JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Iän kart­tu­es­sa elä­mä saa mo­nen­lai­sia sä­vy­jä

Uutiset
11.10.2015 9.58

KUVA: KARI VENGASAHO

Ih­mi­sen van­he­mi­nen tuo ke­hoon mo­nen­lai­sia muu­tok­sia. Luo­pu­mi­nen ja hi­das­tu­mi­nen voi ai­heut­taa su­ru­ja ja pel­ko­ja. Hy­vät ih­mis­suh­teet ja so­pi­va puu­has­te­lu tuo­vat tur­vaa ja pi­tä­vät vir­ke­ä­nä. Us­ko an­taa tur­vaa van­huu­den­kin päi­vi­nä.

Iän kart­tu­es­sa keho al­kaa hi­das­tua ja van­hen­tua. Ge­ri­at­ri­an yli­lää­kä­ri Mai­sa Kar­ju­la ko­ros­taa kui­ten­kin, et­tä van­he­ne­mi­nen on yk­si­löl­lis­tä.

– Hiuk­set har­ve­ne­vat ja har­maan­tu­vat, mu­nu­ais­ten toi­min­ta heik­ke­nee, suo­len toi­min­ta hi­das­tuu. Li­has­ten voi­ma vä­he­nee, el­lei nii­tä har­joi­ta. Sa­mas­sa ih­mi­ses­sä­kin ke­hon eri osat van­he­ne­vat eri tah­tiin. Jos ai­vot säi­ly­vät ter­vee­nä, mie­li ja luon­ne säi­ly­vät hy­vin sa­man­lai­si­na. Van­he­ne­mis­ta ei voi es­tää, mut­ta elin­ta­voil­la voi vai­kut­taa sii­hen mo­nel­la ta­paa, Kar­ju­la sa­noo.

Hi­das­tu­mis­ta

Van­he­ne­mi­nen on myös luo­pu­mis­ta ja hi­das­tu­mis­ta. Tämä voi Mai­sa Kar­ju­lan mu­kaan ai­heut­taa su­rua.

– Jos it­se­tun­to on ra­ken­net­tu ko­val­le työn­te­ol­le ei­kä enää voi­kaan teh­dä pal­jon työ­tä, saat­taa ma­sen­tua. Jos van­hus vai­kut­taa ala­ku­loi­sel­ta, ma­sen­nuk­ses­ta ja mie­li­a­las­ta kan­nat­taa ky­syä. Ma­sen­nus voi nä­kyä kes­kit­ty­mis­ky­vyt­tö­myy­te­nä, är­tyi­syy­te­nä ja ko­ros­tu­nei­na vai­voi­na tai ki­pui­na.

Van­huk­sel­la voi ol­la myös mo­nen­lai­sia pel­ko­ja.

– Se, et­tä jou­tuu ot­ta­maan apua vas­taan, saat­taa joh­taa huo­leen, et­tä me­net­tää it­se­mää­rää­mi­soi­keu­ten­sa. Ra­ho­jen riit­tä­vyys huo­let­taa mo­nia. Mie­len tai muis­tin sai­ras­tu­mi­nen saat­taa joh­taa voi­mak­kai­siin­kin pel­koi­hin, joi­hin tar­vi­taan lää­kä­rin apua.

KUVA: PäIVI PELTONIEMI

Luo­pu­mis­ta

Van­huk­set jou­tu­vat usein luo­pu­maan lä­hei­sis­tään: omat van­hem­mat, puo­li­so ja si­sa­ruk­set ovat eh­kä jo nuk­ku­neet pois.

– Luo­pu­mi­set ai­heut­ta­vat mo­nen­lai­sia krii­se­jä - lä­heis­ten kuo­le­mas­ta toi­pu­mi­nen voi kes­tää kak­si­kin vuot­ta.

Kar­ju­lan mu­kaan van­huk­sil­la on kui­ten­kin usein sel­ke­äm­pi suh­de kuo­le­maan kuin nuo­rem­mil­la.

