JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jäm­sän opis­to­seu­rat kut­suu Kir­jo­jen kir­jan ää­rel­le

Uutiset
17.7.2020 6.05

Juttua muokattu:

16.7. 15:26
2020071615263220200717060500

Juk­ka Pa­lo­la

Jäm­sä

Jäm­sän opis­to­seu­rat pa­laa­vat poik­keus­vuon­na lä­he­tet­tä­väk­si opis­tol­ta.

Jäm­sän opis­to­seu­rat ra­di­os­sa ja ne­tis­sä jär­jes­te­tään 17.–19. hei­nä­kuu­ta. Tänä vuon­na opis­to­seu­ro­jen saar­nat kuu­lu­vat jäl­leen Jäm­sän opis­tol­ta. Seu­ra­vä­keä ei kut­su­ta pai­kan pääl­le, vaan kaik­ki toi­vo­te­taan ter­ve­tul­leek­si Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ja net­ti­ra­di­on ää­rel­le.

Vuo­teen 2016 as­ti opis­to­seu­ro­jen pi­to­paik­ka oli Jäm­sän Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton pi­ha­pii­ri. Vii­mei­set kol­me vuot­ta ne on jär­jes­tet­ty Keu­ruul­la Ison Kir­jan alu­eel­la.

Elä­mä on Ju­ma­lan kir­jas­sa

Seu­ra­tun­nus on ”Si­nun kir­jaa­si on kaik­ki kir­joi­tet­tu” (Ps. 139:16). Se ku­vaa sitä, kuin­ka myös poik­keu­so­lo­jen kes­kel­lä saa tur­val­li­ses­ti luot­taa sii­hen, et­tä kaik­ki päi­vät on jo en­nal­ta kir­joi­tet­tu kaik­ki­val­ti­aan ja kaik­ki­tie­tä­vän Ju­ma­lan kir­jaan.

Seu­ra­mer­kin on suun­ni­tel­lut jäm­sä­läi­nen ku­va­tai­tei­li­ja Vil­jo Van­ha­ta­lo. Seu­ra­mer­kis­sä on ko­koon­nut­tu Kir­jo­jen kir­jan eli Raa­ma­tun ää­rel­le. Tai­vaas­sa ole­vaa Ju­ma­lan kir­jaa ih­mi­set ei­vät pys­ty lu­ke­maan, mut­ta kaik­ki voi­vat lu­kea Raa­ma­tus­ta sen, mitä Ju­ma­la on ih­mi­sil­le näh­nyt hy­väk­si il­moit­taa.

Pu­hei­ta suo­ra­na ja ar­kis­tos­ta

Lä­he­tys tu­lee Jäm­sän Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton juh­la­sa­lis­ta. Osa seu­ra­pu­heis­ta lä­he­te­tään suo­ra­na Yo­u­tu­be-lä­he­tyk­se­nä, osa ää­ni­te­tään pari tun­tia en­nen lä­het­tä­mis­tä opis­ton juh­la­sa­lis­sa ja ra­di­oi­daan SRK:n stu­di­ol­ta.

Opis­ton juh­la­sa­lis­sa on pu­hu­jan li­säk­si pai­kal­la ai­na­kin ur­ku­ri sekä seu­rai­sän­tä. Var­si­nai­nen oh­jel­man juon­to ta­pah­tuu Ke­sä­seu­ra­ra­di­on stu­di­os­ta Ou­lus­ta.

Seu­ra­pu­hu­jik­si on kut­sut­tu pu­hu­ja­vel­jiä SRK:n ete­läi­sen alu­een rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä. Var­si­nai­sia seu­ra­pai­kal­la pi­det­tä­viä seu­ra­pu­hei­ta on 18, ar­kis­to­saar­no­ja kuul­laan nel­jä. Per­jan­tai-il­ta­päi­väl­lä on Jäm­sän Su­vi­seu­ro­jen (1967) muis­te­lu­seu­rat, ja lau­an­tai­aa­mu­na kuul­laan kak­si 2010-lu­vul­la opis­to­seu­rois­sa pi­det­tyä seu­ra­pu­het­ta.

Lap­set lau­la­vat li­ve­nä

Seu­ra­pu­hei­den li­säk­si opis­to­seu­roi­hin kuu­lu­vat muun mu­as­sa lau­an­tai-il­lan tee­ma­pu­heen­vuo­ro, strii­mat­ta­va ju­ma­lan­pal­ve­lus Jäm­sän kir­kos­sa ja py­hä­kou­lu. Jo­kai­se­na seu­ra­päi­vä­nä kuul­laan opis­to­kuu­lu­mi­set.

Lau­an­tai­na tu­lee tä­män ke­sän rip­pi­kou­lus­sa nau­hoi­tet­ta­va lau­lu­tuo­kio. Sun­nun­tain py­hä­kou­lun yh­tey­des­sä on las­ten live-lau­lu­tuo­kio ja sun­nun­tai-il­ta­päi­vä­nä live-lau­lu­tuo­kio, joi­hin on pyy­det­ty ter­veys­mää­räys­ten mu­kai­nen ryh­mä lau­la­jia opis­ton juh­la­sa­liin.

Opis­toa voi tu­kea

Opis­to­seu­rois­sa ke­rä­tään pe­rin­tei­nen ko­leh­ti ai­no­as­taan sun­nun­tai­na Jäm­sän kir­kos­sa ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa. Opis­toa ja opis­to­seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­tä voi tu­kea etä­nä Mo­bi­le Pay -ko­leh­din ja teks­ti­vies­ti­lah­joi­tuk­sen kaut­ta.

Seu­ra­vie­rail­la on mah­dol­li­suus os­taa seu­ra­merk­ki opis­to­kaup­pa.fi-si­vul­ta.

Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen seu­ra­oh­jel­ma löy­tyy tääl­tä.

27.11.2020

Älä vaa­di pal­ve­li­jaa­si tuo­mi­ol­le, sil­lä si­nun edes­sä­si ei yk­si­kään ole syy­tön. Ps. 143:2

Viikon kysymys