JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Hän tie­tää, mitä ih­mi­ses­sä on

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
16.6.2019 7.00

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444020190616070000

Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta us­ko puh­dis­taa sy­dä­men ja Ju­ma­lan lap­si syn­tyy.

Päi­vän hel­teen hel­li­tet­tyä, yön vii­leis­sä var­jois­sa juu­ta­lai­set op­pi­neet kä­vi­vät sy­väl­li­sim­mät kes­kus­te­lun­sa Ju­ma­las­ta. Op­pi­lai­den kuun­nel­les­sa oli ta­pa­na sy­ven­tyä kir­joi­tus­ten ver­ho­tuim­piin sa­lai­suuk­siin. Ni­ko­de­mos-ni­mi­nen mies tun­si tä­män pe­rin­teen hy­vin, ja hä­nel­lä oli pal­jon vii­saut­ta ja sik­si myös pal­jon ky­syt­tä­vää.

Ni­ko­de­mos kuu­lui fa­ri­seuk­siin eli ak­tii­vi­seen puo­lu­ee­seen tai ”he­rä­tys­liik­kee­seen”, jon­ka jä­se­net pyr­ki­vät elä­mäs­sään tark­kaan lain ja pe­ri­mä­tie­don tun­te­muk­seen sekä sen kir­jai­mel­li­seen nou­dat­ta­mi­seen. Li­säk­si fa­ri­seuk­set ha­lu­si­vat le­vit­tää tä­män oi­ke­ak­si ko­e­tun us­kon­nol­li­suu­den ak­tii­vi­sen ope­tus­toi­min­nan kaut­ta laa­jal­le kan­san kes­kuu­teen.

Ni­ko­de­mos oli eden­nyt Fa­ri­seuk­se­na kor­ke­aan ase­maan. Hän oli ”Is­ra­e­lin opet­ta­ja”, joh­ta­va lain­tun­ti­ja ja juu­ta­lais­ten suu­ren neu­vos­ton jä­sen. Täs­sä val­lan kes­kit­ty­mäs­sä is­tui­vat kor­kein pa­pis­to, fa­ri­seus­ten joh­to­por­ras ja mah­ti­su­ku­jen edus­ta­jat.

Ei pelk­kä ter­veh­dys­käyn­ti

Neu­vos­ton ko­koon­tu­mi­sia joh­ti yli­pap­pi. Siis­pä kun Ni­ko­de­mos läh­ti käy­mään yöl­lis­tä kes­kus­te­lua Jee­suk­sen kans­sa, kyse ei ol­lut vain har­mit­to­mas­ta ter­veh­dys­käyn­nis­tä, vaan pe­lis­sä oli­vat myös us­kon­nol­li­sen elii­tin ar­vo­val­ta ja nä­ke­myk­set.

Ni­ko­de­mos aloit­ti kes­kus­te­lun va­ro­vai­ses­ti tun­nus­tel­len ja kes­kus­te­lu­kump­pa­ni­aan ar­vos­ta­en. Hän kut­sui Jee­sus­ta rab­bik­si ja ker­toi, et­tä us­kon­nol­li­nen eliit­ti tun­nus­taa hä­net Ju­ma­lan lä­het­tä­mäk­si opet­ta­jak­si. Hän mai­nit­si myös käyn­tin­sä to­den­nä­köi­sim­män syyn eli ih­mi­siin sy­vän vai­ku­tuk­sen teh­neet tun­nus­te­ot.

Jee­sus tie­si tar­peen

Jee­sus näki tar­kem­min, niin kuin vain Ju­ma­lan Poi­ka te­kee. Hän tie­tää, mitä ih­mi­ses­sä on (Joh. 2:25). Hän kuu­li Ni­ko­de­mok­sen ää­net­tö­män ky­sy­myk­sen, hä­nen sie­lun­sa to­del­li­sen tar­peen. Niin­pä Jee­sus heti kät­te­lys­sä rii­sui Ni­ko­de­mok­sen ko­ru­lau­seis­ta ja kes­kus­te­lua kan­gis­ta­vis­ta muo­dol­li­suuk­sis­ta ja meni it­se asi­aan.

Vas­tauk­ses­saan Jee­sus vä­lit­ti sa­nan myös koko sil­le yh­tei­söl­le, jota Ni­ko­de­mos edus­ti. Heil­le ja kai­kil­le hei­dän kans­saan to­tuut­ta et­si­vil­le hän vas­ta­si ky­sy­myk­seen Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta. Ju­ma­lan ja hä­nen ku­nin­kuu­ten­sa nä­ke­mi­nen oli ja on edel­leen mo­nen us­kon­nol­li­sen kil­voit­te­li­jan ta­voi­te ja pää­mää­rä.

