JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ haas­taa ja mo­ti­voi

Puhutaan maasta ja taivaasta
14.1.2021 6.15

Juttua muokattu:

18.1. 13:49
2021011813492720210114061500

Juhani Ojalehto

Juhani Ojalehto

Au­ne­ma­ria Yli­ta­lo

Ma­ti­as Mu­ho­la on SRK:n per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn asi­an­tun­ti­ja­na huo­man­nut, et­tä työn­ku­va voi jos­kus yl­lät­tää.

– Vuo­si 2020 toi työ­hön sel­lai­sia asi­oi­ta, joi­ta ku­kaan ei osan­nut odot­taa, hän tuu­mii.

Mu­ho­la aloit­ti ny­kyi­ses­sä teh­tä­väs­sään SRK:n toi­min­nal­li­sel­la osas­tol­la vii­me vuo­den hel­mi­kuus­sa.

Sitä en­nen hän toi­mi SRK:lla rip­pi­kou­lu­työn asi­an­tun­ti­ja­na. Ko­ke­mus­ta lei­reil­tä oli to­sin eh­ti­nyt kart­tua jo ai­em­min.

– Olen osal­lis­tu­nut SRK:n rip­pi­kou­lu­työ­hön oman rip­pi­kou­lun jäl­kei­ses­tä ke­säs­tä al­ka­en. Lei­rit oli­vat val­ta­van an­toi­sia ai­na, Mu­ho­la taus­toit­taa.

– Nuo ko­ke­muk­set oh­ja­si­vat mi­nut ha­ke­maan rip­pi­kou­lun asi­an­tun­ti­jan mää­rä­ai­kais­ta teh­tä­vää ke­vääl­lä 2019.

Ai­kai­sem­mal­la työ­u­ral­laan Mu­ho­la on toi­mi­nut ylä­kou­lun us­kon­no­no­pet­ta­ja­na Vih­dis­sä sekä seu­ra­kun­ta­pas­to­ri­na Tai­val­kos­kel­la. Ny­kyi­nen työ Ou­lus­sa su­juu Raa­hen ko­dis­ta kul­kien.

Mu­ho­lan työn yti­mes­sä on rau­ha­nyh­dis­tys­ten per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn tu­ke­mi­nen. Käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa ma­te­ri­aa­lien, ku­ten alus­tus­ten tai kou­lu­tus­pa­ket­tien, tuot­ta­mis­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le sekä ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mis­tä. Myös re­surs­si­pan­kin ke­hit­tä­mi­nen ja vas­tuu­hen­ki­löi­den tu­ke­mi­nen kuu­luu per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn asi­an­tun­ti­jan toi­men­ku­vaan.

Re­surs­si­pan­kin lan­see­rauk­sen kal­tai­sia suu­ria uu­dis­tuk­sia ei ole lä­hi­ai­koi­na lu­vas­sa, vaan nyt kes­ki­ty­tään ja­los­ta­maan ole­mas­sa ole­vaa toi­min­taa.

– Ha­lu­an ke­hit­tää toi­min­taa sel­lai­sek­si, et­tä se aut­tai­si rau­ha­nyh­dis­tyk­siä tu­ke­maan us­ko­mis­ta, toi­vo­mis­ta ja ra­kas­ta­mis­ta kes­kel­lä ar­kea, jota ih­mi­set elä­vät.

Mu­ho­la on ko­ke­nut työn­sä mo­ni­puo­li­sek­si, an­toi­sak­si ja so­pi­van haas­ta­vak­si. Suun­nit­te­lu­työn vas­ta­pai­nok­si hän pää­see myös koh­taa­maan mo­nia ih­mi­siä.

– Par­hai­ta asi­oi­ta on var­mas­ti se, kun ol­laan yh­des­sä us­ko­na­si­oi­den ää­rel­lä ma­te­ri­aa­lin val­mis­te­lus­sa tai vaik­ka­pa yh­tei­ses­sä ti­lai­suu­des­sa, jos­sa kes­kus­tel­laan per­he- ja di­a­ko­ni­a­työs­tä.

Pa­pin ja opet­ta­jan kou­lu­tus­ten an­ta­mat val­miu­det Mu­ho­la on ha­vain­nut hy­väk­si läh­tö­koh­dak­si työs­sä toi­mi­mi­sel­le ja ke­hit­ty­mi­sel­le.

– Yk­sin teh­tä­vä­nä tämä työ vaa­ti­si mel­ko laa­jan asi­an­tun­ti­juu­den, sel­lai­sen, jota ei yh­del­lä ih­mi­sel­lä edes voi ol­la, hän nau­res­ke­lee.

– Sik­si tär­ke­ää on mo­ni­puo­li­set yh­teis­työ­tai­dot laa­jan va­paa­eh­tois­jou­kon kans­sa. Siel­lä on eri alo­jen huip­pu­am­mat­ti­lai­sia, joi­den osaa­mi­nen on kor­vaa­ma­ton­ta ja jot­ka aut­ta­vat val­ta­vas­ti eri nä­kö­kul­mien löy­ty­mi­ses­sä.

Di­a­ko­ni­a­työs­sä koh­taa väis­tä­mät­tä myös haas­ta­via ja to­del­la ras­kai­ta elä­män­ti­lan­tei­ta. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si per­hei­den jak­sa­mi­seen tai ta­lou­del­li­seen ti­lan­tee­seen liit­ty­vät haas­teet sekä yk­si­näi­syys, trau­mat ja päih­tei­den käyt­tö.

Ero­na seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työ­hön on, et­tä enim­mäk­seen vai­keuk­sis­ta kuu­lee jon­kun toi­sen kaut­ta, esi­mer­kik­si jos alu­een per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn vas­tuu­hen­ki­lö poh­tii, kuin­ka per­het­tä tai jo­ta­ku­ta yk­sit­täis­tä ih­mis­tä voi­si aut­taa.

– Har­vem­min it­sel­le tu­lee suo­raan krii­sin kes­kel­lä elä­väl­tä ih­mi­sel­tä yh­tey­de­not­toa. Tämä ker­too sii­tä, et­tä ra­ken­teet ovat oi­ke­an suun­tai­set, Mu­ho­la ar­ve­lee.

Di­a­ko­ni­a­työs­sä käy­tän­nön avun tu­li­si löy­tyä lä­hel­tä kun­nan, seu­ra­kun­nan, lä­heis­ten ja ko­ti­sii­o­nin kaut­ta. Näi­den ver­kos­to­jen yh­teis­työn li­sää­mi­nen ja ke­hit­tä­mi­nen on­kin Mu­ho­lan mu­kaan edel­leen kes­keis­tä.

Lue koko haas­tat­te­lu kes­ki­viik­ko­na 20. tam­mi­kuu­ta il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mies-leh­des­tä!

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys