JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ti­lai­suu­det pe­rut­tu jou­lu­kuun puo­li­vä­liin saak­ka

Uutiset
20.11.2020 16.00

Juttua muokattu:

20.11. 17:04
2020112017040920201120160000

Paula Niemelä

Paula Niemelä

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta tie­dot­taa 20. mar­ras­kuu­ta, et­tä sen järjes­tämät ti­lai­suu­det on pe­rut­tu 21.11.–13.12. 2020 Ete­lä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton päätökseen pe­rus­tu­en. Edel­lä mai­nit­tu päätös pe­rus­tuu tar­tun­ta­tau­ti­lain 58. pykälään.

”On erit­täin tärkeää, et­tä jo­kai­nen meis­tä nou­dat­taa nyt eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta ja huo­mi­oi vi­ra­no­mais­ten an­ta­mat suo­si­tuk­set ja oh­jeet, jot­ta epi­de­mi­a­ti­lan­ne saa­daan hal­lin­taan. Kaik­ki lähi­kon­tak­tit toi­siin ih­mi­siin, jot­ka ei­vät ole välttämättömiä, kan­nat­taa jättää tässä ti­lan­tees­sa pois”, alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to kir­joit­taa pää­tök­ses­sään.

Seu­ro­ja voi kuun­nel­la Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen verk­ko­si­vu­jen kaut­ta tu­tun ai­ka­tau­lun mu­kaan: kes­ki­viik­ko­na klo 19, lau­an­tai­na klo 18, sun­nun­tai­na klo 16 ja klo 18. Tie­do­tam­me tar­kem­min eri ti­lai­suuk­sien osal­ta tar­vit­ta­es­sa.

”Minä luo­tan si­nun ar­moo­si, saan iloi­ta si­nun avus­ta­si. Minä lau­lan kii­tos­ta Her­ral­le, hän pitää mi­nus­ta huo­len.” (Psal­mi 13:6.)

3.12.2020

Her­ra, sinä olet lau­pi­as, muis­ta mi­nua, osoi­ta iki­ai­kais­ta hy­vyyt­tä­si. Älä muis­ta nuo­ruu­te­ni syn­te­jä, älä pa­ho­ja te­ko­ja­ni! Sinä, joka olet us­kol­li­nen ja hyvä, älä unoh­da mi­nua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys