JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Sis­kot hit­sau­tui­vat ys­tä­vik­si

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
6.3.2018 6.38

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109271720180306063800

Ul­ko­na käy vii­ma, ja lumi tuk­kii ajo­ra­dat, mut­ta si­säl­lä on läm­min­tä ja ki­vaa. Lei­no­sen ty­töt Ii­da ja Lyy­dia ovat Lyy­di­an ko­dis­sa yh­des­sä las­ten­sa kans­sa. Heil­lä mo­lem­mil­la on kol­me las­ta. Lap­set ovat hit­sau­tu­neet hy­vik­si ys­tä­vyk­sik­si ku­ten äi­tin­sä­kin.

Kun Ii­dan per­he oli kuu­kau­den reis­sus­sa Flo­ri­das­sa, oli serk­ku-Be­a­dal­la aa­mu­kam­pa, jon­ka avul­la hän las­ki öi­tä sii­hen, mil­loin Fi­o­na pa­laa ta­kai­sin. Per­heet ovat asu­neet lä­hes ai­na lä­hel­lä toi­si­aan, ja si­ten ser­kuk­sil­la on ol­lut mah­dol­li­suus leik­kiä pal­jon yh­des­sä.

Ii­dal­la ja Lyy­di­al­la oli lap­se­na yh­tei­siä har­ras­tuk­sia, ku­ten poik­ki­hui­lu ja he­vo­set. Ny­ky­ään he käyt­tä­vät tal­lil­la lap­si­aan ja rat­sas­ta­vat vä­lil­lä it­se­kin. He­vo­sia suu­rem­paan roo­liin nou­see näi­nä ai­koi­na kui­ten­kin ra­ken­ta­mi­nen.

Mo­lem­mat nai­set ovat in­si­nöö­re­jä, ja ra­ken­ta­mi­nen on sis­kok­sil­le sekä työ et­tä har­ras­tus. In­nos­tus alal­le syt­tyi nuo­ruu­si­än maa­laus­keik­ko­jen myö­tä. Työp­ro­jek­tien li­säk­si Ii­dal­la ja Lyy­di­al­la per­hei­neen on ra­ken­teil­la omat ko­dit Hel­sin­gin Ta­pa­ni­laan.

Muis­tot yh­tei­sis­tä ke­sä­käm­pis­tä ja mo­nis­ta reis­suis­ta läm­mit­tä­vät ai­kui­se­na. Ko­ke­mus ylit­se mui­den on eh­kä kesä Es­pan­jas­sa, kun sis­kok­set ys­tä­vi­neen vuok­ra­si­vat he­vos­far­min. Hy­viä muis­to­ja tu­lee ke­lat­tua ar­jen kat­kai­se­vil­la mök­ki­vii­kon­lo­puil­la tyt­tö­ka­ve­rei­den kans­sa.

Ys­tä­vien kes­ken ju­tel­laan elä­mäs­tä ja us­ko­mi­ses­ta. Myös nel­jäs­tään puo­li­soi­den kans­sa tai kah­des­taan on help­po pu­hua.

– On mu­ka­va, kun voi il­mais­ta huo­not­kin asi­at tu­le­mat­ta ym­mär­re­tyk­si vää­rin, Ii­da ja Lyy­dia ker­to­vat.

– Sis­kol­le voi sa­noa suo­raan sil­loin­kin, kun ajat­te­lee jos­ta­kin eri ta­val­la.

Teks­ti: Ma­ri­ka Hy­vä­ri

Kuva: Lot­ta Kan­kaan­pää

Jul­kais­ty Päi­vä­mie­hes­sä 28.2.2018

12.7.2020

Jee­sus sa­noi Pie­ta­ril­le: "Sinä olet Pie­ta­ri, ja täl­le kal­li­ol­le minä ra­ken­nan kirk­ko­ni. Sitä ei­vät tuo­ne­lan por­tit voi­ta. Minä olen an­ta­va si­nul­le tai­vas­ten val­ta­kun­nan avai­met." Matt. 16:18-19

Viikon kysymys