JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Krii­si­työ et­sii toi­von nä­kö­kul­mia

Ojalehto Juhani
Puhutaan maasta ja taivaasta
1.9.2017 6.30

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170901063000

Hä­däs­sä ei tar­vit­se jää­dä yk­sin, vies­tit­tää krii­si­työ­toi­min­ta. Krii­si­a­pua voi saa­da kun­nal­ta, seu­ra­kun­nal­ta ja Mie­len­ter­veys­seu­ral­ta. Isot yh­teis­kun­nal­li­set ta­pah­tu­mat nä­ky­vät työs­sä jon­kin ver­ran, sa­noo krii­si­työn­te­ki­jä Mai­ja Kyl­mä­nie­mi Ou­lun krii­si­kes­kuk­ses­ta.

Ylei­sim­mät syyt tur­vau­tua krii­si­a­puun ovat pa­ri­suh­de- ja per­he­on­gel­mat, Kyl­mä­nie­mi ker­too. Rei­lu nel­jän­nes krii­seis­tä joh­tuu ero­ai­keis­ta avi­o­lii­tos­ta tai muis­ta pa­ri­suh­teis­ta, kes­ki­näi­sis­tä vuo­ro­vai­ku­tu­son­gel­mis­ta ja ta­lou­del­li­sis­ta vai­keuk­sis­ta.

Kyl­mä­nie­men mu­kaan lä­hei­sen kuo­le­man­ta­paus­ten ja it­se­mur­hien osuus on 14 pro­sent­tia. Sek­su­aa­li­ri­kos­ten ja hy­väk­si­käy­tön uh­rit sekä vä­ki­val­taa ko­ke­neet ovat kum­pi­kin al­le kym­me­nen pro­sen­tin asi­a­kas­ryh­mä.

Yh­teis­kun­nal­li­nen hätä voi jär­kyt­tää

Yh­teis­kun­nal­li­set krii­sit vai­kut­ta­vat krii­si­kes­kuk­sen työ­hön jon­kin ver­ran.

– Laa­jas­ti kos­ket­ta­vat isot ta­pah­tu­mat nä­ky­vät meil­lä mo­nes­ti sii­tä syys­tä, et­tä ih­mi­set, joil­la esi­mer­kik­si krii­sis­sä on osal­li­si­na ys­tä­viä tai tut­ta­via, ei­vät it­se vält­tä­mät­tä saa apua muu­al­ta. He ei­vät ole suo­ra­nai­ses­ti ol­leet ta­pah­tu­mas­sa mu­ka­na, mut­ta ovat sii­tä jär­kyt­ty­nei­tä tai sho­kis­sa. He saat­ta­vat sit­ten tul­la meil­le, Kyl­mä­nie­mi ker­too.

Kyl­mä­nie­mi huo­maut­taa, et­tä ih­mi­nen saat­taa täl­lai­sis­sa ta­pauk­sis­sa ot­taa yh­teyt­tä val­ta­kun­nal­li­seen krii­si­pu­he­li­meen.

Pa­tent­ti­rat­kai­su­ja ei ole tar­jol­la

Val­mii­ta vas­tauk­sia krii­si­kes­kuk­ses­ta ei kan­na­ta ha­kea. Nii­den si­jas­ta krii­si­työn­te­ki­jä oh­jaa asi­a­kas­ta poh­ti­maan it­se rat­kai­su­vaih­to­eh­to­ja ky­sy­myk­siin­sä.

– Ky­sym­me, et­tä mitä it­se asi­as­ta ajat­te­let. Tu­em­me asi­a­kas­ta sii­hen, et­tä hän vah­vis­tuu omin avuin ja kei­noin.

Työn yk­si ta­voi­te on muis­tut­taa sii­tä, et­tä ko­vis­ta­kin ko­ke­muk­sis­ta voi pääs­tä yli.

– Ha­lu­am­me tuo­da toi­von nä­kö­kul­maa. Muis­tu­tam­me, et­tä läh­det­täi­siin ha­ke­maan apua, yk­sin ei tar­vit­se jää­dä, Mai­ja Kyl­mä­nie­mi to­te­aa.

Krii­si­kes­kus on Ou­lun seu­dun Mie­len­ter­veys­seu­ran toi­min­taa, jo­hon asi­ak­kaat tu­le­vat oma­toi­mi­ses­ti.

äkil­li­sis­sä, esi­mer­kik­si per­heen­jä­se­nen kuo­le­maan liit­ty­vis­sä hä­tä­ta­pauk­sis­sa en­si­si­jai­nen tu­en­tar­jo­a­ja on kun­ta. Myös kirk­ko tar­jo­aa krii­seis­sä tu­kea muun mu­as­sa Pal­ve­le­van pu­he­li­men kaut­ta.

Voit lu­kea koko ju­tun tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

JuhaniOjalehto
5.6.2020

Ar­mo­lah­jo­ja on mo­nen­lai­sia, mut­ta Hen­ki on sama. Myös pal­ve­lu­teh­tä­viä on mo­nen­lai­sia, mut­ta Her­ra on sama. 1 Kor. 12:4-5

Viikon kysymys