JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ala­ny­an läm­mös­sä ko­koon­nu­taan seu­roi­hin maa­nan­tai­sin

Uutiset
9.11.2019 6.54

Läm­min syk­syi­nen il­ta al­kaa jo hä­mär­tää. Vä­keä ke­rään­tyy pik­ku­hil­jaa Tur­kin Ala­ny­as­sa si­jait­se­val­le Nor­jan me­ri­mies­kir­kol­le kel­lon lä­hes­ty­es­sä puol­ta seit­se­mää. Seu­ra­vie­raat ter­veh­ti­vät toi­si­aan kä­des­tä ja kuu­lu­mi­sia vaih­de­taan. Koh­taa­mi­sis­sa on ha­vait­ta­vis­sa myös iloi­sia yl­lä­tyk­siä, kun lo­mai­li­jat löy­tä­vät tut­tu­ja seu­ra­vie­rai­den jou­kos­ta.

Las­si Lyy­ti­käi­nen avaa me­ri­mies­kir­kon oven, ja seu­ra­vie­raat pää­se­vät si­säl­le. An­ni Lyy­ti­käi­nen kii­ruh­taa keit­ti­ön puo­lel­le lait­ta­maan seu­ra­vie­rail­le kah­vi­tus­ta. Ala­ny­as­sa pi­tem­pään asu­vat suo­ma­lai­set ovat vuo­rol­laan seu­rai­sän­ti­nä ja emän­ti­nä.

Seu­ro­ja jär­jes­te­tään tääl­lä ker­ran vii­kos­sa, maa­nan­tai­sin. Vä­lil­lä on lau­lu­seu­ro­ja, jos pu­hu­jia ei ole pai­kal­la. Täl­lä ker­taa sali tu­lee lä­hes täy­teen seu­ra­vie­rai­ta. Osa on tul­lut Ala­ny­aan viet­tä­mään lo­maa, ja osa asuu tääl­lä usei­ta kuu­kau­sia vuo­des­ta.

Ru­koi­le­mi­nen on tär­ke­ää

Seu­rois­sa pu­heen pi­tää Jo­han­nes Lep­pä­nen. Hän muis­tut­taa ru­koi­le­mi­sen tär­key­des­tä. Je­re­mi­aan kir­jees­sä ke­ho­te­taan: ”Toi­mi­kaa sen kau­pun­gin par­haak­si, jo­hon minä olen tei­dät siir­tä­nyt. Ru­koil­kaa sen puo­les­ta Her­raa, sil­lä sen me­nes­tys on tei­dän­kin me­nes­tyk­sen­ne." Ju­ma­la ke­hot­taa ih­mi­siä ru­koi­le­maan myös koko ih­mis­kun­nan puo­les­ta. Lep­pä­nen ker­too, et­tä Ju­ma­lal­la on ikään kuin kak­si kät­tä. Toi­sel­la kä­del­lä hän hal­lit­see maa­il­maa, sen kan­so­ja ja vai­hei­ta. Toi­sel­la kä­del­lä hän suo­je­lee omi­aan ja ih­mis­kun­taa.

Pu­heen jäl­keen lau­le­taan seu­ra­vie­rai­den toi­vo­mia lau­lu­ja ja vir­siä. Me­ri­mies­kir­kol­la saa viet­tää il­taa kym­me­neen as­ti. Ih­mi­sil­lä ei tun­nu ole­van kii­re min­ne­kään, ja kuu­lu­mi­sia vaih­de­taan vilk­kaas­ti kah­vi­pöy­dis­sä.

Ys­tä­viä ja lä­hi­man­si­koi­ta

An­ni ja Las­si Lyy­ti­käi­nen asu­vat Tur­kin Ala­ny­as­sa osan vuo­des­ta. Hei­dän ko­tin­sa on veh­re­äs­sä ym­pä­ris­tös­sä. Ti­la­val­la te­ras­sil­la voi kah­vi­tel­la ja ju­tel­la ys­tä­vien kans­sa. An­ni Lyy­ti­käi­nen har­ras­taa mo­nen­lais­ten kä­si­töi­den te­koa. Suk­kien ku­to­mi­sen li­säk­si hän on teh­nyt si­sus­tus­teks­tii­le­jä ko­tin­sa kau­nis­tuk­sek­si.

Lyy­ti­käi­set ker­to­vat, et­tä heil­lä on kau­pun­gis­sa usei­ta ys­tä­viä, joi­den kans­sa ky­läi­le­vät ja käy­vät ret­kei­le­mäs­sä. Pai­kal­li­set asuk­kaat­kin ovat tul­leet tu­tuik­si, ja Las­si Lyy­ti­käi­nen käy aut­ta­mas­sa pai­kal­li­sen tut­ta­van olii­vi­tar­hal­la olii­vien poi­min­nas­sa. Tur­kin le­vot­to­mas­ta ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta Lyy­ti­käi­set oli­vat rau­hal­li­sin mie­lin. So­ta­ti­lan­ne ei näy mi­ten­kään tääl­lä Ala­ny­an alu­eel­la.

Ko­ti­maas­saan man­si­koi­ta vil­jel­leet Lyy­ti­käi­set saa­vat tääl­lä­kin pyö­räl­lä ha­et­tua lä­hi­kau­pas­ta tuo­rei­ta man­si­koi­ta ju­gur­tin kans­sa syö­tä­väk­si. Lyy­ti­käi­set ker­to­vat hei­dän lap­sien­sa ja las­ten­lap­sien­sa vie­rai­le­van ajoit­tain hei­dän luo­naan. An­ni Lyy­ti­käi­nen on juu­ri löy­tä­nyt­kin nu­ken mark­ki­noil­ta, jota ky­lään tu­le­vat las­ten­lap­set saa­vat sit­ten hoi­del­la.

Muu­ta­mien kuu­kau­sien ku­lut­tua Lyy­ti­käi­set pa­laa­vat taas Suo­meen Hei­nä­ve­del­le. Ka­las­tus­ta har­ras­ta­vaa Las­si Lyy­ti­käis­tä ke­vät­jäät kut­su­vat sil­loin pilk­ki­mään.

Teks­ti: Pau­la Kin­nu­nen

Ku­vat: Vir­pi Mä­ki­nen

17.1.2020

Kos­kaan en ota hä­nel­tä pois ar­mo­a­ni, mi­nun liit­to­ni kes­tää hor­ju­mat­ta. Ps. 89:29

Viikon kysymys