JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ala­jär­ven maa­kun­nal­lis­ten ke­sä­seu­ro­jen tun­nuk­se­na oli "Pidä us­ko ja hyvä oma­tun­to"

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
30.7.2019 13.01

Juttua muokattu:

30.12. 15:48
2019123015483920190730130100

Sama ai­he, "Pidä us­ko ja hyvä oma­tun­to", oli myös Ta­pa­ni Kin­nu­sen pi­tä­mäs­sä lau­an­tai-il­lan pu­heen­vuo­ros­sa. Ala­jär­ven maa­kun­nal­li­set ke­sä­seu­rat jär­jes­tet­tiin 26.–28. hei­nä­kuu­ta.

Paa­va­li muis­tut­taa kir­jees­sään nuor­ta Ti­mo­teus­ta pi­tä­mään hy­vän oma­tun­non. ”Jot­kut ovat sen hy­län­neet ja ovat haak­si­rik­kou­tu­neet us­kos­saan” (1. Tim. 1:19).

– Sie­lun­vi­hol­li­nen ha­lu­ai­si jo­kai­sen ih­mi­sen pois us­kos­ta. Se tie­tää Ju­ma­lan suu­ren voi­man. Se tie­tää vai­ku­tuk­sen, joka on Ju­ma­lan las­ten ko­koon­tu­mi­sel­la.

– Ju­ma­lan sa­nan kuu­los­sa us­ko vah­vis­tuu ja saa uu­sia voi­mia jat­kaa mat­kaa us­kos­ta iloi­ten. Sik­si sie­lun­vi­hol­li­nen ei pääs­täi­si seu­roi­hin, Kin­nu­nen pu­hui.

Liisa ja Antti Tyynelä Perhosta ovat käyneet vuosikymmeniä Alajärvellä kesäseuroissa.

Liisa ja Antti Tyynelä Perhosta ovat käyneet vuosikymmeniä Alajärvellä kesäseuroissa.

Yhä use­am­pi ei us­ko edes jou­lun ih­mee­seen. Sii­hen, et­tä Jee­sus on Ju­ma­lan poi­ka, syn­ty­nyt ja kuol­lut maa­il­man syn­tien täh­den. Mo­nes­ti Ju­ma­lan lap­set pel­kää­vät ja epäi­le­vät, kos­ka us­ko on jär­jen vas­tais­ta, sil­lä se on us­koa.

– Ju­ma­la an­taa voi­man meil­le, niin kuin Noo­al­le, Moo­sek­sel­le ja muil­le­kin en­ti­sil­le py­hil­le. Ju­ma­lan sana neu­voo mei­tä pyy­tä­mään syn­te­jä an­teek­si. Näin pel­ko haih­tuu ja us­ko vah­vis­tuu, Kin­nu­nen roh­kai­si.

Varjoisat paikat olivat kysyttyjä seurakentällä. Lauantaina lämpötila kohosi 30 asteeseen.

Varjoisat paikat olivat kysyttyjä seurakentällä. Lauantaina lämpötila kohosi 30 asteeseen.

Mi­ten pää­see Ju­ma­lan val­ta­kun­taan?

– Us­ko­mal­la, et­tä Jee­sus on Ju­ma­lan poi­ka ja Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on maan pääl­lä. Kun saa syn­tin­sä an­teek­si, ilo ja rau­ha täyt­tää sy­dä­men. Syn­tiä ei ole enää ja oma­tun­to on puh­das, Kin­nu­nen va­kuut­ti.

– Us­ko­nys­tä­vät voi­vat aut­taa toi­nen toi­si­aan, neu­voa ja va­roit­taa syn­nin vaa­rois­ta. Eri­koi­ses­ti nuor­ten kan­nat­taa kuun­nel­la van­hem­pien en­nen us­ko­nei­den neu­vo­ja, Kin­nu­nen pu­he­li.

Pu­hu­ja muis­te­li, kuin­ka hän nuo­re­na ajat­te­li mi­ten help­poa on mum­mo­jen ja pap­po­jen us­koa. Kun ikää on ker­ty­nyt, hän on huo­man­nut ol­leen­sa vää­räs­sä. Kai­kil­la on omat kiu­sauk­sen­sa. On­nek­si ne kaik­ki saa us­koa an­teek­si ja jat­kaa mat­kaa hy­väl­lä omal­la­tun­nol­la.

Py­hä­kou­lu Ala­jär­ven kir­kos­sa

Sun­nun­tai­na pi­det­tiin py­hä­kou­lu Ala­jär­ven kir­kos­sa.

En­nen py­hä­kou­lun al­kua El­li-Mai­ja Sil­lan­pää opas­ti py­hä­kou­lu­merk­kien ja­ka­jia. Py­hä­kou­lu­lai­sil­le an­net­tiin seu­ra­merk­ki muis­tok­si.

Jou­ni Jo­ki­ta­lo piti py­hä­kou­lun Lau­pi­aas­ta sa­ma­ri­a­lai­ses­ta.

Kirk­ko täyt­tyi nuo­rem­mis­ta ja van­hem­mis­ta py­hä­kou­lu­lai­sis­ta.

Teks­ti: Ei­la Poh­jo­nen

Ku­vat: Mau­ri Pen­nin­kan­gas

Lue li­sää 31.7.2019 il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys