JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­ja on
kar­tal­la työ­teh­tä­vis­tään

Puhutaan maasta ja taivaasta
1.9.2020 14.00

Juttua muokattu:

1.9. 15:38
2020090115384520200901140000
Miika Kopperoinen osoittaa kartalta Afrikan maita, jotka ovat tulleet hänelle tutuiksi työn kautta.

Miika Kopperoinen osoittaa kartalta Afrikan maita, jotka ovat tulleet hänelle tutuiksi työn kautta.

Eeva Pohjola

Miika Kopperoinen osoittaa kartalta Afrikan maita, jotka ovat tulleet hänelle tutuiksi työn kautta.

Miika Kopperoinen osoittaa kartalta Afrikan maita, jotka ovat tulleet hänelle tutuiksi työn kautta.

Eeva Pohjola

Ee­va Poh­jo­la

Nu­me­roi­den pyö­rit­te­ly, vas­tuu ja eri­lais­ten ih­mis­ten koh­taa­mi­nen. Nii­den ym­pä­ril­le Mii­ka Kop­pe­roi­nen on ha­lun­nut ra­ken­taa työ­u­ran­sa.

– Eri­lais­ten ajat­te­lu­ta­po­jen yh­teen­so­vit­ta­mi­nen ja ym­mär­tä­mi­nen tuo pal­jon si­säl­töä mi­nul­le, ja aa­te- ja op­pi­his­to­ri­an opin­not an­toi­vat tä­hän sy­tyk­kei­tä.

SRK:n lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­ja­na toi­mi­va Kop­pe­roi­nen ker­too toi­vei­den­sa to­teu­tu­van ny­kyi­ses­sä työs­sä var­sin hy­vin. Hän on päi­vit­täin yh­tey­des­sä eri maa­no­sis­sa ja hy­vin eri­lai­sis­sa kult­tuu­reis­sa elä­vien ih­mis­ten kans­sa, mikä ky­syy eten­kin eng­lan­nin kie­len tai­toa.

– Yri­tän jär­jes­tää asi­oi­ta niin, et­tä kaik­ki ha­luk­kaat sai­si­vat kuul­la Ju­ma­lan sa­naa, Mii­ka Kop­pe­roi­nen tii­vis­tää työn­ku­van­sa.

Käy­tän­nös­sä hän or­ga­ni­soi lä­he­tys­koh­tei­den pai­kal­lis­ta toi­min­taa ja lä­he­tys­mat­ko­ja, käy pai­kan pääl­lä it­se ja on Suo­men-yh­teys­hen­ki­lö koh­de­mai­hin. Nor­maa­li työ­viik­ko on nyt hie­man ha­ta­ra kä­si­te, mut­ta vuon­na 2019 Kop­pe­roi­nen ar­vi­oi ol­leen­sa mat­koil­la noin 60 päi­vää, jois­ta yli puo­let ul­ko­mail­la.

– Pai­kal­li­ses­ti jär­jes­tet­ty­jen seu­ro­jen ohel­la on siir­ryt­ty etä­seu­roi­hin, Kop­pe­roi­nen ker­too.

– Mat­ka­jär­jes­te­ly­jen pe­ru­mi­sen myö­tä va­pau­tui ai­kaa ke­hit­tää seu­ra­toi­min­nan ohel­la tu­ki­pal­ve­lui­ta lä­he­tys­työn koh­de­mai­hin ja toi­saal­ta poh­tia ja val­mis­tel­la nä­kö­kul­mia mo­niin eri­lai­siin isoi­hin ky­sy­myk­siin, jot­ka muu­ten ovat jää­neet pa­kos­ta taka-alal­le.

Kop­pe­roi­nen ku­vaa työ­tään ai­nut­laa­tui­sek­si.

– Tämä on sii­tä eri­tyi­nen työ­paik­ka, et­tä pie­neh­kös­tä koos­ta huo­li­mat­ta on niin mo­nen eri alan am­mat­ti­lai­sia jat­ku­vas­ti työs­ken­te­le­mäs­sä yh­des­sä. Se luo ihan oman unii­kin lei­man.

Hän pal­jas­taa työ­yh­tei­sön ole­van hä­nel­le ”pal­jon laa­jem­pi kä­si­te, kuin mitä palk­ka­lis­toil­ta voi­si pää­tel­lä”. Lä­hi­työ­yh­tei­söä kun löy­tyy myös muun mu­as­sa Poh­jois-Ame­ri­kas­ta ja Ruot­sis­ta.

Yk­si toi­ve lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­jal­la on.

– Oli­si hie­noa näh­dä jo­nain päi­vä­nä, et­tä SRK:n, LLC:n ja SFC:n rin­nal­le on kas­va­nut it­se­näi­ses­ti toi­mi­va yh­tei­seen ja lä­he­tys­työ­hön osal­lis­tu­va af­rik­ka­lai­nen si­sar­jär­jes­tö.

Työ laa­jal­la lä­he­tys­työ­ken­täl­lä edel­lyt­tää so­peu­tu­mis- ja ve­ny­mis­ky­kyä eten­kin ai­ka­na, jol­loin kaik­ki yh­tey­den­pi­to ta­pah­tuu etä­kons­tein.

– Olen op­pi­nut, et­tä Ju­ma­lan suun­ni­tel­mat to­teu­tu­vat omis­ta huo­li­mat­ta, Kop­pe­roi­nen luot­taa.

Vir­ka on vie­nyt hän­tä usei­siin mai­hin Ru­an­daa ja Gam­bi­aa myö­ten, ei­kä Suo­men ul­ko­puo­lel­le aset­tu­mi­nen­kaan tun­tui­si has­sum­mal­ta.

– Ei ole eh­kä re­a­lis­mia, mut­ta ha­lu­ai­sin jos­kus asua Ve­nä­jäl­lä.

Lue pi­dem­pi haas­tat­te­lu 2.9. il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys