JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Koh­tuus on pai­kal­laan ur­hei­lus­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta
25.8.2020 17.00

Juttua muokattu:

25.8. 19:09
2020082519092420200825170000

Juhani Ojalehto

Juhani Ojalehto

Koon­nut: Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Ou­lu­lai­set ur­hei­lu­mie­het Juk­ka Kol­mo­nen ja Ka­le­vi Haa­pa­lah­ti pal­lot­te­le­vat sitä, mil­loin hyvä har­ras­tus, lii­kun­ta, voi muut­tua huo­nok­si. Juk­ka on seu­ra­kun­ta­pap­pi ja yrit­tä­jä, Ka­le­vi en­ti­nen yrit­tä­jä ja ny­kyi­nen elä­ke­läi­nen.

Juk­ka:

Lap­se­na ja nuo­re­na lii­kuin pal­jon ja har­ras­tin mo­nen­lai­sia la­je­ja. Juok­sus­ta tuli sit­ten niin mer­ki­tyk­sel­lis­tä, et­tä lii­tyin ko­ti­paik­ka­kun­nan ur­hei­lu­seu­raan. Siel­lä olin val­men­net­ta­va­na. Se oli vie­dä ko­ko­naan men­nes­sään, en­nen kuin ko­to­na alet­tiin kes­kus­tel­la kil­paur­hei­lun tar­peel­li­suu­des­ta us­ko­vai­sel­le. Äi­din kans­sa ju­tel­tiin, et­tä se voi tul­la lii­an tär­ke­äk­si elä­mäs­sä. Ur­hei­lu jäi sil­loin tei­ni­nä.

Ka­le­vi:

Olen pik­ku­po­jas­ta as­ti har­ras­ta­nut ur­hei­lua, lä­hin­nä jouk­ku­e­pe­le­jä. Jää­kiek­ko tuli yk­kös­la­jik­si noin 10-vuo­ti­aa­na. 12-vuo­ti­aa­na mi­nua pyy­det­tiin Kärp­pien har­joi­tuk­siin. 13-vuo­ti­aa­na lii­tyin jouk­ku­ee­seen. Rip­pi­kou­lu­ke­vää­nä ”har­ras­tuk­se­ni” oli sil­lä ta­sol­la, et­tä vii­kos­sa saat­toi ol­la 4–5 pe­liä. Van­hem­pa­ni yrit­ti­vät va­roi­tel­la mi­nua. Us­ko­vai­set ka­ve­ri­ni tu­li­vat huo­les­tu­nee­na sa­no­maan, et­tä on har­mi, et­tä sinä et ny­kyi­sin eh­di seu­roi­hin. Tämä py­säyt­ti nuo­ren po­jan, ja sinä ke­vää­nä lo­pe­tin pe­laa­mi­sen seu­ra­jouk­ku­ees­sa.

Juk­ka:

Kol­mi­kymp­pi­se­nä kun­to oli men­nyt niin huo­nok­si, et­ten jak­sa­nut juos­ta kuin pa­ri­sa­taa met­riä. Aloi­tin sit­ten liik­ku­mi­sen uu­del­leen. Juok­sen, hiih­dän, käyn kun­to­sa­lil­la ja pe­laan ker­ran vii­kos­sa jää­kiek­koa. Ur­hei­lu­har­ras­tuk­se­ni on muut­tu­nut täy­del­li­ses­ti. Sil­loin kun olin vie­lä ur­hei­lu­seu­ras­sa, oli ta­voit­tee­na me­nes­tyä kil­pai­luis­sa. Nyt ta­voit­tee­na on py­syä hy­väs­sä kun­nos­sa. Lii­kun­ta an­taa li­säk­si hy­vän mie­len.

Ka­le­vi:

Tuo­na lo­pe­tus­tal­ve­na mi­nut va­lit­tiin ket­ju­ka­ve­rei­den kans­sa vuo­den 1972 olym­pi­a­jouk­ku­een val­men­nus­rin­kiin ja ke­vääl­lä pal­kit­tiin ke­hit­ty­neim­män ju­ni­o­rin pal­kin­nol­la. Saa­vu­tus­te­ni jäl­keen Ju­ma­la kui­ten­kin aut­toi te­ke­mään pää­tök­sen lo­pet­ta­mi­ses­ta. Olen jat­ka­nut pe­laa­mis­ta us­ko­vais­ten kes­ken, ja ny­kyi­sin pe­laan kak­si ker­taa vii­kos­sa. Lii­kun ai­ka pal­jon muu­ten­kin.

Juk­ka:

Lii­kun­ta so­pii eri­no­mai­ses­ti us­ko­vai­sen elä­mään. Apos­to­li suo­ras­taan ke­hot­taa pi­tä­mään it­ses­tään huol­ta. Ny­ky­ai­ka­na työ on muut­tu­nut niin, et­tei sii­tä saa ai­na riit­tä­väs­ti lii­kun­taa. Sen vuok­si ke­hon tree­niä tar­vi­taan. Sil­ti har­ras­tus­lii­kun­ta­kin voi tul­la niin tär­ke­äk­si, et­tä se al­kaa saa­da pal­von­nan piir­tei­tä. Jo­kais­ta suu­pa­laa­kin ale­taan tark­kai­le­maan, ke­hoa muo­ka­ta li­has­har­joit­teil­la. Sana ”koh­tuus” so­pii lii­kun­taan eri­no­mai­ses­ti.

Ka­le­vi:

Eräs ta­pah­tu­ma nou­see mie­leen: ar­mei­jas­sa jär­jes­tet­tiin suun­nis­tus­kil­pai­lut, jot­ka oli­vat Ou­lun lä­his­töl­lä van­hem­pie­ni mö­kin alu­eel­la. Kol­men ryh­mis­sä juos­tiin mi­nul­le täy­sin tu­tus­sa ym­pä­ris­tös­sä reit­ti läpi, ja voi­tet­tiin yli­voi­mai­ses­ti. No mei­dät lä­he­tet­tiin so­ti­las­lää­nin mes­ta­ruus­ki­soi­hin yö­suun­nis­tuk­seen. Teim­me heti alus­sa 180 as­teen suun­nis­tus­vir­heen – tai­det­tiin tul­la vii­mei­si­nä maa­liin.

Juk­ka:

Mi­nul­le on pai­nu­nut mie­leen eräs hiih­to­reis­su La­pis­ta. Joka päi­vä teh­tiin muu­ta­man kym­me­nen ki­lo­met­rin lenk­ke­jä. Erää­nä aa­mu­na pää­tim­me ys­tä­vä­ni kans­sa kier­tää koko Yl­läs-tun­tu­rin. Tie­dos­sa oli liki sa­dan ki­lo­met­rin lenk­ki. Il­ta­päi­väl­lä tuli kova näl­kä. Ho­tel­lin ra­vin­to­las­sa sit­ten ti­lat­tiin lo­hi­keit­to. Meil­le tuo­tiin koko kat­ti­la ker­mais­ta lo­hi­keit­toa. Kat­ti­las­ta ei jä­tet­ty mi­tään syö­mät­tä. Se­hän meni jä­se­niin. Mi­ten in­no­kas penk­kiur­hei­li­ja olet?

Ka­le­vi:

Mi­nun penk­kiur­hei­lu on ai­ka yk­si­puo­lis­ta. Seu­raan tu­los­ta­sol­la Kärp­pien pe­li­tu­lok­sia leh­des­tä tai ne­tis­tä. Jää­kie­kon MM-ki­sat kat­son ne­tin kaut­ta ke­väi­sin. Muu seu­ran­ta on hy­vin sa­tun­nais­ta. En­tä sinä? On­ko jo­kin eri­tyi­sa­lue, joka kiin­nos­taa?

Juk­ka:

En­nen seu­ra­sin enem­män. Ny­kyi­sin saa­tan seu­ra­ta tie­do­tus­vä­li­neis­tä hiih­toa ja ylei­sur­hei­lu­ki­so­ja sa­tun­nai­ses­ti. Ker­ran nuo­ruu­des­sa­ni Rak­si­lan ui­ma­hal­lis­ta läh­ties­sä huo­mat­tiin pal­jon vä­keä jää­hal­lin ym­pä­ril­lä. Me­nim­me pai­kal­le. Ot­te­lu oli lop­pu­mas­sa, jon­ka vuok­si pää­sim­me si­säl­le. Kärp­pien ja Lah­den Kiek­ko­reip­paan kamp­pai­lu sii­tä, kum­pi pää­see lii­gaan. Me­te­li hal­lis­sa oli hir­veä. Vä­hän ai­kaa seu­ra­sim­me, ja al­koi tun­tua, et­tei tämä ole mei­dän paik­ka.

Täl­lai­set ot­te­lut täyt­tä­vät mo­nil­ta osin ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen pal­von­ta­me­no­jen piir­teet. Täs­sä­kin asi­as­sa ajat­te­len koh­tuu­den ole­van pai­kal­laan. Mie­les­tä­ni on koh­tuut­ta seu­ra­ta jo­tain ki­saa tie­do­tus­vä­li­neis­tä, mut­ten it­se roh­ke­ni­si läh­teä pai­kan pääl­le kat­so­maan.

Ka­le­vi:

Vas­taa aa­men­ta täy­sil­lä. Just noin.

Juk­ka:

Us­ko­vil­le on suu­rin ar­vo py­syä us­ko­mas­sa ja pääs­tä ker­ran tai­vaa­seen. Ur­hei­lu­seu­rois­sa on toi­sen­lai­set ar­vot, suu­rim­pa­na me­nes­tyä ur­hei­lu­kil­pai­luis­sa. Sen ym­pä­ril­le ra­ken­tuu ta­voit­teet, joi­hin siel­lä si­tou­du­taan.

Ka­le­vi:

Täy­tet­ty­ä­ni 70 vuot­ta pe­li­ka­ve­rit lah­joit­ti­vat mi­nul­le en­nen pe­lin al­kua ”kul­ta­ky­pä­rän”, jota en kyl­lä­kään ole raas­ki­nut käyt­tää pe­la­tes­sa. Mie­lui­sia ja tär­kei­tä het­kiä ovat myös en­nen ja jäl­keen pe­li­vuo­ron käy­dyt po­ri­nat.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys