JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

SRK:n uu­si lä­he­tys­työn sih­tee­ri Juha Alan­ko: työ al­koi en­si vuo­den mat­ko­jen suun­nit­te­lul­la

Martikainen Päivi
Puhutaan maasta ja taivaasta
22.8.2014 7.10

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140822071000

Työ­pöy­dän ta­ka­na is­tuu my­häi­le­vä mies. Juha Alan­ko on aloit­ta­nut elo­kuun alus­sa työt SRK:n lä­he­tys­työn sih­tee­ri­nä.

Hän on uu­den työn suh­teen po­si­tii­vi­sel­la, odot­ta­val­la mie­lel­lä.

– Olen iloi­nen saa­mas­ta­ni tu­es­ta ja kan­nus­tuk­ses­ta, ja tun­nen kah­den vii­kon jäl­keen ole­va­ni jo ai­ka hy­vin ko­tiu­tu­nut uu­teen työ­paik­kaan.

Tie vei Ou­luun

Juha on syn­ty­nyt Ke­mi­jär­vel­lä. Ju­han ol­les­sa 9-vuo­ti­as per­he muut­ti So­dan­ky­lään äi­din ko­ti­paik­ka­kun­nal­le, jos­sa kou­lun­käyn­ti jat­kui val­ko­la­kin saa­mi­seen as­ti vuon­na 1975. Nuo­ruu­des­sa tie joh­ti Ou­luun en­sin ar­mei­jaan ja sit­ten opis­ke­le­maan tek­nil­li­seen tie­de­kun­taan.

– Opis­ke­lu­ai­ka oli mu­ka­vaa. Oli pal­jon ys­tä­viä ja toi­min­taa – ky­läi­lyä ja reis­su­ja. Uu­den­ka­dun rau­ha­nyh­dis­tys oli seu­ra­paik­ka­na.

Työ­ko­ke­mus­ta ke­rää­mäs­sä

Niis­tä ym­py­röis­tä löy­tyi myös tu­le­va vai­mo, ja Juha ja Kai­ja-Lee­na vi­hit­tiin vuon­na 1979. Nuo­ren­pa­rin en­sim­mäi­nen koti oli Ou­lus­sa. Kun Juha val­mis­tui vuon­na 1981, seu­dul­la oli vä­hän alan työ­paik­ko­ja.

Alan­got muut­ti­vat­kin Es­poo­seen seu­raa­va­na vuon­na, kun Juha sai Kone Oyj:stä oh­jel­mis­to­suun­nit­te­li­jan pes­tin. Vii­si vuot­ta myö­hem­min Ou­luun pa­luu tuli ajan­koh­tai­sek­si, ja Juha aloit­ti työt VTT:llä. Hän oli mu­ka­na myös tut­ki­mus­hank­kees­sa, jon­ka yh­tey­des­sä hän suo­rit­ti mat­ka­pu­he­lin­ten ke­hi­tys­työ­hön liit­ty­vän li­sen­si­aa­tin­tut­kin­non Ou­lun yli­o­pis­tos­sa.

Yh­dis­tä­vä vuo­si

Tie vei edel­leen No­ki­al­le vuon­na 1994. Siel­lä Juha toi­mi mo­nen­lai­sis­sa hank­keis­sa esi­mies- ja vas­tuu­teh­tä­vis­sä. Työ­hön kuu­lui pal­jon mat­kus­ta­mis­ta: mat­ka­päi­viä oli jopa 70–80 vuo­des­sa.

Koko per­he viet­ti vuo­den 1999 Eng­lan­nis­sa, mikä jäi mie­leen yh­dis­tä­vä­nä ko­ke­muk­se­na.

– Eng­lan­ti on hie­no maa. Siel­lä on his­to­ri­aa, ja ih­mi­set ar­vos­ta­vat sitä. Asu­mi­nen an­toi maas­ta eri­lai­sen ku­van kuin mat­kus­ta­mi­nen.

Juha mai­nit­see kou­lu­pu­vut ja mai­to­pul­lot aa­mul­la oven ta­ka­na kiin­nos­ta­vi­na ar­jen esi­merk­kei­nä.

Alan­vaih­to ajan­koh­tai­sek­si

Vuo­des­ta 2007 läh­tien Juha on työs­ken­nel­lyt muu­ta­mas­sa pie­nem­mäs­sä IT-alan yri­tyk­ses­sä vas­ta­ten tuo­te­ke­hi­tyk­ses­tä sekä asi­a­kas­suh­teis­ta.

– Puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten sil­loi­ses­sa työ­pai­kas­sa­ni ta­pah­tui muu­tok­sia, ei­kä töi­tä enää löy­ty­nyt yri­tyk­ses­tä, hän ker­too.

Rei­lut 30 vuot­ta IT-alal­la työs­ken­nel­lee­nä Juha tun­si ol­leen­sa avoin alan­vaih­dol­le. Hän ko­kee joh­da­tuk­se­na lä­he­tys­työn sih­tee­rin teh­tä­vän avau­tu­mi­sen.

– Taus­tas­ta­ni voi ol­la hyö­ty­ä­kin: käy­tän­nön asi­ois­ta, joi­ta olen tot­tu­nut te­ke­mään. Yri­tän teh­dä työ­tä niin hy­vin kuin osaan ja luot­taa sii­hen, et­tä asi­at jär­jes­ty­vät.

En­si vuo­den suun­ni­tel­mat

Lä­he­tys­työn sih­tee­ri vas­taa koti- ja ul­ko­maan lä­he­tys­työs­tä. Juha on pääs­syt heti konk­reet­ti­ses­ti töi­hin kä­sik­si:

– Olem­me aloit­ta­neet en­si vuo­den toi­min­nan suun­nit­te­lua: esi­mer­kik­si min­ne ja mi­ten pal­jon lä­he­tys­mat­ko­ja teh­dään. Lä­he­ty­sa­lu­ei­den vuo­si­päi­vät­kin ovat tu­los­sa.

Per­heen uu­si vai­he

Täl­lä het­kel­lä Alan­gon per­hees­sä ele­tään uut­ta vai­het­ta: seit­se­mäs­tä lap­ses­ta vain yk­si asuu enää lap­suu­den­ko­dis­sa, ja mo­nel­la on jo oma per­he. Lä­hei­set ovat Ju­hal­le tär­kei­tä ja per­heen­jä­se­net pi­tä­vät tii­vis­tä yh­teyt­tä toi­siin­sa.

Lin­tu­jen tark­kai­lua ja kun­toi­lua har­ras­ta­va lä­he­tys­työn sih­tee­ri iloit­see sii­tä, et­tä on pääs­syt jo muu­ta­man ker­ran pyö­räi­le­mään vai­mon­sa kans­sa yh­des­sä töi­hin. Kai­ja-Lee­na työs­ken­te­lee sai­raan­hoi­ta­ja­na.

– Mus­ti­koi­ta­kin eh­din poi­mia en­nen töi­den al­kua ai­ka pal­jon.

Lue li­sää Juha Alan­gon aja­tuk­sia 20.8. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

Kuva: Eli­sa Raap­pa­na

PäiviMartikainen
3.8.2020

Mut­ta sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den - il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys