JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ih­mi­sen osaa ja­ka­mas­sa – uu­si kir­ja ker­too eri­lai­sis­ta elä­män­ti­lan­teis­ta

Isopahkala Katri
Uutiset
20.10.2014 7.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420141020070000

Sun­nun­tai­na 19.10. jul­kis­tet­tiin SRK:n kus­tan­ta­man Elä­män­po­lul­ta-kir­ja­sar­jan 15. osa, Ik­ku­noi­ta eri­lai­siin elä­män­ti­lan­tei­siin.

Kir­ja si­säl­tää yk­sit­täis­ten ih­mis­ten ker­to­muk­sia elä­män­vai­heis­taan, ja kir­jan lop­puo­sas­ta löy­tyy ih­mis­suh­tei­siin liit­ty­viä asi­an­tun­ti­ja-ar­tik­ke­lei­ta. Kir­jan kir­joit­ta­jat avaa­vat mui­den mu­as­sa yk­sin­huol­ta­jan elä­mää, al­ko­ho­lis­tin lä­hei­se­nä ole­mis­ta, työ­uu­pu­mus­ta ja kah­den kult­tuu­rin vä­rit­tä­mää per­he-elä­mää.

Pää­sin tu­tus­tu­maan Ik­ku­noi­ta eri­lai­siin elä­män­ti­lan­tei­siin -kir­jaan jo kä­si­kir­joi­tus­vai­hees­sa, kun mi­nut kut­sut­tiin mu­kaan lu­ku­ryh­mä­työ­hön. Työs­ken­te­ly oli an­toi­saa, ja kes­kus­te­lut ava­si­vat ovia eri­lai­suu­den toi­sel­le puo­lel­le.

Ker­to­mus ker­to­muk­sel­ta häm­mäs­tyin ko­ke­maa­ni, nä­ky­miä, joi­ta ik­ku­nois­ta avau­tui. Jo­kai­ses­sa oli jo­ta­kin tut­tua. Ko­ke­muk­se­ni poh­jau­tui sekä ker­to­jien kans­sa ja­et­tuun us­kon­kä­si­tyk­seen et­tä ih­mi­se­nä elä­mi­seen laa­jem­min.

Kipu ja kes­ke­ne­räi­syys ovat avoi­me­na kir­jan si­vuil­la. Yk­si­näi­syy­den, riit­tä­mät­tö­myy­den ja avut­to­muu­den tun­teet kuu­lu­vat ih­mi­sen osaan, ei­kä nii­den tar­koi­tus­ta ole help­po ym­mär­tää.

Lu­kies­sa­ni muu­ta­maan si­vuun tii­vis­tet­ty­jä ras­kai­ta­kin elä­män­koh­ta­loi­ta, huo­ma­sin, et­tä eri­lai­set elä­män­ti­lan­teet enem­män yh­dis­tä­vät kuin erot­ta­vat mei­tä ih­mi­siä. Ki­pu­jen ai­heet ovat ti­lan­tees­ta riip­pu­mat­ta häm­mäs­tyt­tä­vän tut­tu­ja.

Toi­von­kin, et­tä kir­ja roh­kai­see lu­ki­joi­ta ja­ka­maan omaa ta­ri­naan­sa ja kuun­te­le­maan toi­sen ih­mi­sen ker­to­mus­ta sekä sa­mal­la to­teut­ta­maan Ga­la­ta­lais­kir­jeen neu­voa: ”Kan­ta­kaa tois­ten­ne taak­ko­ja, niin te to­teu­tat­te Kris­tuk­sen lain.”

KatriIsopahkala
1.6.2020

Pie­ta­ri sa­noi: "Kään­ty­kää ja ot­ta­kaa it­se ku­kin kas­te Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ni­meen, jot­ta syn­tin­ne an­net­tai­siin an­teek­si. Sil­loin te saat­te lah­jak­si Py­hän Hen­gen." Ap. t. 2:38

Viikon kysymys