Jee­sus ha­lu­si opet­taa Ni­ko­de­mok­sel­le ja hä­nen kaut­taan kai­kil­le, et­tä nä­ke­mis­tä tai muu­ta ko­ke­muk­sel­li­suut­ta tär­ke­äm­pää on Ju­ma­lan val­ta­kun­taan si­säl­le pää­se­mi­nen. Siis ei vain kur­kis­tus Ju­ma­lan to­del­li­suu­teen, vaan mu­ka­na­o­lo hä­nen ikui­ses­sa val­ta­kun­nas­saan.

Ve­des­tä ja Hen­ges­tä

Val­ta­kun­nan pe­rus­ta­na oli Jee­suk­sen tu­le­va ris­til­le ko­rot­ta­mi­nen. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan nä­ke­mi­nen al­kaa ris­tiin­nau­li­tun kat­se­le­mi­ses­ta: Ym­mär­rys sii­tä, et­tä Ju­ma­la te­kee mei­dän puo­les­tam­me sen mi­hin me em­me it­se ky­en­neet. Suos­tu­mi­nen täy­del­li­seen kuu­li­ai­suu­teen. Us­kon kaut­ta sen kä­sit­tä­mi­nen, et­tä Kris­tus kär­si ruu­miis­saan ran­gais­tuk­sen, joka oi­keu­den­mu­kai­ses­ti kuu­lui­si meil­le.

Hän mak­soi ih­mi­sen hen­ki­lö­koh­tai­sen ve­lan ereh­ty­mät­tö­män tuo­ma­rin edes­sä. Jee­suk­sen mu­kaan täl­lai­sen luot­ta­muk­sen ja toi­von saa ai­kaan Pyhä Hen­ki.

Uu­des­ti­syn­ty­mi­nen on sitä, et­tä ih­mi­sen pe­ru­sa­sen­ne muut­tuu Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. It­sek­kyy­des­tä tu­lee rak­kaut­ta Ju­ma­laa ja lä­him­mäis­tä koh­taan. Omien voi­mien, jär­jen ja oman tah­don tie vaih­tuu ope­tus­lap­seu­dek­si – Ju­ma­lan tah­don ky­se­le­mi­sek­si ja hä­nen sa­nan­sa kuu­le­mi­sek­si.

Ilo­sa­no­man puh­dis­ta­va vesi liit­tää ih­mi­sen us­kon kaut­ta Kris­tuk­sen nä­ky­mät­tö­mään val­ta­kun­taan ja kas­teen vesi nä­ky­vän seu­ra­kun­nan jä­se­nyy­teen, sa­nan ja sak­ra­ment­tien hoi­det­ta­vak­si. ”To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: jos ih­mi­nen ei syn­ny ve­des­tä ja Hen­ges­tä, hän ei pää­se Ju­ma­lan val­ta­kun­taan” (Joh. 3:5).

Teks­ti: Al­bert Ha­lo­nen

Ku­vi­tus­ku­va:

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 12.6.2019

EVAN­KE­LIU­MI: Joh. 3:1–15

RAA­MAT­TU 1992:

Fa­ri­seus­ten jou­kos­sa oli Ni­ko­de­mos-ni­mi­nen mies, juu­ta­lais­ten neu­vos­ton jä­sen. Hän tuli yöl­lä Jee­suk­sen luo ja sa­noi: ”Rab­bi, me tie­däm­me, et­tä sinä olet Ju­ma­lan lä­het­tä­mä opet­ta­ja. Ei ku­kaan pys­ty te­ke­mään sel­lai­sia tun­nus­te­ko­ja kuin sinä, el­lei Ju­ma­la ole hä­nen kans­saan.” Jee­sus vas­ta­si hä­nel­le: ”To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: jos ih­mi­nen ei syn­ny uu­des­ti, yl­hääl­tä, hän ei pää­se nä­ke­mään Ju­ma­lan val­ta­kun­taa.” Ni­ko­de­mos ky­syi: ”Mi­ten joku voi­si van­ha­na syn­tyä? Mi­ten joku voi­si men­nä ta­kai­sin äi­tin­sä koh­tuun ja syn­tyä toi­sen ker­ran?”

Jee­sus vas­ta­si: ”To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: jos ih­mi­nen ei syn­ny ve­des­tä ja Hen­ges­tä, hän ei pää­se Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Mikä on syn­ty­nyt li­has­ta, on li­haa, mikä on syn­ty­nyt Hen­ges­tä, on hen­keä. älä kum­mek­su sitä, et­tä sa­noin si­nul­le: ’Tei­dän täy­tyy syn­tyä uu­des­ti.’ Tuu­li pu­hal­taa mis­sä tah­too. Sinä kuu­let sen hu­mi­nan, mut­ta et tie­dä, mis­tä se tu­lee ja min­ne se me­nee. Sa­moin on jo­kai­sen Hen­ges­tä syn­ty­neen lai­ta.”

”Mi­ten tämä kaik­ki on mah­dol­lis­ta?” Ni­ko­de­mos ky­syi. Jee­sus vas­ta­si: ”Et­kö sinä, Is­ra­e­lin opet­ta­ja, ym­mär­rä sitä?

To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: me pu­hum­me mitä tie­däm­me ja to­dis­tam­me sii­tä mitä olem­me näh­neet, mut­ta te et­te ota vas­taan mei­dän to­dis­tus­tam­me. Jos te et­te us­ko, kun pu­hun teil­le tä­män maa­il­man asi­ois­ta, kuin­ka voi­sit­te us­koa, kun pu­hun tai­vaal­li­sis­ta! Ku­kaan ei ole nous­sut tai­vaa­seen, pait­si hän, joka on tai­vaas­ta tän­ne tul­lut: Ih­mi­sen Poi­ka.

Niin kuin Moo­ses au­ti­o­maas­sa nos­ti käär­meen kor­ke­al­le, niin on myös Ih­mi­sen Poi­ka ko­ro­tet­ta­va, jot­ta jo­kai­nen, joka us­koo hä­neen, sai­si ian­kaik­ki­sen elä­män.”

BIB­LIA:

Niin oli yk­si mies Pha­ri­se­a­lai­sis­ta, Ni­ko­de­mus ni­mel­tä, Juu­da­lais­ten ylim­mäi­nen. Se tuli yöl­lä Je­suk­sen tykö ja sa­noi hä­nel­le: Mes­ta­ri, me tie­däm­me, et­tä sinä olet Ju­ma­las­ta opet­ta­jak­si tul­lut; sil­lä ei tai­da ken­kään nii­tä tun­nus­täh­tiä teh­dä, joi­ta sinä teet, jol­lei Ju­ma­la ole hä­nen kans­san­sa.

Je­sus vas­ta­si ja sa­noi hä­nel­le: to­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti sa­non minä si­nul­le: el­lei joku vas­tuu­des­ta syn­ny, ei hän tai­da Ju­ma­lan val­ta­kun­taa näh­dä. Ni­ko­de­mus sa­noi hä­nel­le: kuin­ka tai­taa ih­mi­nen van­ha­na syn­tyä? tai­taa­ko hän äi­tin­sä koh­tuun jäl­leen men­nä, ja syn­tyä? Je­sus vas­ta­si: to­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti sa­non minä si­nul­le: el­lei joku syn­ny ve­des­tä ja Hen­ges­tä ei hän tai­da Ju­ma­lan val­ta­kun­taan si­säl­le tul­la. Mitä li­has­ta syn­ty­nyt on, se on liha, ja mitä Hen­ges­tä syn­ty­nyt on se on hen­ki. älä ih­met­te­le, et­tä minä sa­noin si­nul­le: tei­dän pi­tää uu­des­ta syn­ty­män. Tuu­li pu­hal­taa, kus­sa hän tah­too, ja sinä kuu­let hä­nen hu­mun­sa, ja et tie­dä, kus­ta hän tu­lee taik­ka ku­hun­ka hän me­nee: näin on jo­kai­nen, joka Hen­ges­tä syn­ty­nyt on.

Vas­ta­si Ni­ko­de­mus ja sa­noi hä­nel­le: kuin­ka ne tai­ta­vat ta­pah­tua? Je­sus vas­ta­si ja sa­noi hä­nel­le: sinä olet mes­ta­ri Is­ra­e­lis­sa, ja et näi­tä tie­dä!

To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti sa­non minä si­nul­le: me pu­hum­me, mitä me tie­däm­me, ja to­dis­tam­me, mitä me nä­em­me, ja et­te ota vas­taan mei­dän to­dis­tus­tam­me. Jos minä maal­li­sia teil­le sa­noin, ja et­te us­ko: kuin­ka te us­koi­sit­te, jos minä tai­vaal­li­sia teil­le sa­noi­sin? Ei as­tu ken­kään ylös tai­vaa­sen, vaan joka tai­vaas­ta as­tui alas, Ih­mi­sen Poi­ka, joka on tai­vaas­sa.

Niin­kuin Mo­ses ylen­si kär­meen kor­ves­sa, niin myös Ih­mi­sen Poi­ka pi­tää ylen­net­tä­män. Et­tä jo­kai­nen, joka us­koo hä­nen pääl­len­sä, ei pidä huk­ku­man, mut­ta ijan­kaik­ki­sen elä­män saa­man.

13.8.2020

Her­ra, sinä olet oi­ke­a­mie­li­nen, oi­ke­at ovat si­nun pää­tök­se­si. Ps. 119:137

Viikon kysymys