- He ovat sitä aja­tel­leet ja usein sii­tä kes­ke­nään­kin ju­tel­leet. Sil­ti kuo­le­ma saat­taa pe­lot­taa. Jos niin on, sii­tä­kin oli­si hyvä pu­hua jol­le­kin ys­tä­väl­le tai vaik­ka­pa lää­kä­ril­le. Kuo­le­van oi­rei­ta voi­daan mo­nel­la ta­paa hel­pot­taa.

Us­ko an­taa kui­ten­kin tur­vaa kuo­le­man­kin het­kel­lä.

– Us­ko an­taa tur­van ja luot­ta­muk­sen sii­hen, et­tä Ju­ma­lal­la on tie­dos­sa elä­mäm­me kul­ku ja et­tä meis­tä pi­de­tään huol­ta, Kar­ju­la poh­tii.

KUVA: KARI VENGASAHO

Hy­viä ih­mis­suh­tei­ta

Mai­sa Kar­ju­lan mu­kaan ih­mis­suh­teet ovat tär­kei­tä kai­kil­le. Eri­tyi­ses­ti hy­vät ih­mis­suh­teet ovat tär­kei­tä sil­loin, kun ale­taan tar­vi­ta tois­ten tu­kea ja apua.

– Lap­set voi­vat ope­tel­la te­ke­mään ko­ti­töi­tä yh­des­sä van­he­ne­vien van­hem­pien kans­sa, ei­vät­kä vain men­nä ky­lään val­miil­le. Asi­oin­ti tie­to­ko­neen kans­sa on mo­nel­le vai­ke­aa, ja sii­nä voi­vat nuo­rem­mat aut­taa. Var­sin­kin pie­net lap­set ovat van­huk­sil­le ilon läh­de.

KUVA: JARMO MääTTä

So­pi­va puu­has­te­lu pi­tää van­huk­sen mie­len vir­ke­ä­nä. Li­säk­si riit­tä­vä uni, lii­kun­ta ja mo­ni­puo­li­nen ra­vin­to ovat tär­kei­tä jak­sa­mi­sen kan­nal­ta.

– Ko­ti­as­ke­reit­ten li­säk­si oli­si hyvä ol­la jo­tain har­ras­tus­ta, joka vie ko­din ul­ko­puo­lel­le. Ris­ti­koi­ta ja ai­vo­jump­paa ar­vos­te­taan, mut­ta tois­ten ih­mis­ten seu­ra on vie­lä pa­rem­paa. Myös puu­tar­han­hoi­dol­la on tut­kit­tu ole­van suo­jaa­vaa vai­ku­tus­ta, Kar­ju­la sa­noo.

KUVA: MARJA PYHTILä

Van­huk­sel­la on elä­män­ko­ke­mus­ta

– Iän kart­tu­es­sa ih­mi­sen keho al­kaa hi­das­tua ja van­hen­tua.

– Iän mu­ka­na toi­min­ta­ky­ky usein heik­ke­nee ja avun tar­ve li­sään­tyy.

– Ikään­ty­mi­seen liit­ty­vien muu­tos­ten al­ka­mi­si­kä, no­peus sekä vai­ku­tuk­set vaih­te­le­vat.

– Lä­heis­ten ys­tä­vien ja omais­ten me­ne­tyk­set sekä yk­si­näi­syys saat­ta­vat hei­ken­tää elä­män­laa­tua van­huu­des­sa.

– Van­huu­des­sa on ai­kaa hil­jen­tyä ruuh­ka­vuo­sien jäl­keen. Ai­kaa jää har­ras­tuk­sil­le ja muul­le puu­has­te­lul­le.

– Van­he­ne­val­la on nuo­ria enem­män so­si­aa­lis­ta pää­o­maa ele­tyn elä­män ko­ke­mus­ten myö­tä.

Läh­de: ter­veys­kir­jas­to.fi

Voit lu­kea ai­hees­ta li­sää 7.10. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.