JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Äi­dik­si Jee­suk­sel­le

Sana sunnuntaiksi
21.3.2021 7.30

Juttua muokattu:

19.3. 15:50
2021031915501020210321073000

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Juho Ka­mu­la

Ju­ma­la kat­soi Ma­ri­an so­pi­vak­si äi­dik­si Jee­suk­sel­le. Sil­ti myös Ma­ria pe­las­tui Ju­ma­lan ar­mos­ta, ei teh­tä­vän­sä vuok­si.

Mil­tä si­nus­ta tun­tui­si, jos nä­ki­sit en­ke­lin? Mitä jos en­ke­li ker­toi­si, et­tä Pyhä Hen­ki saat­taa si­nut ras­kaak­si ja syn­ny­tät Ju­ma­lan po­jan?

Luuk­kaan evan­ke­liu­min mu­kaan Ma­ri­al­le kävi niin. Hän pe­läs­tyi. Seu­raa­vak­si tuli tar­ve kes­kus­tel­la. Ma­ria pui asi­aa Eli­sa­be­tin kans­sa. Tuo su­ku­lais­nai­nen oli myös ras­kaa­na. Hä­nen­kin ta­pauk­ses­saan oli ih­meel­li­siä piir­tei­tä, sil­lä Eli­sa­bet oli hy­vin van­ha. Ai­ka ja kes­kus­te­lu aut­toi­vat Ma­ri­aa ym­mär­tä­mään, et­tä Ju­ma­lal­la on hä­nel­le hy­vin eri­tyi­nen teh­tä­vä.

Ma­ria oli Ju­ma­lan va­lit­se­ma

Jo­tain oleel­lis­ta on muut­tu­nut Ma­ri­an elä­mäs­sä. Va­pah­ta­jan äi­dik­si tu­le­mi­nen on niin syvä ko­ke­mus, et­tä Ma­ria vält­tä­mät­tä ha­lu­aa ker­toa sii­tä muil­le. Ma­ria ajat­te­lee ko­ke­muk­sen­sa ole­van jo­tain sel­lais­ta, mis­tä jo­kai­sen tu­li­si tie­tää. Hän eh­kä ajat­te­lee, et­tä kun­pa jo­kai­nen kuu­li­si ko­ke­muk­sis­ta­ni.

Ma­ria ker­too sy­dä­men­sä ole­van pa­kah­tu­mai­sil­laan ilos­ta ja on­nes­ta, jota Ju­ma­lan tun­te­mi­nen syn­nyt­tää. Ju­ma­lan va­lin­ta­pe­rus­teet Jee­suk­sen äi­dik­si ovat ih­meel­li­set. Iloon on to­del­la syy­tä, sil­lä vä­häi­nen Ma­ria on saa­nut pal­jon. Ju­ma­la ei va­lin­nut kau­nein­ta, suo­si­tuin­ta tai vii­sain­ta nais­ta Jee­suk­sen äi­dik­si. Hän va­lit­si vaa­ti­mat­to­man us­ko­vai­sen nuo­ren nai­sen.

Us­ko pe­las­ti Ma­ri­an

Jee­suk­sen äi­dik­si tu­le­mi­nen ei teh­nyt Ma­ri­as­ta syn­ni­tön­tä, mut­ta Ju­ma­la oli ar­mah­ta­nut Ma­ri­an. Us­kon vuok­si Ma­ria oli au­tu­as, ja us­kon kaut­ta hän oli var­ma pe­las­tu­mi­ses­taan. Hän osa­si hen­ges­sään aa­vis­tel­la, et­tä myös tu­le­vat su­ku­pol­vet muis­ta­vat hä­nen au­tu­as­ta osaan­sa.

Nuo­ren äi­din kun­ni­oi­tus Luo­jaa koh­taan on suur­ta. Niin suur­ta, et­tä Ma­ria ha­lu­aa mai­ni­ta Ju­ma­lan ni­men ole­van pyhä. Hän ei siis käy­tä Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa suo­sit­tu­ja ni­miä Jah­ve ’minä olen’, Elo­him ’kaik­ki­val­ti­as’ tai Ado­nai ’her­ra’.

Ma­ria on lii­kut­ta­van kii­tol­li­sel­la mie­lel­lä. Teks­ti muis­tut­taa, et­tä Ju­ma­lan rak­kaus on ää­ret­tö­män suur­ta nii­tä koh­taan, jot­ka pi­tä­vät hän­tä ar­vos­sa.

Ju­ma­la ar­mah­taa syn­ti­siä

Ma­ri­an ihas­te­lee Ju­ma­laa käyt­tä­en kie­li­ku­vaa voi­mak­kaas­ta kä­si­var­res­ta. Tämä py­säyt­tä­vä kie­li­ku­va viit­taa Je­sa­jan kir­jaan, jos­sa Ju­ma­lan vah­vuu­del­la ja voi­mal­la ih­mi­nen voi uu­des­ti­syn­tyä, saa­da pa­ran­nuk­sen ar­mon (Jes. 53:1).

Evan­ke­liu­mi­teks­tis­säm­me kä­si­var­ren voi­ma osuu va­hin­gol­li­ses­ti it­se­riit­toi­siin ja Ju­ma­laa hal­vek­si­viin. Ma­ri­an kii­tos­vir­ren mu­kaan Her­ra on kui­ten­kin poh­jim­mil­taan su­loi­nen, hän an­taa ruo­kaa näl­käi­sel­le niin pal­jon kuin tämä tar­vit­see.

Ma­ria oli juu­ta­lai­nen nai­nen. Ku­ten me, Ma­ria ha­lu­si elää Ju­ma­lan lain mu­kai­ses­ti. Hän tie­si, et­tei ku­kaan ky­ke­ne lain vaa­ti­muk­siin, mut­ta osa­si rat­kais­ta tä­män riit­tä­mät­tö­myy­den tuo­man on­gel­man. Ma­ri­al­la oli tie­to evan­ke­liu­mis­ta. Evan­ke­liu­min ilo­sa­no­man mu­kaan Sii­o­nil­la ei ole hä­tää, sil­lä Luo­ja on an­ta­nut lu­pauk­sen­sa ol­la ikui­ses­ti hyvä Ab­ra­ha­mil­le ja hä­nen jäl­ke­läi­sil­leen.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys