JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jämsän opistoseurat: Työvuoroja uuden mallin mukaan

Uutiset
25.1.2024 13.45

Juttua muokattu:

25.1. 13:41
2024012513415720240125134500

Ma­ri­ka Hy­vä­ri

Van­taa

Opis­ton opis­ke­li­jat on uu­den mal­lin mu­kai­ses­ti kut­sut­tu mu­kaan seu­ro­jen val­mis­te­luun.

Keu­ruul­la jär­jes­tet­tä­viin Jäm­sän kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton ke­sä­seu­roi­hin odo­te­taan 19 000 kä­vi­jää. Suu­ren ta­pah­tu­man to­teut­ta­mi­sek­si ha­e­taan te­ki­jöi­tä kaik­ki­aan lä­hes 2000 työ­vuo­roon.

Vas­tuu­vuo­ros­sa seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä ovat tänä vuon­na Hel­sin­gin, Hy­vin­kään, Van­taan, Por­voon ja Por­nais­ten Rau­ha­nyh­dis­tyk­set. Myös Jäm­sän kris­til­li­sen kan­sa­o­pis­ton opis­ke­li­jat kut­sut­tiin mu­kaan työ­voi­ma­tal­koi­siin.

Työ­voi­man ke­rää­jät ko­koon­tui­vat 18. tam­mi­kuu­ta Van­taan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le kou­lu­tuk­seen.

Al­ku­pu­heen­vuo­ros­saan työ­voi­ma­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ar­mi Sten­vall toi­vot­ti luot­ta­vais­ta miel­tä teh­tä­vään – vii­me vuon­na­kin liki kaik­ki vuo­rot lo­pul­ta va­rat­tiin, vaik­ka ete­ne­mi­nen aluk­si näyt­ti­kin hi­taal­ta. Toi­mi­kun­nan jä­sen Jaak­ko Heik­ki­lä pe­reh­dyt­ti työ­voi­man ke­rää­jil­le va­raus­jär­jes­tel­män käy­tön.

Työ­vuo­rot täy­te­tään por­ras­te­tus­ti

Työ­voi­man ke­rää­mi­nen to­teu­te­taan en­sim­mäis­tä ker­taa por­ras­tet­tu­na eri vai­hei­siin. Aluk­si ava­taan va­rat­ta­vak­si sel­lai­set työ­vuo­rot, jot­ka ovat vält­tä­mät­tö­mim­mät seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­sen kan­nal­ta. Kun suu­rin osa näis­tä on täy­tet­ty, ja­e­taan lo­put­kin työ­vuo­rot va­rat­ta­vik­si.

Kah­des­sa en­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa vas­tuu­ta­hoil­la on työ­vuo­ro­ja tar­jol­la suh­tees­sa yh­dis­tyk­sen jä­sen­mää­rään. Vii­mei­ses­sä eli ke­rää­mi­sen kol­man­nes­sa vai­hees­sa jäl­jel­le jää­neet työ­vuo­rot täy­te­tään kaik­kien ta­ho­jen yh­teis­voi­min.

Opis­to­lai­set mu­ka­na tal­kois­sa

Ke­sä­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­sen tar­koi­tuk­se­na on en­nen muu­ta seu­rat, mut­ta myös va­rain­ke­ruu opis­tol­le. Uu­te­na toi­min­ta­mal­li­na on­kin kut­sut­tu opis­ke­li­jat mu­kaan seu­ro­jen val­mis­te­luun.

– He tu­le­vat ole­maan tär­keä osa opis­to­seu­ro­jen jär­jes­te­lys­sä jat­kos­sa­kin. Työ­voi­man ke­ruun li­säk­si yh­teis­työ­tä voi­daan teh­dä esi­mer­kik­si mai­non­nan edis­tä­mi­ses­sä vies­tin­tä­lin­ja­lais­ten kans­sa, ker­toi Sten­vall.

Opis­ke­li­joil­le tar­jot­tiin opis­to­neu­vos­ton ko­kouk­ses­sa työ­voi­ma­ke­rää­jän teh­tä­vää. Ys­tä­vyk­set Aar­ne Ter­vo, Ei­no Su­ti­nen, Nuut­ti Haa­pa­lah­ti ja As­lak­ki Kyl­lö­nen päät­ti­vät ot­taa vas­tuu­teh­tä­vän vas­taan.

Työ­vuo­rois­sa voi hei­dän ko­ke­muk­sen­sa mu­kaan saa­da uu­sia tut­ta­vuuk­sia tai nii­hin voi osal­lis­tua yh­des­sä ka­ve­rei­den kans­sa. Iso­jen­seu­ro­jen työ­vuo­roi­hin osal­lis­tu­mi­ses­ta on jää­nyt mu­ka­via muis­to­ja.

– Kan­nat­taa roh­ke­as­ti ot­taa ai­na­kin yk­si työ­vuo­ro, pää­set sa­mal­la ko­ke­maan ke­sä­seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­puol­ta, sa­noi Haa­pa­lah­ti.

Ter­vo muis­tut­ti sitä, kuin­ka vuo­den ko­ho­koh­dik­si koi­tu­vat seu­rat ra­ken­tu­vat osal­lis­tu­mi­ses­ta.

– Su­ju­vat seu­rat saa­daan ai­kai­sek­si työ­vuo­ro­ja va­raa­mal­la, kan­nat­taa osal­lis­tua.

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys