JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ha­lu­ai­sit­ko su­vi­seu­ra­ka­ve­rik­si ul­ko­maa­lai­sel­le?

Uutiset
18.5.2015 6.16

Tu­le­van ke­sän su­vi­seu­rois­sa on tar­koi­tus aloit­taa uu­si pal­ve­lu: su­vi­seu­ra­ka­ve­rei­den tar­jo­a­mi­nen ul­ko­maa­lai­sil­le seu­ra­vie­rail­le. Nyt tä­hän toi­min­taan et­si­tään va­paa­eh­toi­sia. Oli­si­ko si­nul­la tai per­heel­lä­si mah­dol­li­suut­ta viet­tää su­vi­seu­rois­sa vaik­ka­pa tun­ti yh­des­sä kau­kaa tul­leen lä­him­mäi­sen kans­sa?

Ta­paa­mi­nen on­nis­tuu vaik­ka­pa kan­sain­vä­li­syys­pal­ve­lun ti­lois­sa tai seu­ra­ken­täl­lä.

– Olen­nais­ta ei ole kie­li­tai­to vaan se, et­tä ha­lu­aa tu­tus­tua toi­ses­ta kult­tuu­ris­ta tu­le­vaan ih­mi­seen. Hä­nel­le voi­si tar­jo­ta vaik­ka­pa yh­des­sä­o­lon het­ken oman per­heen seu­ras­sa tai ka­ve­ri­po­ru­kas­sa, An­ja Kar­vo­nen-Käl­kä­jä kan­sain­vä­li­syys­pal­ve­lus­ta ker­too.

Iloa yh­des­sä­o­los­ta

Idea uu­teen pal­ve­luun läh­ti liik­keel­le aja­tuk­ses­ta, et­tä ke­nen­kään ei tar­vit­si­si viet­tää su­vi­seu­ro­ja yk­sin tai ul­ko­puo­li­suut­ta ko­kien.

– Ei ole mu­ka­vaa ol­la su­vi­seu­rois­sa, jos on kol­me päi­vää ihan yk­sin ei­kä ku­kaan sano sa­naa­kaan. Su­vi­seu­ra­ka­ve­ri­toi­min­nan tar­koi­tuk­se­na on, et­tä ih­mi­set ko­ki­si­vat, et­tä su­vi­seu­rois­sa on hyvä ol­la. Us­kon, et­tä toi­min­nas­ta on iloa niin su­vi­seu­ra­ka­ve­rik­si ryh­ty­väl­le kuin ul­ko­maa­lai­sel­le ys­tä­väl­le­kin. Kan­nat­taa unoh­taa tur­hat es­teet, ku­ten vaik­ka­pa kie­li­tai­don puu­te tai asun­to­vau­nun sot­kui­suus, hän sa­noo.

Ta­voit­tee­na li­sä­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta

Ul­ko­maa­lai­sia pal­ve­lee su­vi­seu­rois­sa kan­sain­vä­li­syys­pal­ve­lu. Py­hä­jo­el­la vuon­na 2014 siel­lä vie­rai­li 32:n eri kan­sal­li­suu­den edus­ta­jia, vuon­na 2013 Pu­das­jär­vel­lä kä­vi­jöi­tä oli 36:sta eri maas­ta.

– Kan­sain­vä­li­syys­pal­ve­lun toi­min­ta on tä­hän saak­ka ol­lut mo­nen­lais­ta asi­oi­den jär­jes­te­lyä, kuu­lok­kei­den ja ruo­ka­lip­pu­jen ja­ka­mis­ta; koh­taa­mis­ta ja kes­kus­te­lua tar­vit­tai­siin enem­män. Us­kon, et­tä su­vi­seu­ra­ka­ve­ri­toi­min­ta voi­si li­sä­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta suo­ma­lais­ten ja ul­ko­maa­lais­ten vä­lil­lä, Kar­vo­nen-Käl­kä­jä toi­voo.

Ter­ve­tu­loa kan­sain­vä­li­syys­pal­ve­luun!

Hän myös ker­too, et­tä kan­sain­vä­li­syys­pal­ve­luun ovat kaik­ki ter­ve­tul­lei­ta tu­tus­tu­maan.

– Oli­si mu­ka­vaa, jos sai­sim­me sin­ne vie­rai­li­joik­si myös Suo­mes­sa asu­via ul­ko­maa­lai­sia ja myös suo­ma­lai­sia seu­ra­vie­rai­ta. Ha­lu­an roh­kais­ta kaik­kia tu­tus­tu­maan tä­hän työ­muo­toon ja ul­ko­maa­lai­siin ys­tä­viin.

Kar­vo­nen-Käl­kä­jä ker­too, et­tä tar­vit­ta­es­sa kie­li­tai­tois­ta apu­a­kin löy­tyy, kan­sain­vä­li­syys­pal­ve­lus­sa pal­vel­laan kah­dek­sal­la eri kie­lel­lä.

Jos ha­lu­at su­vi­seu­ra­ka­ve­rik­si ul­ko­maa­lai­sel­le tai maa­han­muut­ta­jal­le, ota yh­teyt­tä An­ja Kar­vo­nen-Käl­kä­jään (an­ja.kar­vo­nen@pro­lex.fi) tai Sir­pa tai Jou­ko Koi­vu­ran­taan (sir­pa.koi­vu­ran­ta@gmail.com tai jou­ko­koi­vu­ran­ta7@gmail.com). Sir­pa ja Jou­ko Koi­vu­ran­ta ovat tä­män vuo­den su­vi­seu­ro­jen kan­sain­vä­li­syys­vas­taa­via. Olet myös läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut tu­tus­tu­maan kan­sain­vä­li­syys­pal­ve­luun su­vi­seu­ra­ken­täl­lä.

Kuva: Rami Lie­hu

19.1.2020

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: "Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan." Joh. 4:13-14

Viikon kysymys