JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

”Näen kir­kon suu­re­na siu­nauk­se­na kan­sal­lem­me”

Puhutaan maasta ja taivaasta
26.5.2018 6.56

– Ju­ma­lan sa­nan ja us­kon nä­kö­kul­man esiin tuo­mi­nen on mi­nul­le tär­ke­ää, sa­noo pit­kään Haa­pa­jär­vel­lä seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä toi­mi­nut Es­ko La­pi­no­ja.

Kirk­ko­val­tuus­toon La­pi­no­ja va­lit­tiin Haa­pa­jär­vel­lä en­sim­mäi­sen ker­ran 1970-lu­vul­la. Hä­nen mie­les­tään luot­ta­mus­teh­tä­väs­sä on ol­lut hyvä toi­mia; hän ko­kee tul­leen­sa kuul­luk­si. Täl­lä het­kel­lä La­pi­no­ja on li­säk­si kirk­ko­neu­vos­ton jä­sen.

– Olen pi­tä­nyt tär­ke­ä­nä sitä, et­tä kirk­ko toi­mi­si Raa­ma­tun sa­nan ja tun­nus­tus­kir­jo­jen pe­rus­tuk­sel­la, jos­kus olen täs­tä käyt­tä­nyt pu­heen­vuo­ro­ja­kin. Olen ol­lut huo­lis­sa­ni ylei­ses­tä maal­lis­tu­mi­ses­ta ja sii­tä, et­tä ylei­nen mie­li­pi­de tah­too pääs­tä Ju­ma­lan sa­nan edel­le.

Useim­mil­le meis­tä kan­san­kirk­kom­me on tul­lut tu­tuk­si jo lap­suu­des­sa. En­sim­mäi­set kirk­ko­mat­kat Ka­la­jo­en Meh­tä­ky­läs­tä 17 ki­lo­met­rin pääs­sä si­jain­nee­seen kirk­koon La­pi­no­ja teki äi­din pyö­rän kyy­dis­sä is­tu­en.

Kou­lu­kyy­te­jä maa­seu­dul­la hoi­det­tiin La­pi­no­jan lap­suu­des­sa kuor­ma-au­tol­la. Niin­pä Meh­tä­ky­län kou­lu­lai­set pää­si­vät kou­lu­kirk­koon­sa kuor­ma-au­ton la­val­la is­tu­en. Myös lap­suu­den jou­lu­kir­kot kuu­lu­vat mu­ka­viin muis­toi­hin.

La­pi­no­ja to­te­aa vuo­si­kym­men­ten ko­ke­muk­sen jäl­keen, et­tä toi­min­ta kir­kon luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä on Haa­pa­jär­vel­lä ol­lut yh­teis­työ­tä.

– Tääl­lä Haa­pa­jär­vel­lä val­lit­see hyvä hen­ki luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kes­ken. Vaik­ka suu­ri osa luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä va­li­taan puo­lu­e­po­liit­ti­sin tun­nuk­sin, ei se ole mi­ten­kään nä­ky­nyt toi­min­nas­sa. Yh­des­sä on pi­det­ty hy­vää huol­ta seu­ra­kun­nan ta­lou­des­ta.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen lis­tal­ta va­li­tut pyr­ki­vät omil­la lah­joil­laan pi­tä­mään esil­lä Kris­tuk­sen opin ja us­kon nä­kö­kul­maa sekä luo­maan toi­von nä­kö­a­laa.

– Ta­sa­puo­li­suu­den ja oi­keu­den­mu­kai­suu­den nä­kö­kul­ma on tär­keä meil­le rau­ha­nyh­dis­tyk­sen lis­tal­ta va­li­tuil­le jo sen­kin ta­kia, et­tä kir­kos­sam­me on pal­jon van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­seen he­rä­tys­liik­kee­seen kuu­lu­via pap­pe­ja, kant­to­rei­ta ja mui­ta työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka omal­la työl­lään pal­ve­le­vat koko kan­san­kirk­ko­am­me, La­pi­no­ja nä­kee.

Kirk­ko on hen­gel­lis­tä esi­val­taam­me ja tu­kee maal­lis­ta esi­val­taa. La­pi­no­ja on ko­ke­nut, et­tä kir­kos­sa on hyvä teh­dä työ­tä Ju­ma­lan an­ta­mil­la lah­joil­la.

– Ha­lu­am­me ol­la kir­kon us­kol­li­sia jä­se­niä, kuu­lua kirk­koon. Eri­tyi­ses­ti vai­kei­na ai­koi­na kirk­ko on näh­ty suu­re­na siu­nauk­se­na, hän to­te­aa.

– Tänä ai­ka­na­kin on hyvä toi­mia kir­kon luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä ja pyr­kiä vai­kut­ta­maan sii­hen, et­tä kirk­ko toi­mi­si Ju­ma­lan sa­nan kes­tä­väl­lä pe­rus­tuk­sel­la myös omas­sa seu­ra­kun­nas­sam­me.

Haa­pa­jär­vi tuli ai­koi­naan val­ta­kun­nal­li­ses­ti tun­ne­tuk­si ju­ma­lan­pal­ve­lu­ryh­mis­tään, jois­sa on mu­ka­na myös usei­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sen jä­se­niä.

– Esi­merk­ke­jä yh­teis­toi­min­nas­ta kyl­lä löy­tyy. Muun mu­as­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­sem­me las­ten ja nuor­ten kuo­rot elä­vöit­tä­vät ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia kant­to­rim­me joh­dol­la. Kal­li­on rip­pi­kou­lu­jen kon­fir­maa­ti­o­kir­kois­ta use­at jär­jes­te­tään Haa­pa­jär­ven kir­kos­sa, ker­toi­lee Es­ko La­pi­no­ja.

Teks­ti: Ris­to Ran­ta-Kor­pi

Kuva: Mar­ko Kor­ki­a­kos­ki

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 18.4.2018