JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Reis­jär­vel­tä Hel­sin­kiin – kä­vel­len

Puhutaan maasta ja taivaasta
20.6.2020 8.00

Juttua muokattu:

18.6. 16:35
2020061816353720200620080000

Han­na Töl­li

– Muu­ta­man kuu­kau­den pääs­tä ol­laan taas tiel­lä ja mat­kal­la, kun tou­ko­kuun lo­pul­le va­ra­tut len­not vie py­hiin­va­el­lus­rei­til­le Es­pan­jaan.

Näin kir­joit­ti hel­mi­kuus­sa 2020 reis­jär­vi­nen Jen­ni Hil­li­a­ho ys­tä­vien­sä yh­tei­sel­lä Tie­mat­ka-ni­mi­sel­lä Ins­tag­ram-ti­lil­lä.

Muu­ta­mia viik­ko­ja myö­hem­min ko­ro­na ra­joi­tuk­si­neen muut­ti suun­ni­tel­mia:

– Es­pan­jan va­el­luk­sen ti­lal­ta oon päät­tä­nyt kä­vel­lä Reis­jär­vel­tä Hel­sin­kiin.

Reis­jär­ven kris­til­li­sen opis­ton ku­raat­to­ri Jen­ni Hil­li­a­hon työ on il­ta- ja yö­pai­not­teis­ta nuor­ten kans­sa ole­mis­ta. Työn­ku­va muut­tui ke­vääl­lä ko­tiin läh­te­nei­den opis­to­nuor­ten etä­oh­jauk­sek­si. Kä­ve­lyyn ja ken­kiin Hil­li­a­ho to­tut­te­li kä­ve­le­mäl­lä ko­to­aan opis­tol­le töi­hin.

Mat­ka al­koi tou­ko­kuun vii­mei­se­nä lau­an­tai­na ko­ti­vä­en vil­kut­ta­es­sa pi­hal­la. Hil­li­a­ho oli suun­ni­tel­lut rei­tin ja va­rus­teet tark­kaan. Ta­va­rat kul­ki­vat rin­kas­sa.

Tar­vit­ta­es­sa Hil­li­a­ho yö­pyi riip­pu­ma­tos­sa. Kui­ten­kin eten­kin al­ku­mat­kas­ta su­ku­lai­set, tut­ta­vat ja so­men kaut­ta il­moit­tau­tu­neet seu­raa­jat ha­lu­si­vat kan­nus­taa nuor­ta nais­ta hä­nen ret­kel­lään ja tar­jo­si­vat yö- ja huol­to­paik­ko­ja. Hil­li­a­ho ih­me­tel­len ihas­te­lee­kin tätä us­ko­ma­ton­ta yh­tei­söä:

– Ma­ja­pai­kas­sa pää­sin taas sau­no­maan, mun pyy­kit pes­tiin ja mus­ta pi­det­tiin taas ai­van us­ko­mat­to­man hy­vää huol­ta!

Pit­kä kä­ve­ly­mat­ka on si­säl­tä­nyt myös han­ka­luuk­sia:

– Tämä päi­vä jää mie­leen jo­ten­kin ra­sit­ta­van han­ka­la­na päi­vä­nä. Eh­kä näi­tä­kin tar­vi­taan.

Heti al­ku­mat­kas­ta Hil­li­a­hon jal­ka­poh­jiin ja var­pai­siin on tul­lut usei­ta rak­ko­ja. Puo­les­sa vä­lis­sä mat­kaa Hil­li­a­ho päät­ti pi­tää muu­ta­man le­po­päi­vän, jot­ta ja­lat sai­si­vat le­vä­tä.

Mat­kal­la Jen­ni Hil­li­a­ho on ihail­lut ke­sään he­rän­nyt­tä ko­ti­maan luon­toa, pi­tä­nyt pu­he­luin yh­teyt­tä ys­tä­viin­sä, miet­ti­nyt ja poh­ti­nut mo­nen­lais­ta. Mat­ka on kas­vat­ta­nut pe­rik­si­an­ta­mat­to­muut­ta ja vai­keuk­sien yli pää­se­mis­tä.

Hel­sin­gin Suu­ta­ri­laan Hil­li­a­ho saa­pui ju­han­nus­vii­kon lop­pu­puo­lel­la. Mat­kal­la eri­tyi­ses­ti vai­kei­na het­ki­nä hän tsemp­pa­si it­se­ään miet­ti­mäl­lä mat­kan pää­mää­rää.

– Tätä pro­jek­tia voi myös ver­ra­ta us­ko­vai­sen elä­mään pie­nois­koos­sa. Vä­lil­lä on tus­kal­li­sia het­kiä mut­ta enim­mäk­seen kui­ten­kin kaik­ki on hy­vin. Ai­na ei mat­kan­te­ko kiin­nos­ta, mut­ta sil­ti ei ha­lua kes­keyt­tää­kään, Hil­li­a­ho to­te­aa.

10.7.2020

Minä lau­lan kii­tos­ta Her­ral­le, hän pi­tää mi­nus­ta huo­len. Ps. 13:6

Viikon kysymys