JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ag­ri­co­la loi pe­rus­tan suo­men kir­ja­kie­lel­le ja suo­men­kie­li­sel­le kris­til­li­sel­le kir­jal­li­suu­del­le

Kallunki Hanna
Uutiset
9.4.2014 10.16

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140409101600

Tä­nään vie­te­tään Mi­ka­el Ag­ri­co­lan ja suo­men kie­len päi­vää. 1500-lu­vul­la elä­nyt­tä Ag­ri­co­laa pi­de­tään suo­men kir­ja­kie­len isä­nä. Hän oli myös Tu­run piis­pa ja us­kon­puh­dis­ta­ja.

Us­kon­puh­dis­tuk­sen hen­ges­sä Ag­ri­co­la piti tär­ke­ä­nä suo­men­kie­li­sen kir­jal­li­suu­den luo­mis­ta, jot­ta suo­men­kie­li­set voi­si­vat lu­kea Raa­mat­tua äi­din­kie­lel­lään. Hä­nen omas­ta äi­din­kie­les­tään ei kui­ten­kaan ole var­muut­ta. Ag­ri­co­la loi suo­men kir­ja­kie­len kään­tä­mäl­lä la­ti­nan- ja ruot­sin­kie­lis­tä kir­kol­lis­ta kir­jal­li­suut­ta.

Vuon­na 1543 jul­kais­tiin ABC-kir­ja, joka oli en­sim­mäi­nen pai­net­tu suo­men­kie­li­nen kir­ja ja en­sim­mäi­nen suo­ma­lai­nen aa­pi­nen. Se si­säl­si kris­ti­no­pin sekä lu­ke­mi­sen pe­rus­teet. Ru­cous­ki­ria Bib­li­as­ta (1544) si­säl­si ru­kouk­sia. Vuon­na 1548 jul­kais­tiin Ag­ri­co­lan kään­tä­mä Uu­si tes­ta­ment­ti ni­mel­lä Se Wsi Tes­ta­men­ti. Ag­ri­co­la suo­men­si myös osia Van­has­ta tes­ta­men­tis­ta ja kir­joit­ti kä­si­kir­jo­ja ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta var­ten.

Ag­ri­co­lan ai­kais­ta suo­men kir­ja­kiel­tä kut­su­taan van­hak­si kir­ja­suo­mek­si. Sen sa­nas­to poik­ke­aa jos­sain mää­rin ny­kyi­ses­tä. Ag­ri­co­lan ke­hit­tä­mää sa­nas­toa on kui­ten­kin käy­tös­sä ny­ky­kie­les­sä­kin. Täl­lai­sia sa­no­ja ovat muun mu­as­sa esi­merk­ki, esi­mies, esi­ku­va, hal­li­tus, isän­maa, hen­gel­li­nen, in­hi­mil­li­nen, nöy­rä, his­to­ria, oma­tun­to ja vi­hol­li­nen. Jot­kut hä­nen kek­si­mis­tään sa­nois­ta taas ei­vät ole kes­tä­neet ajan ham­mas­ta. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si luu­tar­ha (mer­kit­si hau­taus­maa­ta), lus­ti­tar­ha (pa­ra­tii­si) ja ver­ta­ve­li (to­ve­ri).

Tä­nään, Ag­ri­co­lan ja suo­men kie­len päi­vä­nä, avau­tuu Kie­li­kel­lo-leh­den säh­köi­nen ar­kis­to ver­kos­sa va­paas­ti käy­tet­tä­väk­si. Se tar­jo­aa mo­ni­puo­lis­ta tie­toa suo­men kie­les­tä ja sen käy­tös­tä. Ko­ti­mais­ten kiel­ten kes­kuk­sen jul­kai­se­ma Kie­li­kel­lo on kie­len­huol­lon tie­do­tus­leh­ti, jon­ka kir­joi­tuk­set kä­sit­te­le­vät kiel­tä eri nä­kö­kul­mis­ta ja muun mu­as­sa kie­len­käy­tön suo­si­tuk­sia. Ar­kis­ton osoi­te on www.kie­li­kel­lo.fi.

Teks­tis­sä käy­tet­ty läh­tei­nä seu­raa­via si­vus­to­ja:

yle.fi/vint­ti/yle.fi/ag­ri­co­la

www.ko­tus.fi

HannaKallunki
11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys