JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

​70 vuot­ta täyt­tä­vä kir­kon per­he­neu­von­ta juh­lii avoi­min ovin

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
11.11.2014 14.23

Juttua muokattu:

2.1. 08:50
2020010208501220141111142300

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon per­he­neu­von­ta täyt­tää 70 vuot­ta. Merk­ki­päi­vää juh­li­taan kes­ki­viik­ko­na 19. mar­ras­kuu­ta, jol­loin useis­sa per­he­a­si­ain neu­vot­te­lu­kes­kuk­sis­sa eri puo­lil­la Suo­mea vie­te­tään avoi­mien ovien päi­vää.

Per­he­neu­von­nan pe­rus­teh­tä­vä on tar­jo­ta am­ma­til­lis­ta kes­kus­te­lu­a­pua pa­ri­suh­teen ja per­heen ky­sy­myk­sis­sä sekä elä­män krii­si­ti­lan­teis­sa. Per­he­neu­von­ta on asi­ak­kail­le mak­su­ton­ta ja apua voi ha­kea, vaik­ka ei kuu­lui­si kirk­koon.

Ou­lun vt. joh­ta­va per­he­neu­vo­ja Mar­ja Sii­vo­la ker­too, et­tä per­he­neu­von­nan ky­syn­tä on kas­va­nut 70 vuo­den ai­ka­na sekä Ou­lus­sa et­tä muu­al­la­kin Suo­mes­sa. Myös mie­het ovat löy­tä­neet per­he­neu­von­nan pal­ve­lut, sil­lä en­tis­tä suu­rem­pi osa ajois­ta on mies­ten va­raa­mia.

– Tut­ki­mus­ten mu­kaan pa­ri­te­ra­pi­aan tul­laan usein vuo­sia lii­an myö­hään. Ha­lu­an ko­ros­taa sitä, et­tä riit­tää, et­tä toi­nen puo­li­sois­ta on tyy­ty­mä­tön ti­lan­tee­seen. Jo sil­loin pi­täi­si läh­teä tut­ki­maan pa­ri­suh­teen ti­lan­net­ta, ker­too per­he­neu­vo­ja Vuok­ko Lau­ri­la Ou­lun per­he­a­si­ain neu­vot­te­lu­kes­kuk­ses­ta.

Kir­kon per­he­neu­von­ta al­koi 19.11.1944 Tam­pe­reel­la. Ny­kyi­sin per­he­a­si­ain neu­vot­te­lu­kes­kuk­sia toi­mii 41 paik­ka­kun­nal­la. Per­he­neu­von­nas­sa työs­ken­te­lee lä­hes 200 työn­te­ki­jää. Noin puo­lel­la kes­kuk­sis­ta on os­to­pal­ve­lu­so­pi­mus kun­nan kans­sa. Vuo­sit­tain per­he­neu­von­nan pal­ve­lu­ja käyt­tää noin 17 000 asi­a­kas­ta. Heis­tä 42 % on mie­hiä.

Li­sä­tie­toa kir­kon per­he­neu­von­nas­ta löy­dät tääl­tä.

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys