JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Es­poon piis­pan­vaa­lis­sa mu­ka­na nel­jä eh­do­kas­ta

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
17.9.2018 6.06

Juttua muokattu:

31.12. 11:01
2019123111010120180917060600

Es­poon hiip­pa­kun­nan piis­pan­vaa­li jär­jes­te­tään 8.10. Vaa­lis­sa on mu­ka­na nel­jä eh­do­kas­ta: Kai­sa­ma­ri Hin­tik­ka, Ju­ha­ni Hol­ma, Lee­na Huo­vi­nen ja Sam­me­li Jun­tu­nen. En­sim­mäi­nen vaa­li­pa­nee­li pi­de­tään tä­nään Hy­vin­kään seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa. Pa­nee­lei­ta on yh­teen­sä kol­me eli yk­si jo­kai­ses­sa Es­poon hiip­pa­kun­nan ro­vas­ti­kun­nas­sa.

Tie­toa eh­dok­kais­ta

Kai­sa­ma­ri Hin­tik­ka (1967) vi­hit­tiin pa­pik­si vuon­na 2009. Vuon­na 2001 hän väit­te­li te­o­lo­gi­an toh­to­rik­si. Hin­tik­ka on työs­ken­nel­lyt Ge­ne­ves­sä vuo­des­ta 2011, jos­ta vii­mei­set vii­si vuot­ta Lu­te­ri­lai­sen maa­il­man­lii­ton apu­lais­pää­sih­tee­ri­nä. Ai­em­min hän on toi­mi­nut muun mu­as­sa Kir­kon ul­ko­a­si­ai­no­sas­ton työ­a­la­sih­tee­ri­nä.

Ju­ha­ni Hol­ma (1958) vi­hit­tiin pa­pik­si vuon­na 1991. Hol­ma väit­te­li te­o­lo­gi­an toh­to­rik­si vuon­na 2008. Hän työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä Kir­kon kou­lu­tus­kes­kuk­ses­sa juma­lan­pal­ve­lu­se­lä­män kou­lut­ta­ja­na. Hol­ma työs­ken­te­li pit­kään pap­pi­na ja kirk­ko­her­ra­na Tor­ni­os­sa.

Lee­na Huo­vi­nen (1963) vi­hit­tiin pa­pik­si vuon­na 1995. Huo­vi­nen on työs­ken­nel­lyt Hel­sin­gin seu­ra­kun­ta­yh­ty­män yli­o­pis­to­pap­pi­na Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa vuo­des­ta 1998. Ny­ky­ään Huo­vi­nen on joh­ta­va op­pi­lai­tos­pap­pi. Hän on toi­mi­nut li­säk­si Kirk­ko­hal­li­tuk­sen ni­mit­tä­mä­nä ki­sa­pap­pi­na vuo­des­ta 2004.

Sam­me­li Jun­tu­nen (1964) vi­hit­tiin pa­pik­si vuon­na 1995. Jun­tu­nen väit­te­li te­o­lo­gi­an toh­to­rik­si vuon­na 1996. Hän on työs­ken­nel­lyt Sa­von­lin­nan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra­na vuo­des­ta 2007 al­ka­en. Tätä en­nen hän toi­mi pit­kään sys­te­maat­ti­sen te­o­lo­gi­an lai­tok­sen tut­ki­ja­na, leh­to­ri­na ja pro­fes­so­ri­na.

Vaa­li lo­ka­kuus­sa

Es­poon piis­pan­vaa­li jär­jes­te­tään ro­vas­ti­kun­nit­tain 8.10. Mi­kä­li ku­kaan eh­dok­kais­ta ei saa en­sim­mäi­ses­sä vaa­lis­sa yli puol­ta an­ne­tuis­ta ää­nis­tä, toi­nen vaa­li jär­jes­te­tään kah­den eni­ten ää­niä saa­neen eh­dok­kaan kes­ken 1.11.

Es­poon piis­pan­vaa­lis­sa ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja on noin 942. ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta puo­let on Es­poon hiip­pa­kun­nan pap­pe­ja ja leh­to­rei­ta, toi­sen puo­len muo­dos­ta­vat maal­li­kot.

Uu­si piis­pa vi­hi­tään vir­kaan­sa 10.2.2019 Es­poon tuo­mi­o­kir­kos­sa.

Vaa­li­pa­nee­lit ro­vas­ti­kun­nit­tain

Piis­pa­eh­dok­kaat ovat ta­vat­ta­vis­sa kol­mes­sa vaa­li­pa­nee­lis­sa. En­sim­mäi­se­nä vuo­ros­sa on Tuu­su­lan ro­vas­ti­kun­nan pa­nee­li Hy­vin­kään seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa, jon­ka juon­ta­vat Aa­mu­pos­tin pää­toi­mit­ta­ja Lau­ra ää­ri ja te­o­lo­gi­an kan­di­daat­ti Alek­si Rii­ko­nen. Loh­jan ro­vas­ti­kun­nan pa­nee­li pi­de­tään Lau­ren­tius-sa­lis­sa, ja sen juon­ta­vat kau­pun­gin­joh­ta­ja Mika Si­vu­la ja tut­ki­ja Han­na Kal­lio. Es­poon tuo­mi­o­ro­vas­ti­kun­nan pa­nee­lin Lep­pä­vaa­ran kir­kos­sa juon­ta­vat Ho­ri­sont­ti-oh­jel­man toi­mit­ta­jat An­na Pat­ro­nen ja Sa­mu­li Suon­pää.

Loh­jan ja Lep­pä­vaa­ran pa­nee­lit strii­ma­taan. Suo­rat lin­kit tu­le­vat Es­poon tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin si­vuil­le.

Pa­nee­lien pai­kat ja ajan­koh­dat:

• 17.9. klo 18.30 Hy­vin­kään seu­ra­kun­ta­kes­kus, Hä­meen­ka­tu 16

• 19.9. klo 18.30 Lau­ren­tius-sali, Kirk­ko­ka­tu 6, Loh­ja

• 20.9. klo 18.30 Lep­pä­vaa­ran kirk­ko, Ve­rä­jä­kal­li­on­ka­tu 2, Es­poo

Kuva Es­poon piis­pan­sau­vas­ta: Kir­kon ku­va­pank­ki / Mark­ku Pih­la­ja

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys