JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Nuo­ri­so ja neu­lo­muk­set ovat työn maus­te

Puhutaan maasta ja taivaasta
10.3.2021 14.00

Juttua muokattu:

10.3. 14:01
2021031014011520210310140000
Opistonuoret piristävät ja ilahduttavat taloussihteeri Eija Tiitisen arkea.

Opistonuoret piristävät ja ilahduttavat taloussihteeri Eija Tiitisen arkea.

Jorma Kauppila

Opistonuoret piristävät ja ilahduttavat taloussihteeri Eija Tiitisen arkea.

Opistonuoret piristävät ja ilahduttavat taloussihteeri Eija Tiitisen arkea.

Jorma Kauppila

Ir­ja Ti­ai­nen

Pih­ti­pu­taa­lai­nen Ei­ja Tii­ti­nen on toi­mi­nut yh­dek­sän vuot­ta Reis­jär­ven kris­til­li­sen opis­ton ta­lous­sih­tee­ri­nä. Mer­ko­no­min poh­ja­kou­lu­tus ja use­an vuo­den työ vas­taa­vas­sa teh­tä­väs­sä edel­li­ses­sä työ­pai­kas­sa an­toi­vat sii­hen hy­vät val­miu­det.

– Las­ken palk­ko­ja ja teen mui­ta töi­tä, mitä pal­kan­las­ken­taan kuu­luu, niin et­tä opis­ton hen­ki­lö­kun­ta saa oi­keu­den­mu­kai­ses­ti palk­kan­sa la­ki­py­kä­lien ja ajan­koh­tais­ten sää­dös­ten mu­kaan. Hoi­dan myös kir­jan­pi­toa ja os­to­res­kont­raa. Huo­leh­dim­me työ­to­ve­ri­ni kans­sa kä­teis­kas­so­jen ra­ho­jen las­kus­ta, mi­hin ai­na tar­vi­taan­kin kak­si hen­ki­löä. Li­säk­si teem­me eri­lai­sia ra­port­te­ja, muun mu­as­sa Ope­tus­hal­li­tuk­sel­le ja Ti­las­to­kes­kuk­sel­le ja muil­le yh­tei­söil­le, ker­toi­lee Tii­ti­nen teh­tä­vän­ku­vas­taan.

Opis­ton ta­lous­sih­tee­ri hoi­taa kir­jan­pi­toa yh­des­sä ti­li­toi­mis­ton kans­sa. Hän muun mu­as­sa tar­kis­taa opis­tol­le tul­lei­den las­ku­jen oi­keel­li­suu­den en­nen kuin vie ne reh­to­ril­le hy­väk­syt­tä­väk­si. Hän myös toi­mit­taa tie­toa ti­li­toi­mis­tol­le ti­lin­pää­tös­tä var­ten. Sa­moin teh­tä­viin kuu­luu ke­rä­tä tie­toa ke­väi­seen kus­tan­nus­ra­port­tiin Ope­tus­hal­li­tuk­sel­le, mikä on opis­ton val­ti­o­na­vun läh­tö­koh­tia. Ta­lous­sih­tee­ri te­kee myös työ­so­pi­muk­sia ja kir­joit­taa työ­to­dis­tuk­sia.

– Työ­ni on mie­len­kiin­tois­ta ja so­pi­van haas­ta­vaa. Vuon­na 2016 han­kit­tu ta­lous­hal­lin­to-oh­jel­ma on mo­ni­puo­li­nen ja opis­ton tar­pei­siin so­pi­va. Sen myö­tä toi­men­ku­va­ni muut­tui hie­man, Tii­ti­nen tuu­maa.

Hän ei näe täs­sä vai­hees­sa työs­sään eri­tyi­siä ke­hit­tä­mis­tar­pei­ta. Kaik­kien opis­ton työ­teh­tä­vien tar­koi­tuk­se­na on poh­jim­mil­taan tu­kea opis­ton tal­vi­kurs­si­o­pis­ke­li­joi­ta, ly­hyt­kurs­si­lai­sia sekä opis­ton taus­ta­yh­tei­sö­jä.

Tal­vi­kurs­sin nuo­ret ovat Tii­ti­sen mie­les­tä iha­nia ja pi­ris­tä­viä ar­jes­sa. Heis­tä hän saa voi­maa ja in­nos­tus­ta teh­dä työ­tään. Tii­ti­nen ker­too myös, et­tä opis­tos­sa ta­pah­tuu vuo­den ai­ka­na kai­ken­lais­ta mu­ka­vaa.

Jou­lui­nen mu­siik­ki­kah­vi­la on op­pi­lai­den ja hen­ki­lö­kun­nan yh­teis­työ­nä jär­jes­tä­mä suur­ta­pah­tu­ma. Ta­lous­sih­tee­ri neu­voo sii­nä yh­tey­des­sä opis­ke­li­joil­le kas­so­jen käy­tön ja las­kee lo­puk­si lii­ke­vaih­don. Op­pi­lai­den jou­lu- ja pää­si­äis­ku­va­el­mat ovat vuo­den ko­ho­koh­tia.

– Opis­ke­li­joi­den kuo­rot ovat upei­ta ja pu­hut­te­le­via, ku­vai­lee Tii­ti­nen.

Ko­ro­na-ai­kaan opis­ke­li­jat oli­vat pari kuu­kaut­ta opis­tol­ta pois­sa. He pa­la­si­vat hel­mi­kuun alus­sa, ja Tii­ti­nen toi­voo, et­tä opis­to­työ sai­si jat­kua koko lop­pu­ke­vään.

Tii­ti­nen on har­ras­ta­nut kä­si­töi­tä kai­ken ikän­sä. Hä­nen kä­sis­tään on val­mis­tu­nut kau­nii­ta neu­lei­ta, om­pe­luk­sia ja ku­don­nai­sia. Hän oli yh­den vuo­den edel­li­sen teks­tii­li­o­pet­ta­jan apuo­pet­ta­ja­na. Seu­raa­va­na vuon­na opis­ton reh­to­ri tar­jo­si hä­nel­le opet­ta­jan paik­kaa.

Kol­me­na päi­vä­nä vii­kos­ta hän työs­ken­te­lee­kin puo­li­tois­ta tun­tia pi­dem­pään, sil­lä 20 pro­sent­tia hä­nen työ­a­jas­taan on va­rat­tu teks­tii­li­työn va­lin­nei­den opis­to­lais­ten oh­jauk­seen. Nor­maa­lis­ti päi­vit­täi­nen työ­ai­ka on kah­dek­sas­ta vii­teen­tois­ta.

Opis­to­seu­ro­jen ai­ka­na opis­ton koko hen­ki­lö­kun­ta on töis­sä. Tii­ti­sen teh­tä­vä­nä on ol­la taus­ta­tu­ke­na opis­to­seu­ro­jen ta­lous­toi­mi­kun­nal­le tam­mi­kuus­sa ole­val­ta suur­ten seu­ro­jen kurs­sil­ta al­ka­en.

– Opis­to­seu­ra­jär­jes­tä­jien kans­sa käym­me läpi seu­raa­van ke­sän seu­ra­ta­pah­tu­man ja työ­ku­vi­ot. Opis­to­seu­roil­la, ku­ten opis­ton Lop­pi­ais­päi­vil­lä­kin, on opis­tol­le iso mer­ki­tys taus­ta­yh­tei­sön ta­paa­mi­se­na ja ta­lou­del­li­se­na tu­ke­na, to­te­aa Tii­ti­nen.

Tii­ti­sen elä­ke­päi­vät hää­möt­tä­vät jo lä­hel­lä.

– Asum­me mie­he­ni kans­sa ny­ky­ään kah­des­taan, mök­kei­lem­me ja lii­kum­me luon­nos­sa. Jo­ka­ke­väi­nen La­pin hiih­to­reis­su on voi­maan­nut­ta­va ko­ke­mus. Kol­me lap­sis­tam­me asuu per­hei­neen Ou­lun seu­dul­la ja nel­jän per­heet asu­vat Ete­lä-Suo­mes­sa. Las­ten­lap­sia on 24. Eläk­keel­lä on mah­dol­li­suus ol­la enem­män näi­den rak­kai­den kans­sa, hän haa­vei­lee.

En­nen näi­den haa­vei­den to­teu­tu­mis­ta Ei­ja Tii­ti­nen iloit­see sii­tä, et­tä hä­nen työ­paik­ka­naan on juu­ri Reis­jär­ven opis­to. Työ­mat­ka­kin on so­pi­va. Ke­vääl­lä ja ke­säl­lä hän usein pyö­räi­lee men­nen tul­len 17 ki­lo­met­rin mat­kan Muu­ras­jär­vel­tä.

Lo­puk­si Tii­ti­nen to­te­aa:

– Meil­lä on hyvä työ­yh­tei­sö. Olen ol­lut kii­tol­li­nen täs­tä työ­pai­kas­ta. Koen, et­tä se oli Tai­vaan Isän joh­da­tus­ta mi­nun koh­dal­la­ni.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys