mi­läi­sel­lä Tee­mu Kla­si­lal­la al­ka­vat ol­la kä­sil­lä jän­nät ajat. Tu­lee­ko­han tänä vuon­na Per­hon pa­pal­ta jou­lu­kort­ti­pos­tia? Joka jou­lu noin kym­me­nen vuo­den ajan Kla­si­la on saa­nut kor­tin ai­koi­naan Su­vi­seu­rois­sa sat­tu­mal­ta ta­paa­mal­taan Per­hon pa­pal­ta. Ja on kort­te­ja tul­lut muul­loin­kin kuin jou­lu­na, vii­mei­sin hei­nä­kuus­sa.

Per­hon pap­pa oli vuo­sien ta­kai­ses­sa su­vi­seu­ra­koh­taa­mi­ses­sa ot­ta­nut Kla­si­las­ta va­lo­ku­van ja pyy­tä­nyt osoit­teen ot­ta­man­sa ku­van lä­he­tys­tä var­ten. Sen kum­mem­min yh­teys­tie­to­ja ei ol­lut vaih­det­tu, mikä on myö­hem­min har­mit­ta­nut Kla­si­laa ja hä­nen ko­ti­vä­ke­ään.

Tee­mu Kla­si­lan mie­les­tä oli­si mu­ka­va lä­het­tää jos­kus kort­ti ja kii­tok­set myös toi­seen suun­taan. Sik­si­pä hän toi­voo­kin, et­tä tätä jut­tua lu­ki­si myös Per­hon pap­pa. Seu­raa­vaan kort­tiin Kla­si­la toi­voi­si pa­pal­ta osoi­tet­ta, jot­ta myös Ke­mis­tä voi­si läh­teä kort­ti Per­hoon päin.

Joka ker­ta, kun kort­ti löy­tyy pos­ti­laa­ti­kos­ta, Kla­si­la ilah­tuu ko­vas­ti. Hei­nä­kuus­sa lä­he­te­tys­sä kor­tis­sa Per­hon pap­pa kir­joit­ti, kuin­ka us­ko­vai­se­na saa luot­taa Tai­vaan Isän huo­len­pi­toon, vaik­ka ou­don sai­rau­den uh­ka huo­les­tut­taa kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa.

Kort­ti­pos­tin li­säk­si Tee­mu Kla­si­lal­la on lu­kui­sia ilo­nai­hei­ta elä­mäs­sään. Joka päi­vä hän käy jopa use­an tun­nin mit­tai­sel­la sau­va­kä­ve­lyl­lä. Li­säk­si hän käy ui­ma­hal­lis­sa ja kun­to­sa­lil­la sekä te­kee mie­lel­lään ul­ko­töi­tä. Lu­mi­työt ovat Kla­si­lan hom­mia sa­moin kuin polt­to­pui­den teko.

Yk­si tär­keä har­ras­tus on ke­ra­miik­ka­tai­de­ker­ho. Siel­lä odot­taa työn al­la tont­tu, ja Kla­si­laa hie­man huo­let­taa, eh­tii­kö tont­tu val­miik­si jou­luk­si, kun ker­ho on ko­ro­na­ra­joit­tei­den vuok­si tau­ol­la. Ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na mui­ta­kin har­ras­tuk­sia ovat hi­das­ta­neet ko­ro­nas­ta ai­heu­tu­vat ra­joi­tuk­set, mut­ta on­nek­si ul­koil­la voi ai­na.

Joka sun­nun­tai Kla­si­la kuun­te­lee Ra­dio Poo­kin seu­rat.

– Kän­ny­käl­lä kuun­te­len, Kla­si­la tuu­maa ky­sy­myk­seen seu­ro­jen ja py­hä­kou­lun kuun­te­lus­ta.

Päi­vä­mie­hen ja Las­ten po­lun Kla­si­la lu­kee tar­kas­ti sa­moin kuin muut­kin leh­det. Use­am­man ker­ran hän on käy­nyt kä­ve­ly­len­keil­lään tar­kis­ta­mas­sa, et­tei­kö to­del­la­kaan seu­roi­hin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le pää­se. Seu­ro­ja ja siel­lä ole­via tut­tu­ja on jo ikä­vä.

26.1.2021

Her­ra puo­lus­taa kan­saan­sa, hän sää­lii pal­ve­li­joi­taan, kun hän nä­kee, et­tei heil­lä enää ole voi­maa, et­tä he ovat uu­pu­nei­ta, niin suu­ret kuin pie­net. 5. Moos. 32:36

Viikon kysymys