JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Opin­to-oh­jaa­ja: Kiu­saa­mi­nen kiel­let­ty!

Vuonokari Pekka
Puhutaan maasta ja taivaasta
22.1.2015 6.42

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123501920150122064200

Opin­to-oh­jaa­ja Min­na Tak­ku­nen työs­ken­te­lee 330 opis­ke­li­jan kans­sa, jot­ka suo­rit­ta­vat am­ma­til­lis­ta pe­rus­tut­kin­toa. Tak­ku­sen mu­kaan kiu­saa­mis­ti­lan­tei­ta il­me­nee eni­ten opis­ke­lun­sa aloit­ta­vien kes­kuu­des­sa syk­syi­sin.

– Va­li­tet­ta­vas­ti kiu­saa­mis­ta ta­pah­tuu myös am­mat­ti­kou­lus­sa. Joi­den­kin opis­ke­li­joi­den koh­dal­la kiu­saa­mi­nen on al­ka­nut jo ala­kou­lus­sa. Otam­me kaik­ki ta­pauk­set va­ka­vas­ti ja yri­täm­me aut­taa uh­re­ja ja myös hei­dän kiu­saa­ji­aan, hän sa­noo.

Tak­ku­nen ve­tää hei­dän toi­mi­paik­kan­sa opis­ke­li­ja­huol­to­tii­miä, jo­hon hä­nen li­säk­seen kuu­lu­vat ku­raat­to­ri, ter­vey­den­hoi­ta­ja ja eri­tyi­so­pet­ta­ja. Tii­mi ko­koon­tuu joka viik­ko.

– Kiu­saa­mis­ti­lan­tei­ta il­me­nee eni­ten syk­syl­lä uu­sien yk­kös­luok­ka­lais­ten kes­kuu­des­sa, kun he tu­le­vat uu­teen ym­pä­ris­töön ja ryh­mään.

Kun ei ole tut­tu­ja ei­kä ka­ve­rei­ta, niin kai­kil­la on aluk­si jon­kin­lai­nen roo­li ja voi ta­pah­tua ikä­vi­ä­kin tör­mäi­ly­jä. Kak­kos- ja kol­mos­luok­ka­lais­ten kiu­saa­mis­ta­pauk­sia jou­du­taan sel­vit­te­le­mään har­vem­min.

Sa­nat voi­vat haa­voit­taa

– Lie­kö osit­tain so­si­aa­li­sen me­di­an vai­ku­tus­ta, et­tä mo­net nuo­ret ajat­te­le­vat, et­tä saa sa­noa mitä ta­han­sa – kai­ken mitä ha­lu­aa?

Tak­ku­nen ker­too, et­tä osal­ta nuo­ris­ta näyt­tää puut­tu­van em­pa­ti­a­ky­ky: herk­kyys aset­tua toi­sen ase­maan ja aja­tel­la, mil­tä toi­ses­ta tun­tuu, kun käy­te­tään ru­mia ja louk­kaa­via sa­no­ja.

Jot­kut ei­vät ym­mär­rä, et­tä jos kir­joit­taa What­sAp­pis­sa tai Fa­ce­boo­kis­sa jo­tain ru­maa toi­ses­ta, se on jul­ki­nen hä­päi­sy.

– Ru­maan ja louk­kaa­vaan pu­he­ta­paan on syy­tä puut­tua. Var­maan mei­dän ai­kuis­ten­kin on hyvä py­säh­tyä miet­ti­mään, mil­lai­sia sa­no­ja käy­täm­me, mil­lai­sia esi­ku­via olem­me lap­sil­le ja nuo­ril­le.

Omaan lap­seen koh­dis­tu­va kiu­saa­mi­nen on van­hem­mil­le­kin ras­kas­ta. Yh­tä lail­la on tie­tys­ti jär­ky­tys van­hem­mil­le, jos pyy­de­tään kes­kus­te­le­maan sii­tä, et­tä oma lap­si tai nuo­ri on kiu­saa­ja tai käyt­täy­tyy muu­toin huo­nos­ti.

– Par­haim­mil­laan käy kui­ten­kin niin, et­tä sel­vit­te­ly­ti­lan­teet ovat erit­täin hy­viä kas­va­tus­kes­kus­te­lu­ja ja koi­tu­vat kaik­kien osa­puol­ten par­haak­si.

