JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hil­lan jän­nit­tä­vä mar­ja­vuo­si

Haukipuro Kaarina
Uutiset
22.10.2015 7.04

Juttua muokattu:

1.1. 23:20
2020010123203320151022070400

Luon­to on täyn­nä ih­meel­li­siä asi­oi­ta: her­kul­li­sia mar­jo­ja, kau­nii­ta vä­re­jä ja vaik­ka mitä tut­kit­ta­vaa pie­nel­le poh­dis­ke­le­val­le Hil­la-ty­töl­le. Uu­si las­ten­kir­ja tuo lä­hel­le sen, kuin­ka Ju­ma­la on luo­nut mei­dät jo­kai­sen − sen pie­nen si­sa­ruk­sen­kin, jota Hil­la jän­nit­ty­nee­nä mut­ta hiu­kan va­rau­tu­nees­ti odot­taa. Uu­den SRK:n las­ten­kir­jan Hil­lan mar­ja­vuo­si on kir­joit­ta­nut Rea Tii­ro­la-Tyni ja ku­vit­ta­nut Lot­ta Vuor­ma.

Rea Tii­ro­la-Tyni sai ide­an kir­jaan tois­sa ke­sä­nä ol­les­saan poi­mi­mas­sa vat­tu­ja.

− Mie­tis­ke­lin sii­nä, kuin­ka ai­na­kin Koil­lis­maal­la ih­mi­set ai­van hul­laan­tu­vat mar­ja-ai­ka­na. Mie­lee­ni tuli ta­ri­na pik­ku Hil­las­ta, jon­ka per­he on kova mar­jas­ta­maan. Ta­ri­nal­la oli heti nimi: Hil­lan mar­ja­vuo­si.

− Kirjaa oli ihana kirjoittaa. Olen kirjastossa työssä ja pidän paljon satutunteja. Teksti laskeutui paperille puheen rytmissä, Rea Tiirola-Tyni kertoo.

− Kirjaa oli ihana kirjoittaa. Olen kirjastossa työssä ja pidän paljon satutunteja. Teksti laskeutui paperille puheen rytmissä, Rea Tiirola-Tyni kertoo.

KUVA: KATI KOIVUKANGAS

− Kir­jaa oli iha­na kir­joit­taa. Olen kir­jas­tos­sa työs­sä

ja pi­dän pal­jon sa­tu­tun­te­ja. Teks­ti las­keu­tui pa­pe­ril­le

pu­heen ryt­mis­sä, Rea Tii­ro­la-Tyni ker­too.

KUVA: KATI KOI­VU­KAN­GAS

Luo­mis­työn sa­no­maa

Rea tar­jo­si teks­tiä SRK:lle. Hän tie­si jo etu­kä­teen, et­tä pelk­kä mar­jas­tus­tee­ma ei rii­tä. Kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja Han­na Aho eh­dot­ti, et­tä mitä jos per­hees­sä ta­pah­tui­si jo­tain, mikä pis­täi­si Hil­lan kas­vu­haas­teen eteen. Esi­mer­kik­si vau­van syn­ty­mä liit­tyi­si Ju­ma­lan luo­mis­työs­tä ker­to­vaan sa­no­maan.

− Se tun­tui luon­nol­li­sel­ta ai­heel­ta. Per­heis­sä on usein pal­jon läm­pöä ja huu­mo­ria, ja ha­lu­sin tuo­da sitä teks­tis­sä esil­le, Rea to­te­aa.

Vä­ri­kyl­läi­siä luon­to­ku­via

Pää­työ­nään ku­va­tai­det­ta opet­ta­va Lot­ta Vuor­ma on teh­nyt tai­det­ta vuo­sien ajan. Kir­jaa hän ei ol­lut ai­em­min ku­vit­ta­nut.

− Kun sain Hil­lan mar­ja­vuo­den kä­si­kir­joi­tuk­sen lu­et­ta­vak­si, tie­sin heti et­tä juu­ri tä­män kir­jan tah­don ku­vit­taa. Kir­ja on tai­ta­vas­ti ja iha­nas­ti kir­joi­tet­tu. Pää­hen­ki­lö oli noin tyt­tä­rem­me ikäi­nen ja ta­ri­naan oli sik­si­kin help­po pääs­tä si­säl­le, Lot­ta ku­vai­lee.

Lot­ta ha­lu­si ku­vi­tuk­sel­laan tuo­da kir­jaan läm­pöä ja raik­kaut­ta.

− Lap­sen maa­il­mas­sa saa­vat vä­rit ko­ros­tua.

− Nautin eniten värikylläisten luontokuvien työstämisestä, Lotta Vuorma kertoo.

− Nautin eniten värikylläisten luontokuvien työstämisestä, Lotta Vuorma kertoo.

KUVA: EVELIINA MUSTONEN

− Nau­tin eni­ten vä­ri­kyl­läis­ten luon­to­ku­vien työs­tä­mi­ses­tä,

Lot­ta Vuor­ma ker­too.

Yh­teis­työn voi­min

Kir­joit­ta­jan, ku­vit­ta­jan, kus­tan­nus­toi­mit­ta­jan ja tait­ta­jan vä­li­nen yh­teis­työ oli Lo­tan mu­kaan pro­ses­sis­sa mer­kit­tä­vää. Myös hä­nen tyt­tä­ren­sä oli apu­na ku­vien ar­vi­oi­ja­na ja mal­li­na.

− Kir­ja on suun­nat­tu lap­sil­le, jo­ten lap­sen re­ak­ti­ot ja aja­tuk­set ku­vis­ta oli­vat to­del­la tär­kei­tä.

Ku­vi­tus­ku­va Hil­lan mar­ja­vuo­si -kir­jas­ta, Lot­ta Vuor­ma.

Voit lu­kea kir­jas­ta li­sää 21. 10. Päi­vä­mie­hen mu­ka­na il­mes­ty­nees­tä jul­kai­su­ku­vas­tos­ta.

Hil­lan mar­ja­vuo­si -kir­jaa voi os­taa SRK:n jul­kai­su­myy­mä­läs­tä sekä ti­la­ta SRK:n verk­ko­kau­pas­ta.

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys