JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Pro­jek­ti­pääl­li­kös­tä oman elä­män­sä pääl­li­kök­si

Puhutaan maasta ja taivaasta
20.3.2018 6.04

An­na-Mai­ja Sor­va­ri jäi jou­lu­kuun alus­ta eläk­keel­le Ma­joi­tus­pal­ve­lu Fo­re­no­min pro­jek­ti­pääl­li­kön teh­tä­vis­tä. Sitä en­nen hän oli 13 vuot­ta No­ki­an pal­ve­luk­ses­sa ko­ti­äi­ti­vuo­sien jäl­keen.

Fo­re­no­mil­la An­na-Mai­ja veti iso­jen ma­joi­tus­koh­tei­den käyt­töö­not­top­ro­jek­te­ja. Nyt elä­mäs­sä on enem­män kii­reet­tö­myyt­tä, rau­hal­li­sia aa­mu­ja, omaa ai­kaa ja va­paut­ta.

Aja­tus eläk­keel­le jää­mi­ses­tä tun­tui An­na-Mai­jas­ta vä­hän ris­ti­rii­tai­sel­ta.

– Pi­din työs­tä­ni ko­vas­ti, se oli mie­le­käs­tä, mie­len­kiin­tois­ta, vaih­te­le­vaa, in­nos­ta­vaa. Koin, et­tä työ­tä­ni ar­vos­te­taan, ja se sai elä­män tun­tu­maan mer­ki­tyk­sel­li­sel­tä. Li­säk­si mul­la oli mah­ta­via työ­ka­ve­rei­ta ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta. Toi­saal­ta ikään­ty­mi­nen vä­hen­si voi­ma­va­ro­ja sen ver­ran, et­tä pal­jon muil­le ak­ti­vi­tee­teil­le ei jää­nyt ener­gi­aa.

An­na-Mai­ja ker­too, et­tä aja­tus sii­tä, et­tä aa­mul­la ei tar­vit­se he­rä­tä ai­kai­sin ja kii­reh­tiä bus­sil­le, al­koi tun­tua hou­kut­te­le­val­ta.

– Toi­saal­ta pe­lot­ti, tun­tee­ko it­sen­sä vie­lä ar­vok­kaak­si ja tär­ke­äk­si il­man pal­kit­se­vaa työ­tä.

Eläk­keel­le jää­mi­nen 32 lap­sen mum­mi­na tun­tui kui­ten­kin tur­val­li­sel­ta.

– Ei tar­vit­se tun­tea yk­si­näi­syyt­tä, ja ai­na ha­lu­tes­sa löy­tyy te­ke­mis­tä, An­na-Mai­ja iloit­see.

Elä­ke­a­jan al­ku ku­lui no­pe­as­ti jou­lu­val­mis­te­luis­sa. Tam­mi­kuus­sa An­na-Mai­ja ja Heik­ki oli­vat kol­me viik­koa Thai­maan läm­pi­mäs­sä.

– Kyl­lä tä­hän ”lais­kaan elä­mään” pe­lot­ta­van no­pe­as­ti tot­tuu. Mut­ta nyt olen ak­ti­voi­tu­nut liik­ku­maan enem­män. Kak­si ker­taa vii­kos­sa käy­dään jum­pas­sa, ja len­kil­le­kin jak­saa läh­teä, An­na-Mai­ja heh­kut­taa.

Pian haas­tat­te­lun jäl­keen An­na-Mai­ja va­lit­tiin Es­poon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­taan. Eh­kä­pä uu­si teh­tä­vä tuo jäl­leen li­sää mie­lek­kyyt­tä hä­nen elä­mään­sä – kii­reet­tö­myyt­tä ja omaa ai­kaa unoh­ta­mat­ta.

Haas­tat­te­lu on ko­ko­naan lu­et­ta­vis­sa 14.3.2018 il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.