Mal­li ti­lan­teen hoi­ta­mi­seen

Tak­ku­sen op­pi­lai­tok­ses­sa on käy­tös­sä kiu­saa­mis­ti­lan­teen hoi­ta­mi­sen mal­li. Kun hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­va on saa­nut tie­don kiu­saa­mi­ses­ta tai it­se ha­vait­see sitä, hän kes­kus­te­lee asi­a­no­mais­ten opis­ke­li­joi­den kans­sa. Lie­vem­mis­sä ta­pauk­sis­sa pääs­tään yleen­sä no­pe­as­ti so­vin­toon. Ta­voi­te on, et­tä asi­a­no­mai­set pyy­tä­vät toi­sil­taan an­teek­si tai ai­na­kin lyö­vät kät­tä pääl­le so­vin­non mer­kik­si.

Jos ky­sees­sä on vai­ke­am­pi jut­tu, ta­pah­tu­mas­ta teh­dään muis­tio. Kiu­saa­ja ja kiu­sat­tu te­ke­vät ja al­le­kir­joit­ta­vat kir­jal­li­sen so­pi­muk­sen. Sii­nä to­de­taan muun mu­as­sa, mi­ten osa­puo­let ovat jat­kos­sa lu­van­neet toi­mia. Täs­sä vai­hees­sa ol­laan yh­tey­des­sä myös ko­tei­hin ja hen­ki­lö­kun­ta seu­raa, mi­ten ti­lan­ne ke­hit­tyy.

On ol­lut ti­lan­tei­ta, jois­sa asi­a­no­mai­set ei­vät ole ky­en­neet so­pi­maan asi­as­ta. Kui­ten­kin he al­le­kir­joit­ta­vat so­pi­muk­sen, jos­sa voi ol­la yk­si­tyis­koh­tai­si­a­kin käyt­täy­ty­mis- ja koh­taa­mi­soh­jei­ta ja -mää­räyk­siä.

Jos kiu­saa­mi­nen jat­kuu, kut­su­taan neu­von­pi­toon huol­ta­jat, reh­to­ri ja tar­vit­ta­va mää­rä op­pi­las­huol­to­hen­ki­löi­tä.

– Kiu­saa­mi­sa­si­oi­den sel­vit­te­lys­sä opis­ke­li­jat­kin ovat ak­tii­vi­sia, lait­ta­vat vies­tiä tai tu­le­vat käy­mään. Jot­kut ha­lu­a­vat tul­la ta­paa­maan kou­lun jäl­keen, et­tei­vät ka­ve­rit huo­maa. Tu­lee vies­te­jä myös luok­ka­ka­ve­reil­ta, et­tä jo­tain kiu­sa­taan, Min­na ker­too.

Ryh­mäy­ty­mi­nen aut­taa

Opis­ke­li­ja­huol­to­lais­sa mai­ni­taan, et­tä op­pi­lai­tok­sen tu­lee huo­leh­tia opis­ke­li­joi­den so­si­aa­li­ses­ta vas­tuul­li­suu­des­ta, vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta ja nii­hin oh­jaa­mi­ses­ta.

– Kun uu­det op­pi­laat tu­le­vat syk­syl­lä, opis­ke­li­ja­huol­to­tii­mi jär­jes­tää ryh­mäy­ty­mis­päi­viä, jois­sa opis­ke­li­ja­tuu­to­rit ja ryh­mä­noh­jaa­jat ovat mu­ka­na. Vii­me vuo­si­na ryh­mäy­ty­mis­tä on pal­jon li­sät­ty, jot­ta opis­ke­li­jat voi­si­vat rau­has­sa so­peu­tua ja tu­tus­tua toi­siin­sa ja uu­teen op­pi­mi­sym­pä­ris­töön.

Opis­ke­li­joi­den kans­sa teh­dään jo­kai­sel­le luo­kal­le omat sään­nöt. Ne pe­rus­tu­vat kou­lun jär­jes­tys­sään­töi­hin, jois­sa sel­väs­ti sa­no­taan sel­väs­ti, et­tä kiu­saa­mi­nen on kiel­let­ty.

– Roh­kai­sen van­hem­pia ot­ta­maan ajois­sa yh­teyt­tä kou­luun opet­ta­jiin, jos tun­tuu sil­tä, et­tä nuo­rel­la on jo­tain on­gel­mia. Täl­löin nuo­ri saa ko­kea, et­tä van­hem­mat vä­lit­tä­vät, tu­ke­vat ja puo­lus­ta­vat­kin hän­tä, Tak­ku­nen sa­noo.

3.8.2020

Mut­ta sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den - il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys