JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Tasapuolisuutta ja näkemysten rikkautta

Puhutaan maasta ja taivaasta
8.3.2023 12.00

Juttua muokattu:

7.3. 17:03
2023030717032520230308120000
– Tasa-arvo merkitsee minulle yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuksia riippumatta ulkoisista tekijöistä, kuten syntyperästä, toteaa Puolasta viisivuotiaana Suomeen saapunut Lukasz Mierzynski.

– Tasa-arvo merkitsee minulle yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuksia riippumatta ulkoisista tekijöistä, kuten syntyperästä, toteaa Puolasta viisivuotiaana Suomeen saapunut Lukasz Mierzynski.

Kuva haastateltavalta

– Tasa-arvo merkitsee minulle yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuksia riippumatta ulkoisista tekijöistä, kuten syntyperästä, toteaa Puolasta viisivuotiaana Suomeen saapunut Lukasz Mierzynski.

– Tasa-arvo merkitsee minulle yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuksia riippumatta ulkoisista tekijöistä, kuten syntyperästä, toteaa Puolasta viisivuotiaana Suomeen saapunut Lukasz Mierzynski.

Kuva haastateltavalta

Mir­va Heik­ki­lä-Tyni

– Tasa-ar­vo mer­kit­see mi­nul­le yh­tä­läi­siä mah­dol­li­suuk­sia ja oi­keuk­sia riip­pu­mat­ta ul­koi­sis­ta te­ki­jöis­tä, ku­ten esi­mer­kik­si syn­ty­pe­räs­tä, to­te­aa Lu­kasz Mier­zyns­ki.

Lukasz Mier­zyns­ki muut­ti Puo­las­ta Raa­heen vii­si­vuo­ti­aa­na lää­kä­ri-isän­sä kans­sa. Hän ker­too saa­neen­sa pa­ran­nuk­sen ar­mon tei­ni-iäs­sä. Nyt 38-vuo­ti­aa­na hän asuu Kan­ga­sal­la vai­mon­sa Mal­lan ja kah­dek­san lap­sen­sa kans­sa. Mier­zyns­kil­le tasa-ar­vo­ai­he on tär­keä hä­nen syn­ty­pe­rän­sä­kin joh­dos­ta.

Mier­zyns­ki pi­tää tär­ke­ä­nä myös su­ku­puol­ten vä­lis­tä tasa-ar­voa. To­teu­tu­ak­seen se ei tar­koi­ta vain oi­keuk­sia vaan myös vel­vol­li­suuk­sia. Hän viit­taa äi­din ja isän teh­tä­viin per­hees­sä ja nyky-yh­teis­kun­nan mah­dol­li­suuk­siin asi­as­sa.

– Tasa-ar­von to­teu­tu­mi­nen us­ko­vai­sis­sa per­heis­sä edel­lyt­tää mie­hil­tä­kin osal­lis­tu­mis­ta ko­din ja per­heen yh­tei­siin as­ka­rei­siin.

Nyky-yh­teis­kun­tam­me muo­to ja tek­no­lo­gia mah­dol­lis­taa­kin mies­ten tii­viim­män osal­lis­tu­mi­sen per­heen ar­keen, kun työn­ku­va on muut­tu­nut mo­nel­la vä­hem­män fyy­si­sek­si. Ai­ka ja voi­mat ei­vät mene aa­mu­var­hai­ses­ta pel­lol­la kyn­tä­mi­seen ku­ten muu­ta­ma su­ku­pol­vi taak­se­päin.

Tasa-ar­von to­teu­tu­mi­nen per­hees­sä vel­voit­taa siis huo­mi­oi­maan per­heen­jä­sen­ten voi­ma­va­rat ja tar­peet.

– Se tar­koit­taa mi­nul­le myös hen­gäh­dys­tau­ko­jen suo­mis­ta mo­lem­mil­le van­hem­mil­le ta­sai­ses­ti. Tämä nä­kyy mo­lem­pien har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­si­na ja ko­ti­töi­den ja­ka­mi­se­na.

On per­hei­tä ja ih­mis­suh­tei­ta, jois­sa tasa-ar­vo, oi­keuk­sien ja vel­vol­li­suuk­sien ta­sa­pai­no ei to­teu­du. Täl­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa Mier­zyns­ki roh­kai­see ot­ta­maan asi­an pu­heek­si ra­ken­ta­val­la ta­val­la.

– Ke­neen­kään ei sai­si koh­dis­tua lii­kaa pai­nei­ta ei­kä töi­tä sai­si ol­la lii­kaa.

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten teh­tä­vis­sä on sekä nai­sia et­tä mie­hiä. Mier­zyns­ki to­te­aa roh­kai­se­vas­ti, et­tä on ar­vo­kas­ta, kun joh­to­kun­nis­sa ja toi­mi­kun­nis­sa on mo­lem­paa su­ku­puol­ta, sil­lä se tuo eri­lai­sia nä­kö­kul­mia asi­oi­den kä­sit­te­lyyn.

– Se pi­täi­si ot­taa voi­ma­va­ra­na ja mah­dol­li­suu­te­na käyt­töön sen mu­kaan, min­kä­lai­sia lah­jo­ja kul­le­kin on suo­tu.

Kan­sain­vä­lis­tä nais­ten­päi­vää vie­te­tään 8. maa­lis­kuu­ta. Ky­seis­tä YK:n ju­lis­ta­maa päi­vää on vie­tet­ty en­sim­mäi­sen ker­ran vuon­na 1975. Nais­ten­päi­vän yh­tey­des­sä nou­see esil­le su­ku­puol­ten vä­li­set tasa-ar­vo­ky­sy­myk­set. Mier­zyns­ki nä­kee, et­tä edis­tys­tä asi­as­sa on ta­pah­tu­nut, mut­ta joi­den­kin asi­oi­den suh­teen on vie­lä ke­hi­tet­tä­vää.

– Vie­lä on teh­tä­vää esi­mer­kik­si nais­ten ja mies­ten palk­kauk­sen yh­te­näis­tä­mi­sek­si.

Mier­zyns­ki toi­vot­taa kai­kil­le nai­sil­le hy­vää nais­ten­päi­vää ja muis­tut­taa sii­tä, et­tä nais­ten te­ke­mä työ ko­din, per­heen, Sii­o­nin ja koko yh­teis­kun­nan eteen on kor­vaa­ma­ton­ta, ja sen vuok­si se an­sait­see ar­vos­tus­ta ja kii­tos­ta.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys