JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Nöy­rä­nä ja luot­ta­vai­se­na pa­pin teh­tä­vään

Päivämies-verkkolehti
Puhutaan maasta ja taivaasta
10.9.2019 6.27

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445220190910062700

Tuo­mas Tai­pa­le sai tou­ko­kuus­sa pap­pis­vih­ki­myk­sen La­pu­an hiip­pa­kun­nas­sa. Seu­ra­kun­ta­pas­to­rin teh­tä­vä Kes­ki-Suo­mes­sa, Kin­nu­las­sa, al­koi hei­nä­kuun alus­sa. Tai­pa­le ha­lu­aa ol­la pa­pin työs­sään lä­hel­lä ih­mi­siä, hei­dän ilo­jaan ja su­ru­jaan, nä­ke­vä­nä ja kuu­le­va­na.

Ju­ma­lan joh­da­tuk­ses­sa

Tai­pa­le odot­taa avoi­min mie­lin mitä elä­mä Kin­nu­las­sa tuo tul­les­saan. Tuo­reel­la pa­pil­la on pal­jon uut­ta opit­ta­vaa, mut­ta hän ha­lu­aa luot­taa työs­sään Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen ja ko­kee saa­neen­sa mo­nen­lais­ta tu­kea.

En­sim­mäi­sen kos­ke­tuk­sen seu­ra­kun­ta­lai­siin Tai­pa­le sai hei­nä­kuun alus­sa pi­de­tys­sä ke­säil­lan har­tau­des­sa Kin­nu­lan Myl­ly­ky­län ky­läyh­dis­tyk­sen ko­dal­la. Hän ker­toi avoi­mes­ti taus­tas­taan ja aja­tuk­sis­taan al­ka­nees­sa teh­tä­väs­sä.

Teks­ti­nä hä­nel­lä oli Fil 2: 2–16. Teks­tis­sä roh­kais­taan nöy­ryy­teen ja pi­tä­mään toi­sia pa­rem­pa­na kuin it­se­ään, pi­tä­en esi­merk­ki­nä Kris­tuk­sen miel­tä. Tai­pa­le pu­hui sii­tä, mi­ten Ju­ma­la vai­kut­taa meis­sä sen, et­tä voim­me toi­mia hä­nen tah­ton­sa mu­kai­ses­ti.

Mo­nen­lais­ta osaa­mis­ta

Tou­ko­kuus­sa La­pu­an hiip­pa­kun­nas­sa pap­pis­vih­ki­myk­sen saa­nut Tai­pa­le on muu­ta­kin kuin pap­pi. Hän on myös kant­to­ri ja dip­lo­mi-in­si­nöö­ri. Pa­pin teh­tä­vä kävi hä­nen mie­les­sään jo nuo­re­na, mut­ta Tai­vaan isä joh­dat­ti kui­ten­kin mui­hin teh­tä­viin.

Aja­tus pa­pin teh­tä­väs­tä vah­vis­tui muu­ta­ma vuo­si sit­ten uu­del­leen us­kon­non opet­ta­jan ai­ne­o­pin­to­jen myö­tä.

– Kut­su­muk­se­ni kas­voi vä­hi­tel­len. Sen juu­ret ovat elä­män­ko­ke­muk­sis­sa ja haas­teis­sa, joi­den kaut­ta Ju­ma­la pu­hut­te­li, ko­et­te­li ja kas­vat­ti. Va­kau­muk­seen poh­jau­tu­va kut­su­mus, ja työ­nä­ky­nä avau­tu­nut evan­ke­liu­min ju­lis­tus kai­kil­le ih­mi­sil­le, on saa­nut sa­mal­la joh­dat­taa it­se­ä­ni­kin ha­ke­maan voi­maa ja loh­tua sa­mas­ta tai­vaan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mis­ta.

Pa­pik­si Kin­nu­laan

Eri­lai­set koh­taa­mi­set, suu­ret ja pie­net, ovat Tuo­mas Tai­pa­leel­le tär­kei­tä. Hän toi­voo seu­ra­kun­ta­lais­ten tu­le­van ar­kai­le­mat­ta ny­ki­mään hi­has­ta asi­as­sa kuin asi­as­sa, kaik­ki­ne ky­sy­myk­si­neen, vink­kei­neen ja pa­laut­tei­neen.

Pap­pi on kes­kel­lä ih­mis­ten suu­ria ilo­ja ja val­ta­via su­ru­ja. Hän toi­voo voi­van­sa ol­la kuu­le­va­na kor­va­na, tu­ke­na ja apu­na, mut­ta ha­lu­aa myös op­pia toi­sil­ta ih­mi­sil­tä.

– Ha­lu­an pal­vel­la avoi­me­na, nöy­rä­nä ja luot­ta­vai­se­na.

Teks­ti ja kuva: Kirs­ti Tuik­ka­nen

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys