JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Uskollinen vai uskoton palvelija?

Sana sunnuntaiksi
1.8.2021 7.00

Juttua muokattu:

27.7. 10:48
2021072710485820210801070000

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Juho Ka­mu­la

Ih­mi­sen tu­li­si hoi­taa Ju­ma­lan an­ta­mia lah­jo­ja us­kol­li­ses­ti ja pal­vel­la mui­ta lah­joil­laan. Jee­sus oli kuo­le­maan­sa saak­ka us­kol­li­nen pal­ve­li­ja.

Luuk­kaan evan­ke­liu­mi on täyn­nä Jee­suk­sen esit­tä­miä ver­tauk­sia. Nii­tä esiin­tyy lä­hes jo­kai­ses­sa evan­ke­liu­min lu­vus­sa. Tai­ta­vat opet­ta­jat esit­tä­vät edel­leen ku­via, ta­ri­noi­ta tai ko­ke­muk­sia saa­dak­seen ylei­sön ym­mär­tä­mään aja­tuk­si­aan. Jee­suk­sen ker­to­muk­set ja ope­tuk­set tar­ken­si­vat ih­mis­ten kä­si­tys­tä sii­tä, mil­lais­ta us­ko on.

Us­kol­li­nen ta­lou­den­hoi­ta­ja huo­leh­tii

En­si py­hä­nä kir­kois­sa kuul­laan evan­ke­liu­mi­teks­ti­nä ker­to­mus us­kot­to­mas­ta pal­ve­li­jas­ta (Luuk. 12:42). Jee­sus pu­hui sen ope­tus­lap­sil­leen. Ope­tus­las­ten teh­tä­vä­nä oli seu­ra­ta Jee­sus­ta saa­man­sa kut­sun vuok­si. Jee­sus kut­sui 12 mies­tä eri­tyi­sek­si op­pi­las­jou­kok­seen. Ka­las­ta­ja­na toi­mi­neel­le Pie­ta­ril­le Jee­sus osoit­ti evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mi­sen vi­ran kut­su­mal­la hä­net ih­mis­ten ka­las­ta­jak­si. (Luuk. 5:10).

Jo­kai­nen us­ko­vai­nen yh­dis­tyy ope­tus­lap­siin Py­hän Hen­gen luo­min yh­teyk­sin. Ju­ma­la on yk­si. Hä­nen Hen­ken­sä on yk­si, ja kaik­ki, joi­ta Ju­ma­la kut­suu lap­sik­seen, ovat yh­den ja sa­man Hen­gen yh­dis­tä­miä. Sik­si Ju­ma­lan pal­ve­li­jas­ta ker­to­van teks­tin pi­täi­si kos­ket­taa jo­kais­ta us­ko­vais­ta. Näin voim­me myös aset­taa it­sem­me Raa­ma­tun ih­mis­ten pai­kal­le lu­kies­sam­me Ju­ma­lan sa­naa. (Luuk. 12:41.)

Evan­ke­liu­mi­teks­tin ja­keet 42–44 ker­to­vat sii­tä, et­tä Ju­ma­la aset­taa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ilo­sa­no­man le­vit­tä­jik­si eli saar­naa­jik­si us­ko­vai­sia sa­nan­pal­ve­li­joi­ta. Jee­sus kä­sit­te­li asi­aa ker­to­mal­la, et­tä us­kol­li­nen ja vii­sas ta­lou­den­hoi­ta­ja huo­leh­tii alai­sis­taan ja ja­kaa vil­ja-an­nok­set ajal­laan. Näin hän toi­mii ku­ten Ju­ma­la (Hes. 34:26). Kun pal­ve­li­ja kil­voit­te­lee Py­hän Hen­gen yh­tey­des­sä, Ju­ma­la ta­paa hä­net toi­mi­mas­sa oi­kein kut­su­es­saan hä­net elä­män jäl­keen ian­kaik­ki­suu­teen (Matt. 25:23).

Ih­mi­nen on lah­jo­jen­sa hal­ti­ja

Vas­ta­koh­dak­si Raa­mat­tu esit­tää pal­ve­li­jan, joka kyl­lä toi­mi­kau­ten­sa alus­sa on us­ko­vai­nen, mut­ta li­pe­ää ope­tuk­ses­saan tai elä­mäs­sään jul­ki­ses­ti tai sa­lai­ses­ti Ju­ma­lan tah­dos­ta. Täl­lai­nen pal­ve­li­ja ei voi ve­do­ta ase­maan­sa, vaan Ju­ma­la tuo­mit­see hä­net ele­tyn elä­män pe­rus­teel­la. (Ilm. 2:4–5.)

Jee­sus tar­ken­taa ku­vaa pal­ve­li­jois­ta vie­lä esit­tä­mäl­lä ker­to­muk­sen rai­pa­nis­kuis­ta (Luuk. 12:47). Rai­pa­nis­kut oli­vat Uu­den tes­ta­men­tin ai­kaan ran­gais­tus pa­han­te­ki­jöil­le. Suo­mes­sa ky­seis­tä ran­gais­tus­ta ei ole käy­tet­ty edes suu­rien ri­kos­ten teh­neil­le sit­ten 1800-lu­vun lo­pun.

Jee­suk­sen sa­no­man kär­ki ei ole rai­pa­nis­kuis­sa tai muis­sa­kaan ver­tauk­sen yk­si­tyis­koh­dis­sa. Koko ver­taus ker­too, mi­ten Ju­ma­la suh­tau­tuu mei­hin hä­nen an­ta­mien­sa lah­jo­jen hal­ti­joi­na. Ju­ma­la on isän­tä, me olem­me hä­nen pal­ve­li­joi­tan­sa. Epä­us­koi­nen ih­mi­nen on us­ko­ton pal­ve­li­ja. Us­ko­vai­nen on oman li­han­sa puo­les­ta us­ko­ton, mut­ta Py­hän Hen­gen puo­les­ta hyvä ja us­kol­li­nen.

Maa­il­man lop­pu­es­sa isän­tä pa­laa, ja jo­kai­nen us­ko­vai­nen saa ve­do­ta sii­hen pal­ve­li­jaan, joka oli us­kol­li­nen ris­tin kuo­le­maan saak­ka. Hä­nen ni­men­sä oli Jee­sus, suo­mek­si ´Ju­ma­la pe­las­taa´. Hä­nen ni­men­sä voi­mas­ta saar­na­taan kai­kil­le luo­duil­le pa­ran­nus­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta.

26.9.2023

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys