JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tys täyt­ti 130 vuot­ta

Päivämies
Uutiset
30.10.2018 16.28

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282920181030162800

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tys viet­ti 130-vuo­tis­juh­laan­sa vii­me lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na van­has­sa kir­kos­sa kan­ta­kau­pun­gis­sa sekä yh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lol­la Ou­lun­ky­läs­sä.

Sun­nun­tain juh­las­sa al­ku­ru­kouk­sen pi­tä­nyt Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Hin­tik­ka il­mai­si kii­tok­set Tai­vaan Isäl­le su­ku­pol­vien mah­dol­li­suu­des­ta teh­dä evan­ke­liu­min työ­tä rak­kaan kan­san­kir­kon suo­jis­sa ja ti­lois­sa.

– Kii­täm­me myös val­ta­kun­nas­ta­si, joka on kes­kel­läm­me, evan­ke­liu­mis­ta, joka ta­voit­taa kaik­kein hei­koim­mat, syn­ti­sim­mät ja ai­van jo­kai­sen, Hin­tik­ka jat­koi.

Ju­lis­tus­ta ja kas­va­tus­työ­tä

Ti­lai­suu­des­sa vi­ral­li­si­na on­nit­te­li­joi­na oli­vat SRK:n edus­ta­jat Ta­pa­ni Kin­nu­nen ja Kim­mo Puo­li­tai­val, iso jouk­ko lä­hi­a­lu­ei­den rau­ha­nyh­dis­tyk­siä ja Hel­sin­gin seu­ra­kun­nat.

Helsingin seurakuntien terveiset Helsingin Rauhanyhdistykselle toivat Kallion seurakunnan kirkkoherra Riikka Reina (vas.), Helsingin seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki ja Vuosaaren kirkkoherra Jussi Mäkelä. Tervehdyksiä vastaanottamassa ovat Helsingin Rauhanyhdistyksen johtokunnan sihteeri Marja Kantonen, puheenjohtaja Leo Kaivonurmi sekä varapuheenjohtaja Matti Hintikka.

Helsingin seurakuntien terveiset Helsingin Rauhanyhdistykselle toivat Kallion seurakunnan kirkkoherra Riikka Reina (vas.), Helsingin seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki ja Vuosaaren kirkkoherra Jussi Mäkelä. Tervehdyksiä vastaanottamassa ovat Helsingin Rauhanyhdistyksen johtokunnan sihteeri Marja Kantonen, puheenjohtaja Leo Kaivonurmi sekä varapuheenjohtaja Matti Hintikka.

Hel­sin­gin seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­ja Juha Rin­ta­mä­ki nos­ti pu­hees­saan esil­le kak­si asi­aa rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työs­tä.

– Toi­nen on Ju­ma­lan sa­nan ju­lis­tus ja toi­nen on se ar­vo­kas kas­va­tus­työ, jota Rau­ha­nyh­dis­tys te­kee.

– Ajat­te­len Hel­sin­gin seu­ra­kun­tien ja Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vä­lil­lä ta­pah­tu­vas­ta yh­teis­työs­tä, et­tä me­kin seu­ra­kun­nis­sa voi­sim­me op­pia sii­tä kas­va­tus­työs­tä, jota rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä teh­dään, esi­mer­kik­si py­hä­kou­lu­työs­tä, Rin­ta­mä­ki to­te­si.

Kau­pun­ki py­syy ikui­ses­ti lu­ja­na

Juh­la­pu­heen aluk­si Jäm­sän opis­ton reh­to­ri Juk­ka Pa­lo­la luki Psal­mis­ta 48: “Suu­ri on Her­ra, ylis­tä­kää hän­tä! Hän asuu omas­sa kau­pun­gis­saan, py­häl­lä vuo­rel­laan. Ju­ma­la asuu sen pa­lat­seis­sa, hän on sen vah­va tur­va. Mis­tä en­nen olim­me kuul­leet, sen omin sil­min näim­me Her­ran Se­ba­o­tin, mei­dän Ju­ma­lam­me, kau­pun­gis­sa: Ju­ma­la pi­tää sen lu­ja­na ikui­ses­ti.”

Pu­hees­saan Pa­lo­la ker­toi, kuin­ka Hel­sin­gin kal­tai­sen ison sii­o­nin seu­roi­hin voi tul­la var­sin huo­maa­mat­to­mas­ti, ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä.

– Toi­vot­ta­vas­ti ke­nen­kään ei tar­vit­se käy­dä seu­rois­sa pit­kään tul­lak­seen huo­ma­tuk­si, hän jat­koi.

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Leo Kai­vo­nur­mi kiit­ti pi­tä­mäs­sään pu­heen­vuo­ros­sa kaik­kia, jot­ka ovat teh­neet työ­tä seu­ro­jen ja yh­dis­tyk­sen mui­den ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­sek­si.

– Seu­rois­sa on ju­lis­tet­tu ja yhä ju­lis­te­taan kut­sua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Kii­täm­me si­nua, ra­kas tai­vaal­li­nen Isä täs­tä juh­la­päi­väs­tä. Sinä olet siu­nan­nut run­saas­ti yh­dis­tyk­sem­me toi­min­taa ja mei­tä kaik­kia.

Lauantai-iltana vietettiin viikkomessua vanhassa kirkossa.

Lauantai-iltana vietettiin viikkomessua vanhassa kirkossa.

Us­ko kuu­luu kai­ke­ni­käi­sil­le

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen kuo­ro esiin­tyi juh­las­sa Mai­ja Rim­pi­läi­sen joh­ta­ma­na ja Vie­na Huh­ta­lan sä­es­tä­mä­nä. Tuo­mo Nik­ko­lan sä­vel­tä­män Hyvä Pai­men -sar­jan te­ok­set kuo­ron tul­kit­se­ma­na sai­vat juh­la­y­lei­sön lii­kut­tu­maan.

Juh­las­sa näh­ty kynt­ti­lä­kul­kue vä­lit­ti vies­tin, et­tä us­ko kuu­luu kai­ke­ni­käi­sil­le. Kul­ku­ee­seen osal­lis­tui us­ko­vai­sia yh­dek­säl­tä vuo­si­kym­me­nel­tä. Kynt­ti­lät jäi­vät pa­la­maan seu­ra­sa­lin eteen kynt­ti­lä­me­rek­si.

Kynttiläkulkue valmistautuu eteisessä. Vanhimmat etualalla.

Kynttiläkulkue valmistautuu eteisessä. Vanhimmat etualalla.

Lue li­sää Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen juh­las­ta ja 130-vuo­ti­aas­ta his­to­ri­as­ta huo­men­na il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

Teks­ti: Lau­ri Pa­ju­la

Ku­vat: Pau­la Nie­me­lä, Lii­sa Sik­ki­lä, Jaa­na Jaak­ko­la

14.8.2020

Kun si­nun sa­na­si avau­tuu, se va­lai­see, tyh­mä­kin saa sii­tä ym­mär­rys­tä. Ps. 119:130

Viikon kysymys