JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

”Toi­min­taa on so­peu­tet­tu re­surs­se­ja vas­taa­vak­si”

Puhutaan maasta ja taivaasta
26.8.2020 9.15

Juttua muokattu:

26.8. 09:15
2020082609154120200826091500
Hanna-Leena Puhakka on luokan- ja aineenopettajaksi opiskeleva pienten poikien äiti.

Hanna-Leena Puhakka on luokan- ja aineenopettajaksi opiskeleva pienten poikien äiti.

Tero Puhakka

Hanna-Leena Puhakka on luokan- ja aineenopettajaksi opiskeleva pienten poikien äiti.

Hanna-Leena Puhakka on luokan- ja aineenopettajaksi opiskeleva pienten poikien äiti.

Tero Puhakka

Riit­ta-Lii­sa Lyy­ti­käi­nen

Al­ku­tal­ves­ta 2018 Han­na-Lee­na Pu­hak­ka sai pu­he­lun, jos­sa ky­syt­tiin, on­ko hän käy­tet­tä­vis­sä Li­pe­rin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta­työs­ken­te­lyyn. Ky­sy­mys yl­lät­ti.

– Tun­sin kut­su­mus­ta teh­tä­vään, toi­saal­ta ki­pui­lin omaa huo­nout­ta­ni, hän muis­te­lee.

Kes­kus­tel­tu­aan mie­hen­sä kans­sa per­heen voi­ma­va­ro­jen riit­tä­vyy­des­tä ja saa­tu­aan puo­li­son­sa tuen teh­tä­vään hän lu­pau­tui ole­maan käy­tet­tä­vis­sä.

Pu­hak­ka pi­tää tär­ke­ä­nä, et­tä joh­to­kun­nas­sa on sekä nai­sia et­tä mie­hiä eri­lai­sis­ta elä­män­ti­lan­teis­ta.

– Olen ko­ke­nut, et­tä joh­to­kun­nan jä­se­net ovat ta­sa­ver­tai­sia riip­pu­mat­ta su­ku­puo­les­ta, per­he­ti­lan­tees­ta tai kou­lu­tus- tai ko­ke­mus­taus­tas­ta.

Joh­to­kun­nan teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia yh­dis­tyk­sen hal­lin­nos­ta ja hoi­taa muut sään­tö­jen mää­rää­mät asi­at.

– Koen tär­keim­mäk­si teh­tä­väk­si huo­leh­tia elä­vän Ju­ma­lan Sa­nan ja loh­dut­ta­van evan­ke­liu­min esil­lä ole­mi­ses­ta Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ti­lai­suuk­sis­sa. Koen tär­ke­ä­nä myös sen, et­tä toi­mi­kun­nat ja vas­tuu­hen­ki­löt saa­vat tar­vit­se­man­sa tuen, Pu­hak­ka sum­maa.

Osal­li­suus ja yh­teys ovat SRK:n vies­tin­nän tä­män vuo­den tee­ma.

– Koen it­se yh­tey­den ja osal­li­suu­den tun­net­ta voi­mak­kaim­min seu­rois­sa ja muis­sa yh­tei­sis­sä ti­lai­suuk­sis­sa. Toi­von­kin nii­hin pa­nos­tus­ta. Olem­me joh­to­kun­nas­sa tie­dos­ta­neet ja it­se ko­ke­neet yh­tey­den tär­key­den, Pu­hak­ka vas­taa ky­sy­myk­seen yh­tey­den vaa­li­mi­ses­ta.

– Sik­si toi­min­ta on aloi­tet­tu vi­ra­no­mais­ten an­ta­mien oh­jei­den ja ra­joi­tus­ten puit­teis­sa.

Pu­ha­kan mie­les­tä Li­pe­rin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­ta on pie­nek­si yh­dis­tyk­sek­si vil­kas­ta, ja eri­lai­sia ti­lai­suuk­sia eri vii­te­ryh­mil­le jär­jes­te­tään pal­jon. Ko­ti­sii­o­nin kes­kel­lä voi ko­kea kui­ten­kin yk­si­näi­syyt­tä ja yh­tey­den tun­teen puut­tu­mis­ta.

Rau­ha­nyh­dis­tys tar­vit­see toi­mi­joi­ta, ei­kä kuu­li­jan osaa voi unoh­taa. Joh­to­kun­ta miet­tii teh­tä­vien ja­ka­mis­ta voi­ma­va­rat huo­mi­oi­den. Nai­se­na, äi­ti­nä ja pää­toi­mi­se­na opis­ke­li­ja­na Pu­hak­ka tie­tää yh­teis­kun­nan vaa­ti­muk­set nai­sil­le ja per­heil­le. Hän on ko­ke­nut voi­van­sa pi­tää esil­lä per­hei­den nä­kö­kul­maa.

– Joh­to­kun­nas­sa olem­me usein kes­kus­tel­leet, mi­ten voi­sim­me tu­kea per­hei­den jak­sa­mis­ta. Toi­min­taa on so­peu­tet­tu re­surs­se­ja vas­taa­vak­si. Olem­me ak­tii­vi­ses­ti ke­rän­neet pa­lau­tet­ta toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä ja roh­ke­as­ti ko­keil­leet eri­lai­sia toi­min­ta­ta­po­ja.

Kun teh­tä­vät ja­kaan­tu­vat so­pi­vas­ti, jää kai­kil­le ti­laa Ma­ri­an osaan eli sa­nan­kuu­li­jan pai­kal­le.

Lue koko haas­tat­te­lu 26.8. il­mes­ty­väs­tä leh­des­tä

26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.