JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ti­lai­suu­det pe­rut­tu jou­lu­kuun puo­li­vä­liin saak­ka

Uutiset
20.11.2020 16.00

Juttua muokattu:

20.11. 17:04
2020112017040920201120160000

Paula Niemelä

Paula Niemelä

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta tie­dot­taa 20. mar­ras­kuu­ta, et­tä sen järjes­tämät ti­lai­suu­det on pe­rut­tu 21.11.–13.12. 2020 Ete­lä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton päätökseen pe­rus­tu­en. Edel­lä mai­nit­tu päätös pe­rus­tuu tar­tun­ta­tau­ti­lain 58. pykälään.

”On erit­täin tärkeää, et­tä jo­kai­nen meis­tä nou­dat­taa nyt eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta ja huo­mi­oi vi­ra­no­mais­ten an­ta­mat suo­si­tuk­set ja oh­jeet, jot­ta epi­de­mi­a­ti­lan­ne saa­daan hal­lin­taan. Kaik­ki lähi­kon­tak­tit toi­siin ih­mi­siin, jot­ka ei­vät ole välttämättömiä, kan­nat­taa jättää tässä ti­lan­tees­sa pois”, alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to kir­joit­taa pää­tök­ses­sään.

Seu­ro­ja voi kuun­nel­la Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen verk­ko­si­vu­jen kaut­ta tu­tun ai­ka­tau­lun mu­kaan: kes­ki­viik­ko­na klo 19, lau­an­tai­na klo 18, sun­nun­tai­na klo 16 ja klo 18. Tie­do­tam­me tar­kem­min eri ti­lai­suuk­sien osal­ta tar­vit­ta­es­sa.

”Minä luo­tan si­nun ar­moo­si, saan iloi­ta si­nun avus­ta­si. Minä lau­lan kii­tos­ta Her­ral­le, hän pitää mi­nus­ta huo­len.” (Psal­mi 13:6.)

16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies