JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Isoskoulutukseen pääsivät kaikki halukkaat – hyvä isonen jättää lämpimän jäljen

Uutiset
5.1.2024 7.55

Juttua muokattu:

3.1. 15:16
2024010315163420240105075500

Helmi Autio

Helmi Autio

Sirk­ka Leh­to

SRK:n jär­jes­tä­mään isos­kou­lu­tuk­seen on kut­sut­tu yli 600 ha­ki­jaa.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn asi­an­tun­ti­ja ja lei­ri­työs­tä vas­taa­va Ma­ti­as Mu­ho­la ker­too, et­tä isos­kou­lu­tuk­seen pää­tet­tiin vii­me syk­sy­nä kut­sua kaik­ki kou­lu­tuk­seen ha­ke­neet nuo­ret. Jäl­ki­kä­teen il­moit­tau­tu­nei­den ja pois­jään­tien jäl­keen vuo­sien 2023–2024 isos­kou­lu­tuk­seen on kut­sut­tu 628 ha­ki­jaa.

– Lei­ri­työ­hön kut­su­taan kui­ten­kin vain sy­dä­mes­tä us­ko­via nuo­ria. Oh­jaa­jan teh­tä­vä­nä on kes­kus­tel­la en­nen lei­ril­le kut­su­mis­ta isos­ten kans­sa.

Mu­ho­la iloit­see, et­tä iso­se­na pää­see te­ke­mään mer­ki­tyk­sel­lis­tä työ­tä.

– Hyvä iso­nen jät­tää lei­ri­läis­ten mie­leen läm­pi­män ja tur­val­li­sen muis­ton.

Kaik­kien ha­luk­kai­den nuor­ten kut­su­mi­ses­ta on tul­lut pal­jon po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta. Pa­laut­tei­den pe­rus­teel­la tätä käy­tän­töä ha­lu­taan jat­kaa myös tu­le­vai­suu­des­sa.

– Toi­ve ja pyyn­tö on, et­tä mah­dol­li­sim­man moni nuo­ri sai­si juur­tua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan, Mu­ho­la to­te­aa.

Oma ak­tii­vi­suus aut­taa

Vuon­na 2023 SRK:n lei­ri­kes­kuk­sis­sa oli yli 20 000 lei­ri­läis­tä. Heis­tä mer­kit­tä­vä osa oli lap­sia ja nuo­ria.

– Va­ro­vai­ses­ti ar­vi­oi­den iso­sia on tar­vit­tu 2 000, Mu­ho­la las­kee.

Rip­pi­kou­lu­ja on 51 vuon­na 2024. Näil­le lei­reil­le tar­vi­taan noin 500 isos­ta. Kun kol­mas kou­lu­tus­vuo­si on käyn­nis­sä, iso­sia on nyt käy­tet­tä­vis­sä rei­lu 1 100.

– On siis sel­vää, et­tei­vät kaik­ki isos­kou­lu­te­tut voi pääs­tä rip­pi­kou­lu­lei­ril­le ai­na­kaan heti kou­lu­tus­ta seu­raa­va­na ke­sä­nä.

– Muil­ta lei­reil­tä han­kit­tu ko­ke­mus ja ak­tii­vi­suus ko­ti­sii­o­nin toi­min­nas­sa ede­saut­ta­vat myös rip­pi­kou­lu­lei­ril­le pää­se­mis­tä, Mu­ho­la hok­saut­taa.

Kou­lu­tus pa­ran­taa mah­dol­li­suuk­sia

Kou­lu­tet­ta­vat nuo­ret on ja­et­tu vii­teen eri ryh­mään. Jo­kai­nen ryh­mä osal­lis­tuu kol­meen eri kou­lu­tus­vii­kon­lop­puun, joi­den pai­no­pis­teet poik­ke­a­vat toi­sis­taan.

– Näi­den vii­kon­lop­pu­jen kaut­ta nuo­ret saa­vat val­miuk­sia iso­sen tär­ke­ään teh­tä­vään sekä elä­mään yleen­sä­kin, Mu­ho­la sa­noo.

Lei­ril­le voi pääs­tä soit­ta­mal­la oh­jaa­jal­le ja ky­sy­mäl­lä paik­kaa iso­sek­si. Iso­sek­si voi myös pääs­tä, vaik­kei ole käy­nyt isos­kou­lu­tus­ta.

– Kou­lu­tuk­sen käy­mi­nen kui­ten­kin an­taa eri­no­mai­sia val­miuk­sia ja pa­ran­taa mah­dol­li­suuk­sia. Isos­kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­vien nuor­ten, jot­ka ovat an­ta­neet lu­van, tie­dot vä­li­te­tään lei­ri­oh­jaa­jil­le, jot­ka he­kin voi­vat kut­sua lei­ril­le.

Tar­jol­la on mo­nen­lais­ta eväs­tä

Uu­sim­mas­sa kou­lu­tu­se­räs­sä sa­dat nuo­ret ovat käy­neet en­sim­mäi­sen kou­lu­tus­vii­kon­lo­pun, jos­sa kes­ki­ty­tään nuor­ten tu­tus­tu­mi­seen. Poh­dit­ta­va­na ovat myös seu­raa­vat ky­sy­myk­set: Mil­lai­nen on hyvä iso­nen? Mil­lai­sia vah­vuuk­sia mi­nul­la on? Mi­ten voin hyö­dyn­tää nii­tä iso­se­na?

Vii­kon­lo­put poik­ke­a­vat ta­val­li­sis­ta nuor­ten lei­reis­tä olen­nai­ses­ti sii­nä, et­tä niis­sä ol­laan ni­men­sä mu­kai­ses­ti kou­lu­tuk­ses­sa.

– Va­paa yh­des­sä­o­lo on toki myös tär­ke­ää ja sil­le py­ri­tään an­ta­maan myös oma ai­kan­sa, Mu­ho­la lu­paa.

Tu­le­vat kou­lu­tus­vii­kon­lo­put an­ta­vat työ­ka­lu­ja leik­kien ja pe­lien tun­te­mi­seen, ryh­män ve­tä­mi­seen ja eri­lais­ten nuor­ten koh­taa­mi­seen.

– En­nen kaik­kea kou­lu­tus an­taa mah­dol­li­suu­den kes­kus­tel­la us­kon asi­ois­ta, Mu­ho­la to­te­aa.

On myös mui­ta teh­tä­viä

Isos­kou­lu­tuk­seen tu­lee nuo­ria hy­vin eri­lai­sis­ta ti­lan­teis­ta.

– Toi­vot­ta­vas­ti jo­kai­nen nuo­ri saa ko­kea tul­leen­sa koh­da­tuk­si ja kuu­lu­van­sa jouk­koon. Ha­lu­an roh­kais­ta jo­kais­ta nuor­ta koh­taa­maan nii­tä nuo­ria, jot­ka vai­kut­ta­vat ole­van yk­sin, vink­kaa Mu­ho­la.

Iso­set ovat lei­ri­työn kul­ma­ki­vi. Toi­vee­na on, et­tä mah­dol­li­sim­man moni nuo­ri löy­täi­si myös ko­ti­sii­o­nin toi­min­taan mu­kaan.

On myös hyvä huo­ma­ta, et­tei kaik­kien nuor­ten tar­vit­se ol­la iso­sia. Myös isos­kou­lu­tuk­seen ha­keu­tu­va nuo­ri saat­taa huo­ma­ta, et­tei iso­se­na toi­mi­mi­nen ole oma jut­tu. On myös pal­jon mui­ta tär­kei­tä teh­tä­viä ja mah­dol­li­suuk­sia teh­dä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­tä.

– Kaik­kein tär­kein “teh­tä­vä” on Ma­ri­an osa. Roh­kais­kaa, nuo­ret, toi­si­an­ne seu­roi­hin, Mu­ho­la sum­maa.

Jut­tu on jul­kais­tu Päi­vä­mies-leh­des­sä 3. tam­mi­kuu­ta. Lue siel­tä li­sää muun mu­as­sa kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­vien nuor­ten aja­tuk­sis­ta.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys