JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kol­mas luok­ka al­koi mu­ka­vas­ti – Nii­lan ei tar­vit­se jän­nit­tää

Puhutaan maasta ja taivaasta
26.8.2021 8.45

Juttua muokattu:

26.8. 08:41
2021082608415820210826084500
Niilan kolmas luokka alkoi iloisesti ja rutiinilla.

Niilan kolmas luokka alkoi iloisesti ja rutiinilla.

Kuva: Haastateltavalta

Niilan kolmas luokka alkoi iloisesti ja rutiinilla.

Niilan kolmas luokka alkoi iloisesti ja rutiinilla.

Kuva: Haastateltavalta

J.L.

Nii­lan kou­lu­syk­sy ete­nee to­tut­tua ra­taa, mut­ta ko­to­na on lu­vas­sa uu­sia, jän­nit­tä­viä tuu­lia muu­ton myö­tä.

– Olen Nii­la. Tyk­kään jal­ka­pal­los­ta ja lem­pi­vä­ri­ni on pu­nai­nen.

Nii­la aloit­ti äs­ket­täin kol­man­nel­la luo­kal­la kou­lus­sa. En­sim­mäi­nen kou­lu­päi­vä oli men­nyt mu­ka­vas­ti:

– Teh­tiin kaik­kea luo­kan kaa. Lei­kit­tiin esi­mer­kik­si sil­mä­nis­ku­mur­haa­jaa.

En­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la luok­ka sai ai­na­kin ym­pä­ris­tö­o­pin, ma­te­ma­tii­kan ja eng­lan­nin op­pi­kir­jat. Eng­lan­tia Nii­la on opis­kel­lut es­ka­ris­ta as­ti, mut­ta nyt hä­nel­lä on en­sim­mäi­set eng­lan­nin kir­jat.

Nii­lal­la ei ole mie­les­sä mi­tään sel­lais­ta asi­aa, mitä pi­täi­si jän­nit­tää. Hän muis­taa jän­nit­tä­neen­sä pie­nem­pä­nä uut­ta kou­lua, mut­ta sii­hen­kin aut­toi, kun äi­ti saat­toi hä­net en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä.

Kou­lu­syk­syyn Nii­la suh­tau­tuu iloi­sen odot­ta­vas­ti. Eri­tyi­ses­ti lii­kun­ta on Nii­las­ta mu­ka­vaa. Lii­kun­ta­tun­nil­la op­pi­laat pe­laa­vat ko­ri­pal­loa ja teke­vät mo­nen­lai­sia temp­pu­ra­to­ja. Myös sil­mä­nis­ku­mur­haa­jaa saa­te­taan lii­kun­ta­tun­nil­la leik­kiä.

– Sun pi­tää eka kat­toa kaik­kia sil­miin ja sit­ten voit yh­tä sil­mää rä­päyt­tä­mäl­lä "tap­paa" jon­kun. Tai sit­ten voit hi­taas­ti lait­taa mo­lem­mat sil­mät het­kek­si kiin­ni, jos et osaa yh­del­lä sil­mäl­lä, Nii­la opas­taa.

Nii­lan per­heen elä­mä on tänä syk­sy­nä muu­tok­ses­sa.

– Muu­te­taan van­haan hir­si­ta­loon, jos­sa on na­vet­ta ja pel­to­ja. En vie­lä tie­dä, mi­hin huo­nee­seen muu­tan, mut­ta kaik­ki saa oman huo­neen. Ha­lu­an omaan huo­nee­see­ni säk­ki­tuo­lin ja pis­to­ra­si­oi­ta sil­lee, et­tä ne riit­tää ka­ve­ril­le­kin, jos tu­lee yö­ky­lään, Nii­la suun­nit­te­lee.

Tu­le­van ko­din ra­ken­nus­työ­maal­la Nii­la on pur­ka­nut sei­niä, vie­nyt pui­ta ja polt­ta­nut nuo­ti­ol­la ros­kia vel­jen­sä Luu­kak­sen kans­sa.

Lue tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä, mi­ten Nii­la viet­ti Su­vi­seu­ro­ja ja mitä muu­ta hän ku­lu­nee­na ke­sä­nä puu­hai­li.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.