JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Rip­pi­kou­lu­työn­te­ki­jä naut­tii nuor­ten koh­taa­mi­ses­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta
9.7.2021 9.45

Juttua muokattu:

9.7. 09:53
2021070909530220210709094500
Kuva on Hankasalmen 5. leirin konfirmaatiosta vuodelta 2019. Leiriläisiä siunaamassa Sari Salahub, Pasi Lyyra ja Antti Koivisto.

Kuva on Hankasalmen 5. leirin konfirmaatiosta vuodelta 2019. Leiriläisiä siunaamassa Sari Salahub, Pasi Lyyra ja Antti Koivisto.

Kuva Sari Salahubilta

Kuva on Hankasalmen 5. leirin konfirmaatiosta vuodelta 2019. Leiriläisiä siunaamassa Sari Salahub, Pasi Lyyra ja Antti Koivisto.

Kuva on Hankasalmen 5. leirin konfirmaatiosta vuodelta 2019. Leiriläisiä siunaamassa Sari Salahub, Pasi Lyyra ja Antti Koivisto.

Kuva Sari Salahubilta

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

– En kek­si juu­ri­kaan syi­tä ol­la osal­lis­tu­mat­ta rip­pi­kou­lu­työ­hön, sa­noo rip­pi­kou­luo­pet­ta­ja Sari Sa­la­hub.

– Rip­pi­kou­lus­sa ase­tu­taan Ju­ma­lan sa­nan pei­lin eteen, ja se on ol­lut ai­na hoi­ta­va ko­ke­mus it­sel­le­ni. Ha­lu­an roh­kais­ta nuo­ria pi­tä­mään kiin­ni us­kos­taan, elä­män pe­rus­kal­li­os­ta. Us­ko on va­paut­ta, iloa ja rau­haa, ja juu­ri sitä ha­lu­an vä­lit­tää kai­kis­sa ope­tus­tuo­ki­ois­sa ja koh­taa­mi­sis­sa, ker­too ää­ne­kos­ke­lai­nen Sari Sa­la­hub.

Te­o­lo­gik­si­kin kou­lut­tau­tu­nut, eri­tyi­so­pet­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Sa­la­hub pi­tää tär­ke­ä­nä, et­tä rip­pi­kou­lus­sa nuo­ri saa tu­kea poh­din­noil­leen ja vas­tauk­sia ky­sy­myk­siin­sä. Rip­pi­kou­lun teh­tä­vä kir­kon kou­lu­na on vah­vis­taa nuor­ta us­kos­sa ja kris­ti­tyn elä­mäs­sä.

– On tär­ke­ää, et­tä nuor­ta tu­e­taan näis­sä poh­dis­ke­luis­sa, ja rip­pi­kou­lus­sa on ar­mol­li­nen ja tur­val­li­nen il­ma­pii­ri, jos­sa jo­kai­nen tu­lee hy­väk­sy­tyk­si oman­lai­se­naan.

Rip­pi­kou­lun ope­tus poik­ke­aa kou­lun us­kon­no­no­pe­tuk­ses­ta.

– Us­kon­no­no­pe­tuk­sen teh­tä­vä­nä on an­taa op­pi­lail­le laa­ja us­kon­nol­li­nen ja kat­so­muk­sel­li­nen yleis­si­vis­tys. Suo­mes­sa on oman us­kon­non ope­tuk­sen mal­li, mut­ta se ei tar­koi­ta tun­nus­tuk­sel­lis­ta ope­tus­ta. Opet­ta­jan ei tar­vit­se kuu­lua kirk­koon, ja op­pi­tun­neil­la voi ol­la myös kirk­koon kuu­lu­mat­to­mia lap­sia ja nuo­ria, Sa­la­hub sel­ven­tää.

Lo­ma­päi­viä riit­tää lei­rei­lyyn

Opet­ta­jan ke­sä­lo­ma on pit­kä, ja sii­tä eh­tii Sari Sa­la­hu­bin mu­kaan an­taa sii­vun myös lei­ri­työ­hön.

– En kek­si juu­ri­kaan syi­tä ol­la osal­lis­tu­mat­ta rip­pi­kou­lu­työ­hön. Joka vuo­si opet­ta­jis­ta näyt­tää ole­van myös pu­laa, jo­ten ha­lu­an osal­ta­ni hel­pot­taa ti­lan­net­ta.

Hän on ol­lut mu­ka­na rip­pi­kou­lu­työs­sä pit­kään, sil­lä hän opet­ti rip­pi­kou­lus­sa Jäm­sän kr. kan­sa­no­pis­tol­la en­sim­mäi­sen ker­ran ke­säl­lä 1989.

– Olin aloit­ta­nut te­o­lo­gi­an opin­not vuot­ta ai­em­min Hel­sin­gis­sä. Muis­tan, mi­ten jän­nit­tä­vää se oli, ja mi­ten epä­var­ma olo it­sel­lä oli opet­ta­mi­ses­ta. Sil­loin oli vie­lä piir­to­heit­ti­met käy­tös­sä, ja op­pi­tun­ti­ni oli­vat suu­rel­ta osin opet­ta­ja­kes­kei­siä esi­tyk­siä, jois­sa saa­toin vä­hän hi­fis­tel­lä­kin ole­mat­to­mal­la osaa­mi­sel­la­ni, Sa­la­hub hy­myi­lee.

Ke­sä­te­o­lo­gin teh­tä­vät seu­ra­kun­tien rip­pi­lei­reil­lä opet­ti­vat, kuin­ka ope­tus­työ­tä teh­dään omal­la per­soo­nal­la.

– Nuo­ren ko­ko­nais­val­tai­nen koh­taa­mi­nen ja tu­ke­mi­nen tu­li­vat kui­ten­kin vas­ta oman per­soo­nan kyp­sy­mi­sen ja elä­män­ko­ke­muk­sen myö­tä, Sari Sa­la­hub myön­tää.

Tur­val­li­se­na ai­kui­se­na olo on mer­ki­tyk­sel­lis­tä

Nuor­ten koh­taa­mi­nen on­kin yk­si niis­tä asi­ois­ta, jois­ta Sa­la­hub lei­ri­työs­sä naut­tii.

– Vii­me vuo­si­na olen yhä sy­vem­min ym­mär­tä­nyt, mi­ten tär­ke­ää on ol­la tur­val­li­se­na ai­kui­se­na läs­nä lei­reil­lä ja var­mis­taa, et­tä kai­kil­la on mah­dol­li­sim­man hyvä ol­la, eten­kin jos nuo­ren elä­män­ti­lan­ne tai per­he­ti­lan­ne on vai­kea, hän ker­too.

Nuor­ten lei­ri­läis­ten li­säk­si Sari Sa­la­hu­bil­le lei­ri­työn suo­la ovat toi­min­nal­li­set ja osal­lis­ta­vat työs­ken­te­ly­ta­vat, muun hen­ki­lö­kun­nan kans­sa teh­tä­vä yh­teis­työ sekä mo­net sy­vä­luo­taa­vat kes­kus­te­lut. Eh­kä sii­tä syys­tä lei­ri­työ on kuu­lu­nut hä­nen ke­siin­sä pit­kään.

– Olen työs­ken­nel­lyt useil­la lei­reil­lä Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­ses­sa sekä Jäm­sän ja Reis­jär­ven opis­tois­sa. Ka­na­dan vuo­si­na osal­lis­tuin ker­ran Has­s­ci­bin lei­ri­kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tyl­le rip­pi­kou­lu­lei­ril­le. Ek­soot­ti­sin rip­pi­kou­lu­ko­ke­mus on vii­me ke­säl­tä, kun olin mu­ka­na etä­rip­pi­kou­luis­sa ja ke­säl­lä nel­jäl­lä lä­hi­o­pe­tus­jak­sol­la.

Tänä ke­sä­nä Sa­la­hu­bia ei kui­ten­kaan näh­dä rip­pi­lei­reil­lä.

– Le­vol­le ja tau­ol­le­kin on oma ai­kan­sa.

20.10.2021

Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa: "Vaik­ka ruu­miil­li­nen ti­la­ni pani tei­dät ko­e­tuk­sel­le, et­te hal­vek­si­neet et­te­kä in­hon­neet mi­nua vaan otit­te mi­nut vas­taan kuin Ju­ma­lan en­ke­lin, kuin Kris­tuk­sen Jee­suk­sen." Gal. 4:14

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Lap­si olen pie­ni - myös nuot­ti­vih­ko­na

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?