JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ark­ki­piis­pa pu­hui puo­lu­e­joh­ta­jien ar­vo­kes­kus­te­lus­sa kir­kon roo­lis­ta yh­teis­kun­nas­sa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
27.2.2015 11.10

Juttua muokattu:

1.1. 23:51
2020010123511120150227111000

Kirk­ko kut­sui puo­lu­ei­den pu­heen­joh­ta­jat Hel­sin­gin tuo­mi­o­kir­kon kryp­taan 26.2. kes­kus­te­le­maan edus­kun­ta­vaa­lien al­la ar­vois­ta. Puo­lu­e­joh­ta­jil­ta ky­syt­tiin nä­ke­myk­siä yh­teis­kun­nan vas­tuun­ja­os­ta, ke­hi­ty­syh­teis­työs­tä sekä us­kon­non­va­pau­des­ta. Ark­ki­piis­pa Kari Mä­ki­nen pu­hui muun mu­as­sa kir­kon roo­lis­ta yh­teis­kun­nas­sa.

Mu­ka­na Kir­kon ar­voil­las­sa oli­vat pu­heen­joh­ta­jat Paa­vo Ar­hin­mä­ki (vas.), Carl Hag­lund (Rkp), Vil­le Nii­nis­tö (vihr.), Ant­ti Rin­ne (sd), Päi­vi Rä­sä­nen (kd) ja Ale­xan­der Stubb (kok) sekä va­ra­pu­heen­joh­ta­jat Jus­si Nii­nis­tö (ps.) ja An­ni­ka Saa­rik­ko (kesk.).

Ke­nel­lä on suu­rin vas­tuu ih­mi­sen hy­vin­voin­nis­ta? An­ni­ka Saa­rik­ko lin­ja­si, et­tä kah­ti­a­ja­ko yk­si­lön ja yh­teis­kun­nan vas­tuu­seen ei rii­tä.

– Kaik­kein olen­nai­sin on lä­him­mäi­sen vas­tuu, sitä pi­täi­si pe­rään­kuu­lut­taa.

Saa­ri­kon mu­kaan lä­him­mäi­sen­vas­tuun ti­mant­ti­sin käy­tän­nön esi­merk­ki ovat omais­hoi­ta­jat.

Päi­vi Rä­sä­nen ko­ros­ti ih­mis­ten luon­tai­sia so­si­aa­li­sia ver­kos­to­ja ja per­hei­den suur­ta vas­tuu­ta. Ant­ti Rin­teen mu­kaan hy­vin­voin­nis­sa läh­tö­koh­ta­na pi­tää ol­la vii­me kä­des­sä yh­teis­kun­nan ta­kaa­ma pe­rus­toi­meen­tu­lo ja ter­vey­den­hoi­to.

Carl Hag­lun­din mie­les­tä jul­ki­nen sek­to­ri ei kos­kaan voi ol­la lä­him­mäi­nen. Paa­vo Ar­hin­mä­ki puo­les­taan muis­tut­ti, et­tä yh­tei­sön ja ys­tä­vien ver­kos­to ei toi­mi nii­den koh­dal­la, jot­ka kär­si­vät yk­si­näi­syy­des­tä.

Kir­kon teh­tä­vä on edus­taa us­kon ulot­tu­vuut­ta

Ark­ki­piis­pa Kari Mä­ki­nen pu­hui, et­tä kir­kon roo­li yh­teis­kun­nas­sa on en­si­si­jai­ses­ti edus­taa py­hää, us­kon ulot­tu­vuut­ta ja sitä, et­tä käy­dään vuo­ro­pu­he­lua Ju­ma­lan kans­sa.

– Ajat­te­len, et­tä täl­lä sei­kal­la ja täl­lä roo­lil­la on myös­kin yh­teis­kun­nal­lis­ta mer­ki­tys­tä.

Mä­ki­nen to­te­si, et­tä il­man tätä us­kon ulot­tu­vuut­ta yh­teis­kun­ta oli­si pe­lot­ta­van yk­siu­lot­tei­nen.

Ark­ki­piis­pan mu­kaan kir­kol­la ei ole eri­tyi­siä rat­kai­su­ja yh­teis­kun­nal­li­siin ky­sy­myk­siin, vaan ne on rat­kais­ta­va yh­des­sä luon­nol­li­sen mo­raa­li­ta­jun ja ter­veen jär­jen poh­jal­ta. Hän to­te­si, et­tä suo­ma­lai­sen hy­vin­voin­nin ra­ken­ta­mi­ses­sa rat­kai­se­vaa on ol­lut eet­ti­nen ja in­hi­mil­li­nen kan­to­voi­ma.

– Tämä on mah­dol­lis­ta ki­teyt­tää kul­tai­seen sään­töön: Kaik­ki min­kä tah­dot­te ih­mis­ten te­ke­vän teil­le, teh­kää te heil­le.

Mä­ki­sen mu­kaan kul­tai­nen sään­tö ker­too sii­tä, mi­hin hyvä elä­mä pe­rus­tuu.

Li­sää ke­hi­ty­syh­teis­työ­tä, us­kon­not nä­ky­vät riit­tä­väs­ti

Suo­men ta­voi­te ke­hi­ty­syh­teis­työn mää­rä­ra­ho­jen nos­ta­mi­ses­ta 0,7 pro­sent­tiin brut­to­kan­san­tuot­tees­ta ei ole to­teu­tu­nut. Puo­lu­e­joh­ta­jat oli­vat pää­o­sin yh­tä miel­tä sii­tä, et­tä ta­voit­tees­ta tu­li­si pi­tää kiin­ni.

Kes­kus­te­lun kol­man­te­na suu­re­na tee­ma­na oli us­kon­non­va­paus. Ale­xan­der Stubb to­te­si, et­tä ra­jan­ve­to sa­nan­va­pau­den ja us­kon­non­va­pau­den vä­lil­lä on ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­sa vai­ke­aa.

– Men­nään sa­nan­va­paus edel­lä, mut­ta sa­nan­va­pau­teen kuu­luu ai­na vas­tuu, ar­vok­kuus ja ter­ve jär­ki, Stubb muo­toi­li.

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen kans­li­a­pääl­lik­kö Juk­ka Kes­ki­ta­lo ky­syi puo­lu­e­joh­ta­jil­ta, pi­täi­si­kö us­kon­non nä­kyä ny­kyis­tä vä­hem­män vai ny­kyis­tä enem­män. Po­lii­ti­kot oli­vat sitä miel­tä, et­tä ny­kyi­nen ti­lan­ne us­kon­non ja hen­gel­li­syy­den nä­ky­mi­ses­tä suo­ma­lai­ses­sa jul­ki­ses­sa ti­las­sa on pää­o­sin hyvä, mut­ta ti­laa tu­li­si teh­dä mo­ni­puo­li­sem­min kai­kil­le us­kon­noil­le.

Ar­voil­lan vi­de­oin­ti on näh­tä­vis­sä Yo­u­Tu­bes­sa. Twit­te­ris­sä kes­kus­te­lua ai­hees­ta on käy­ty tun­nuk­sel­la #ar­voil­ta.

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys