JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Flo­ri­dan läm­mös­tä ko­ti­seu­roi­hin hir­si­pir­tin suo­jaan

Uutiset
5.3.2019 6.00

Hel­mi­kuun 27. päi­vä Tar­ja ja Lau­ri Kouk­ka­rin hir­si­pir­tis­sä Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­tet­tiin ko­ti­seu­rat. Kouk­ka­rit oli­vat juu­ri pa­lan­neet Flo­ri­das­ta, jos­sa he ovat viet­tä­neet tal­vi­kuu­kau­sia vuo­des­ta 1987 al­ka­en.

Flo­ri­das­sa toi­mii pie­ni ns. Lu­mi­lin­tu­jen Sii­o­ni, jos­sa jär­jes­te­tään tal­vi­ai­kaan kah­det seu­rat vii­kos­sa. Tänä tal­ve­na tal­vi­seu­roi­hin ko­koon­tui seu­ra­vie­rai­ta Suo­mea myö­ten pe­rä­ti kak­si­sa­taa hen­keä.

– En­si vuo­den hel­mi­kuus­sa Flo­ri­das­sa vie­te­tään 30-vuo­tis­juh­la­seu­rat. Sin­ne me Tar­jan kans­sa toi­vom­me pää­se­väm­me, pu­he­lee Lau­ri Kouk­ka­ri.

Mut­ta koti on ai­na koti. Mo­lem­mat to­te­a­vat, et­tei ole mi­kään hä­peä myön­tää, et­tä vä­lil­lä tu­lee ko­tiin ikä­vä. Sik­si­kin tun­tuu eri­tyi­sen mu­ka­val­ta näh­dä oma pirt­ti täyn­nä hau­ki­pu­taa­lai­sia seu­ra­vie­rai­ta

Kah­vit­te­lun ja kuu­lu­mis­ten vaih­don jäl­keen Timo Vänt­ti­lä luki raa­ma­tun teks­tin Paa­va­lin 1. kir­jees­tä Ko­rint­ti­lai­sil­le.

Vänt­ti­lä toi pu­hees­saan esil­le Ju­ma­lan suu­ren ar­mon ih­mis­tä koh­taan. On loh­dul­lis­ta, et­tä Ju­ma­la ha­lu­aa kut­sua ih­mi­siä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan osal­li­suu­teen.

Ih­mi­sen syn­nit ja syyl­li­syys ote­taan pois, kun hän us­koo syn­nit an­teek­si ja tu­lee Ju­ma­lan ar­mos­ta osal­li­sek­si.

Kun kuu­lee Va­pah­ta­jan ää­nen elä­mäs­sään, sitä ei kan­na­ta si­vuut­taa. Tä­män rau­hat­to­man maa­il­man kes­kel­lä ei ole mi­tään muu­ta tur­vaa kuin Ju­ma­lan an­ta­ma tur­va. Sii­hen on hyvä luot­taa.

Paa­va­lin kir­jees­sä pu­hu­taan ris­tin saar­nan hul­luu­des­ta. Ju­ma­la on osoit­ta­nut vii­sau­ten­sa, mut­ta maa­il­ma ei omas­sa vii­sau­des­saan ole op­pi­nut tun­te­maan Ju­ma­laa.

In­hi­mil­li­sen ih­mi­sen voi ol­la vai­kea ym­mär­tää Ju­ma­lan voi­maa ja vii­saut­ta, mut­ta on tär­ke­ää pi­tää esil­lä Ju­ma­lan sa­naa ja teh­dä kyl­vö­työ­tä.

– Ju­ma­la an­taa kas­vun, jos Hän hy­väk­si nä­kee, Vänt­ti­lä pu­hui.

Kouk­ka­rit iloit­se­vat sii­tä, et­tä pit­kän mat­kan jäl­keen oma hir­si­ko­ti tun­tuu ai­van eri­tyi­sen rak­kaal­ta. Las­ten­lap­si­a­kin he ovat ikä­vöi­neet.

Vaik­ka au­rin­ko, kos­teus ja läm­pö ovat hou­ku­tel­leet Kouk­ka­rit vuo­si toi­sen­sa jäl­keen Flo­ri­daan, myös ko­ti­o­lois­sa on puo­len­sa.

– Flo­ri­dan il­mas­to an­taa eli­mis­töl­le mah­dol­li­suu­den le­väh­tää vä­hem­mäl­lä lää­ki­tyk­sel­lä. Yön ja päi­vän il­ma on ta­sai­sen läm­min­tä, mis­tä reu­ma­sai­raus tyk­kää, Tar­ja Kouk­ka­ri ker­too.

– Ko­to­na il­lal­la läm­mi­te­tään muh­kea hir­si­sau­na, siel­lä­kin tar­ke­nee, Lau­ri Kouk­ka­ri li­sää.

Teks­ti: Mai­ja-Lii­sa Rau­das­kos­ki

Ku­vat: Pent­ti Rau­das­kos­ki

17.2.2020

He­rää, Her­ra! Mik­si nu­kut? Nou­se, älä iäk­si hyl­kää! Nou­se aut­ta­maan mei­tä, lu­nas­ta mei­dät ar­mo­si täh­den! Ps. 44:24,27

Viikon kysymys