JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Sairaus opetti elämään hetki kerrallaan

Puhutaan maasta ja taivaasta
23.5.2023 8.35

Juttua muokattu:

23.5. 10:17
2023052310171620230523083500
MS-taudin oireet määrittävät Marika Mustajärven arjen kulkua. – Levolle on annettava aikaa, hän toteaa.

MS-taudin oireet määrittävät Marika Mustajärven arjen kulkua. – Levolle on annettava aikaa, hän toteaa.

Paulus Mustajärvi

MS-taudin oireet määrittävät Marika Mustajärven arjen kulkua. – Levolle on annettava aikaa, hän toteaa.

MS-taudin oireet määrittävät Marika Mustajärven arjen kulkua. – Levolle on annettava aikaa, hän toteaa.

Paulus Mustajärvi

Tuu­la Har­ju

Saa­vun Ma­ri­ka ja Pau­lus Mus­ta­jär­ven ko­tiin Vim­pe­lin Hal­la­pu­rol­le ko­le­an sään kes­kel­tä. Unoh­dan ta­ka­tal­ven har­min näh­des­sä­ni puu­tar­haan pää­syä odot­ta­vat kas­vit, jot­ka ovat Ma­ri­kan tai­ta­vis­sa kä­sis­sä ja au­rin­gon­va­lon hel­lies­sä ik­ku­nan ta­kaa saa­vut­ta­neet kau­niin veh­re­än muo­don. Is­tum­me kah­vi­pöy­tään kes­kus­te­le­maan MS-tau­dis­ta.

Ma­ri­ka oli 19-vuo­ti­as sai­ras­tu­es­saan MS-tau­din ag­g­res­sii­vi­seen tau­ti­muo­toon. Oi­reet al­koi­vat kak­sois­ku­vis­ta ja pa­hen­tui­vat va­ka­viin lii­kun­ta­ky­vyn ra­joit­tei­siin. Ma­ri­ka ja Pau­lus sol­mi­vat avi­o­lii­ton Ma­ri­kan sai­ras­tu­mi­sen al­ku­vuo­si­na. Hoi­to­ko­kei­lu­jen kes­kel­lä Ma­ri­kal­le tuli MS-tau­din pa­he­ne­mis­vai­he, joka vei hä­net te­ho­hoi­toon sai­raa­laan. Ma­ri­ka sai kui­ten­kin iloi­ta lii­kun­ta- ja toi­min­ta­ky­vyn no­pe­as­ta pa­lau­tu­mi­ses­ta toi­mi­van lää­ki­tyk­sen aloi­tuk­sen ja kun­tou­tuk­sen myö­tä. Pa­he­ne­mis­vai­heen jät­tä­mät ar­peu­mat ai­vois­sa ai­heut­ta­vat edel­leen vaih­te­le­via ja mo­ni­muo­toi­sia oi­rei­ta, joi­den kans­sa hän on hil­jal­leen so­peu­tu­nut elä­mään.

Pau­lus tu­kee Ma­ri­kaa, kun oi­reet haas­ta­vat ar­jes­ta suo­riu­tu­mis­ta ja vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­ta. Tämä on hä­nel­le luon­te­vaa.

Sai­rau­den kes­kel­lä ki­peil­tä rat­kai­suil­ta ei ole väl­tyt­ty. Ma­ri­ka ja Pau­lus ko­ke­vat kui­ten­kin elä­män­sä rik­kaa­na.

– Kaik­ki on hy­vin sai­rau­des­ta huo­li­mat­ta, to­te­aa Ma­ri­ka.

”Ele­tään het­kes­sä” -sa­non­ta on muo­tou­tu­nut elä­mä­noh­jeek­si, joka kan­taa eteen­päin. Ras­kai­den vai­hei­den jäl­keen pie­nil­lä ilo­nai­heil­la on suu­ri mer­ki­tys. Ma­ri­ka on iloi­nen sii­tä, et­tä ky­ke­nee hoi­ta­maan ko­din puo­li­son käy­des­sä töis­sä. Elä­mäs­sä on mie­lek­käi­tä asi­oi­ta, joi­den ää­rel­lä hän viih­tyy.

– Us­ko on tur­va ja tär­keä voi­ma­va­ra kai­ken taus­tal­la, Ma­ri­ka to­te­aa.

– Se on kaik­kein tär­kein, Pau­lus li­sää.

Ma­ri­ka pu­huu mie­lel­lään sai­rau­des­taan, kun sii­tä ky­sy­tään. Avoi­muus hel­pot­taa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­ta uu­sien ih­mis­ten kans­sa. Sai­rau­den jat­ku­va ajat­te­lu te­kee kui­ten­kin elä­mäs­tä ras­kaam­paa.

– Ih­mis­ten oli­si hyvä koh­da­ta sai­ras­tu­nut ih­mi­se­nä, ei sai­rau­den kaut­ta, Ma­ri­ka muis­tut­taa.

Vas­ta­vuo­roi­suus koh­taa­mi­ses­sa on tär­ke­ää. Tar­vi­taan myös roh­keut­ta. Ma­ri­kaa on ilah­dut­ta­nut eri­tyi­ses­ti, kun hä­nel­le on sa­not­tu: ”Mitä kuu­luu? tai: ”Näy­tät­pä hy­väl­tä!”

Kun hy­väs­te­lem­me, toi­von Ma­ri­kan voin­nin py­sy­vän sa­man­lai­se­na.

– Us­kon niin, Ma­ri­ka to­te­aa.

Päi­vä­kin on lii­an pit­kä ai­ka kan­taa tu­le­vai­suu­den mur­hei­ta.

MS-tau­ti on kes­kus­her­mos­ton sai­raus

Maa­il­man MS-päi­vää vie­te­tään 30.5. tee­mal­la #sai­raan­hy­vä­koh­taa­mi­nen.

MS-tau­ti (mul­tip­pe­lisk­le­roo­si) on ylei­sin nuor­ten ai­kuis­ten lii­kun­ta- ja toi­min­ta­ky­kyyn vai­kut­ta­va kes­kus­her­mos­ton sai­raus.

Oi­re­ku­va on hy­vin yk­si­löl­li­nen, ja tau­din kul­ku on usein aal­to­mai­nen.

MS-tau­dil­le ei ole pa­ran­ta­vaa hoi­toa, mut­ta ny­kyi­sil­lä lää­ke­hoi­doil­la en­nus­tee­seen voi­daan vai­kut­taa.

14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys