JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jee­suk­ses­sa Her­ra pe­las­taa ih­mis­kun­nan

Sana sunnuntaiksi
1.1.2021 7.30

Juttua muokattu:

30.12. 16:45
2020123016455820210101073000

Reeta Ylikoski

Reeta Ylikoski

Timo Lii­ka­nen

Pro­feet­to­jen en­nus­tuk­sis­sa on mo­nia yk­si­tyis­koh­tia, jot­ka to­teu­tui­vat Jee­suk­sen elä­mäs­sä.

Vuo­sit­tain jul­kais­ta­vas­sa Yli­o­pis­ton al­ma­na­kas­sa on tam­mi­kuun en­sim­mäi­sen vii­kon yl­lä ru­kous: ”An­na oi Jee­sus, rau­ha ja me­nes­tys!” Pyyn­tö so­pii hy­vin uu­den­vuo­den­päi­vän kir­kol­li­seen tee­maan, joka on Jee­suk­sen ni­mes­sä.

Uu­den­vuo­den­päi­vän evan­ke­liu­mis­sa ker­ro­taan Jee­suk­sen toi­min­nan al­kuun liit­ty­väs­tä ta­pah­tu­mas­ta. Lap­suu­ten­sa ko­ti­kau­pun­gin Na­sa­re­tin si­jaan Jee­sus aset­tui Ka­per­nau­miin (Matt. 4:13).

En­nus­tuk­sen mu­kai­nen asuin­paik­ka

Jee­suk­sen elä­män­ta­pah­tu­mis­sa pie­nil­lä­kin yk­si­tyis­koh­dil­la on tär­keä mer­ki­tys, eri­tyi­ses­ti jos ne liit­ty­vät Van­han tes­ta­men­tin en­nus­tuk­siin. Tä­män voi huo­ma­ta eri­to­ten hä­nen syn­ty­mään­sä ja kär­si­mys­tie­hen­sä liit­ty­vis­sä ker­to­muk­sis­sa.

Ka­per­nau­min kau­pun­kiin aset­tau­tu­mi­sel­la­kin on oma mer­ki­tyk­sen­sä pro­feet­ta Je­sa­jan en­nus­tuk­sen to­teu­tu­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta. Kau­pun­ki­han si­jait­si jär­ven ran­nal­la Se­bu­lo­nin ja Naf­ta­lin hei­mo­jen alu­eel­la. Je­sa­jan kir­jas­sa to­de­taan: ”Ai­koi­naan Her­ra vei kun­ni­an Se­bu­lo­nin ja Naf­ta­lin mail­ta. Mut­ta ker­ran hän taas pa­laut­taa kun­ni­aan Me­ren tien, Jor­da­nin ta­kai­sen maan ja muu­ka­lais­ten Ga­li­le­an.” (Jes. 8:23.)

Is­ra­e­lin ku­nin­gas Pe­ka­hin hal­li­tus­kau­del­la as­sy­ri­a­lai­set oli­vat val­lan­neet Ga­li­le­an ja Naf­ta­lin hei­mon maan, ja sen asuk­kaat oli siir­ret­ty As­sy­ri­aan (2. Kun 15:29). Jee­suk­sen aset­tu­mi­nen Ka­per­nau­min kau­pun­kiin näh­tiin pro­fee­tan en­nus­tuk­sen täyt­ty­myk­se­nä, kun it­se Ju­ma­lan poi­ka oli alu­een asuk­kai­den kes­kuu­des­sa.

Valo lois­taa pi­mey­des­sä

Mat­teuk­sen 4. lu­vus­sa vii­ta­taan edel­leen Je­sa­jan pro­fe­ti­aan, jota myös jou­lu­na lu­e­taan: ”Kan­sa, joka pi­mey­des­sä va­el­taa, nä­kee suu­ren va­lon. Niil­le, jot­ka asu­vat kuo­le­man var­jon maas­sa, lois­taa kirk­kaus.” (Jes. 9:1.)

Jee­suk­ses­sa maa­il­maan tuli to­del­li­nen valo. Vuo­den pi­meim­män ajan kes­kel­lä ym­mär­räm­me pie­nen­kin va­lon mer­ki­tyk­sen. Maa­il­maan, jos­sa eläm­me, lii­te­tään Je­sa­jan sa­no­jen mu­kaan pi­meys ja kuo­le­man var­jot.

Jee­suk­sen tuo­ma valo on sel­lais­ta, et­tä se lo­pul­ta voit­taa kuo­le­man­kin pi­mey­den. Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­mis­sa to­de­taan: ”Hä­nes­sä oli elä­mä, ja elä­mä oli ih­mis­ten valo. Valo lois­taa pi­mey­des­sä, pi­meys ei ole saa­nut sitä val­taan­sa.” (Joh. 1:4–5.)

Pe­las­ta­va nimi

Ka­len­te­ris­sa ei ole uu­den­vuo­den­päi­väl­le ke­nen­kään ih­mi­sen ni­mi­päi­vää. Se vies­tii omal­la ta­val­laan Jee­suk­sen ni­men ai­nut­laa­tui­suu­des­ta.

En­nen Jee­suk­sen syn­ty­mää Ma­ri­an puo­li­so Joo­sef sai kuul­la, mikä nimi hä­nen tu­lee an­taa lap­sel­le. Her­ran en­ke­lin vies­ti oli pe­rus­tel­tu: ”Si­nun tu­lee an­taa po­jal­le ni­mek­si Jee­sus, sil­lä hän pe­las­taa kan­san­sa sen syn­neis­tä” (Matt. 1:21). Jee­suk­sen nimi mer­kit­see­kin ’Her­ra pe­las­taa’.

Apos­to­lien te­ois­sa to­de­taan: ”Ei ku­kaan muu voi pe­las­taa kuin hän. Mi­tään muu­ta ni­meä, joka mei­dät pe­las­tai­si, ei ole ih­mi­sil­le an­net­tu koko tai­vaan­kan­nen al­la.” (Ap. t. 4:12.) Sik­si evan­ke­liu­min ilo­sa­no­mas­sa­kin va­kuu­te­taan syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta usein juu­ri Jee­suk­sen ni­mes­sä. Toki täs­sä yh­tey­des­sä on syy­tä muis­taa, et­tä Py­hän Hen­gen työ ei ole riip­pu­vai­nen ul­koi­sis­ta sa­na­muo­dois­ta.

Uu­teen vuo­teen liit­tyy ai­na ky­sy­myk­siä, toi­vei­ta ja huo­li­a­kin. Val­lit­se­va ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia on osoit­ta­nut elä­män yl­lä­tyk­sel­li­syy­den ja hau­rau­den. Tus­kin ko­vin­kaan moni oli­si vuo­den 2020 al­ka­es­sa osan­nut aja­tel­la, mil­lai­sia vai­hei­ta sen var­rel­la tul­laan ko­ke­maan.

Uu­den vuo­den al­ka­es­sa saam­me pyy­tää, et­tä Ju­ma­la siu­nai­si, joh­dat­tai­si ja var­je­li­si. Jee­suk­ses­sa, Va­pah­ta­jas­sa, on rau­ha ja me­nes­tys nyt ja tu­le­vi­na päi­vi­nä.

17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys