JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jäm­sän opis­to­seu­ro­ja suun­nit­te­le­mas­sa: "Seu­ro­jen pää­tar­koi­tus on hei­jas­taa Kris­tuk­sen va­loa"

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
11.4.2019 6.32

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443020190411063200

Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen eri toi­mi­kun­nat ko­koon­tui­vat lau­an­tai­na 6.huh­ti­kuu­ta Keu­ruul­le Ison Kir­jan ti­loi­hin päi­vit­tä­mään val­mis­te­lu­jen ti­lan­net­ta. Vies­tin­tä­toi­mi­kun­taan kuu­lu­vien Jon­na Re­hun ja Lii­sa Hy­tö­sen teh­tä­vä­nä on var­mis­taa mah­dol­li­sim­man su­ju­va tie­don­kul­ku.

Jäm­sän opis­ton reh­to­ri Juk­ka Pa­lo­la pu­hui al­ku­har­tau­des­sa seu­roi­hin va­li­tus­ta tun­nus­lau­sees­ta: ”Minä olen maa­il­man valo.”

– Tu­le­vien seu­ro­jen pää­tar­koi­tus on, et­tä Kris­tuk­sen seu­ra­kun­ta sai­si hei­jas­taa Kris­tuk­sen va­loa. Jo­kai­nen voi oman teh­tä­vän kan­nal­ta miet­tiä, mi­ten ydi­na­sia voi to­teu­tua opis­to­seu­rois­sa par­hai­ten. Saam­me myös it­se elää täs­sä va­los­sa.

Keu­ruul­la on ti­la­va seu­ra-alue ja toi­mi­va kent­tä

Jäm­sän opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään jo kol­mat­ta ker­taa Keu­ruul­la, Ison Kir­jan alu­eel­la.

– Kent­tä on ta­sai­nen ja kan­ta­va. Sii­nä on val­mii­na väy­liä, joil­la on help­po liik­kua myös las­ten­rat­tai­den kans­sa. Seu­ra-alu­eel­la on hy­vin ti­laa kai­kil­le tu­li­joil­le ja li­sä­mu­ka­vuut­ta tuo­vat val­miit suih­kut ja ves­sat, ke­huu tä­män vuo­den kent­tä­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Vil­le Kaik­ko­nen.

Kaik­ko­nen ker­too, et­tä hei­dän osal­taan val­mis­te­lut ovat eden­neet ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti. Esi­mer­kik­si kent­tä­suun­ni­tel­mat on teh­ty ja alu­een kar­tat päi­vi­tet­ty.

Hy­vää yh­teis­työ­tä Ison Kir­jan kans­sa

Toi­mi­kun­tien ko­koon­tu­mi­ses­sa oli mu­ka­na Ison Kir­jan kiin­teis­tö­hoi­ta­ja Jari Kos­ki, jol­le yh­teis­työ opis­to­seu­ro­jen kans­sa on tut­tua jo edel­li­sil­tä vuo­sil­ta.

– En­sim­mäi­se­nä vuon­na vä­hän jän­nit­ti, mut­ta kaik­ki meni jo sil­loin hie­nos­ti. Yh­teis­työ on toi­mi­nut to­del­la hy­vin. Joka vuo­si opi­taan tun­te­maan toi­si­am­me li­sää ja voi­daan ke­hit­tää en­tis­tä toi­mi­vam­pia käy­tän­tö­jä.

– Seu­ro­jen ai­ka­na mi­nun tär­kein työ on ol­la ta­voi­tet­ta­vis­sa ja ker­toa, mis­tä mi­kä­kin löy­tyy. On ol­lut mie­len­kiin­tois­ta ol­la seu­ra-alu­eel­la ja näh­dä toi­min­taa, Kos­ki ker­too.

Teks­ti ja ku­vat: An­ne Es­ko­la

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys