JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ää­ne­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä ko­toi­nen 70-vuo­tis­juh­la

Uutiset
7.2.2020 6.10

Juttua muokattu:

7.2. 09:38
2020020709382820200207061000

Ee­va Sum­ma­la

Ää­ne­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen väki ko­koon­tui hel­mi­kuun alus­sa ko­toi­siin syn­ty­mä­päi­vä­seu­roi­hin juh­lis­ta­maan yh­dis­tyk­sen­sä täy­siä kym­me­niä.

– Yh­dis­tyk­sel­lä on noin puo­let ole­mas­sa­o­lo­a­jas­taan ol­lut oma toi­mi­ta­lo, ker­toi­li Ää­ne­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tyk­sa­en pu­heen­joh­ta­ja Pek­ka Ul­jas ter­ve­tu­lo­sa­nois­saan.

– Tär­kein­tä ei kui­ten­kaan ole yh­dis­tys tai talo vaan seu­ro­jen pi­tä­mi­nen ja elä­vän Ju­ma­lan sa­nan ju­lis­ta­mi­nen. Moni ih­mi­nen on löy­tä­nyt rau­han sy­dä­meen­sä sekä saa­nut hoi­toa ja loh­tua Ju­ma­lan sa­nan kuu­los­sa, Ul­jas muis­tut­ti kuu­li­joi­ta yh­dis­tyk­sen tär­keim­mäs­tä teh­tä­väs­tä.

Oman väen juh­la

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen 70-vuo­tis­merk­ki­päi­vää vie­tet­tiin täl­lä ker­taa oman väen kes­ken, il­man ter­veh­dyk­siä ja mui­ta juh­la­me­no­ja. Tä­hän pää­dyt­tiin, kos­ka Ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­rois­ta ja nii­den juh­la­vis­ta pää­tös­seu­rois­ta on ku­lu­nut vas­ta rei­lu vuo­si.

Juh­lan tun­tua syn­ty­mä­päi­vä­seu­roi­hin toi­vat kui­ten­kin mu­siik­kie­si­tyk­set. Käy­rä­tor­vie­si­tys vi­rit­ti juh­la­tun­nel­maan, ja viu­lut soi­vat kii­tos­ta yh­des­sä lau­la­jien kans­sa: “Us­kon hän an­toi, ar­mos­saan kan­toi, Her­ral­le kii­tos soi­koon Sii­o­nis­ta.”

Us­ko on lah­ja

Ää­ne­kos­kel­la lap­suu­ten­sa ja nuo­ruu­ten­sa asu­nut Sep­po Pii­lo­nen pal­ve­li juh­la­seu­rois­sa Ju­ma­lan sa­nal­la hep­re­a­lais­kir­jeen 11. lu­vun joh­dat­te­le­ma­na.

– Us­ko on oma­koh­tai­nen ja Ju­ma­lan lah­jaa. Meil­le on va­rat­tu ian­kaik­ki­nen elä­mä Ju­ma­lan luo­na tai­vaas­sa ja saam­me sen vain, jos olem­me eli­nai­ka­nam­me saa­neet omis­taa omal­le sy­dä­mel­le elä­vän us­kon, muis­tut­ti Pii­lo­nen.

Hän roh­kai­si tuo­maan lap­sia sa­nan­kuu­loon.

– Yk­si toi­mi­van yh­dis­tyk­sen tär­keä teh­tä­vä on huo­leh­tia pie­nim­mis­tä, sil­lä jos ei lap­si saa Ju­ma­lan sa­nan ope­tus­ta ja neu­voa niin ei ole sit­ten eväi­tä kun tu­lee oma­koh­tai­sen pää­tök­sen ai­ka.

Pii­lo­nen myös kan­nus­ti ot­ta­maan nuo­ria mu­kaan toi­min­taan ja kut­su­maan ko­tiin, sa­mal­la ta­val­la kuin hä­nen­kin nuo­ruu­des­saan Ää­ne­kos­kel­la oli ta­pa­na.

Läm­pi­miä muis­to­ja

Hän ker­toi, et­tä vas­ta pe­rus­te­tun rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­ta ra­ken­tui ko­ti­seu­ro­jen ym­pä­ril­le. Eri­tyi­ses­ti Pii­lo­sen mie­leen oli­vat jää­neet ret­ket ja yh­tei­set seu­ra­mat­kat.

– Ant­ti-setä oli teh­nyt kuor­ma-au­ton la­val­le ko­pin ja pen­kit, ja niin mi­nä­kin pää­sin sil­lä kyy­dil­lä en­sim­mäi­siin Su­vi­seu­roi­hi­ni Kuo­pi­oon vuon­na 1957.

Läm­pi­mät muis­tot ja kii­tol­li­nen mie­li Sep­po Pii­lo­sel­la oli myös kah­den vuo­den ta­kai­sis­ta Ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­rois­ta ja nii­den val­mis­te­luis­ta.

Mo­nien muis­to­jen ää­rel­le saa­tiin py­säh­tyä vie­lä seu­ro­jen jäl­keen, kun vuo­ros­sa oli ku­va­e­si­tys, jo­hon Simo Pii­lo­nen oli koon­nut ku­va­sa­toa vuo­si­kym­me­nien var­rel­ta niin rau­ha­nyh­dis­tyk­sen juh­las­ta kuin ar­jes­ta­kin.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys