JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jämsässä tavoitteena tavalliset, turvalliset opistoseurat

Uutiset
4.7.2024 7.00

Juttua muokattu:

3.7. 13:07
2024070313073820240704070000

Jäm­sän opis­to­seu­ro­ja vie­te­tään Keu­ruul­la 18.–21. hei­nä­kuu­ta. Pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Fri­man toi­vot­taa kaik­ki ter­ve­tul­leik­si opis­to­seu­roi­hin.

– Seu­rois­sa saat us­kol­le­si vir­voi­tus­ta ja voit ta­va­ta van­ho­ja ys­tä­viä. Voit saa­da myös uu­sia ys­tä­viä lu­pau­tu­mal­la työ­vuo­roon. Sa­mal­la an­nat myös ajal­lis­ta tu­kea yh­tei­sel­le rak­kaal­le Jäm­sän kris­til­li­sel­le kan­sa­no­pis­tol­le.

– Ju­ma­lan rak­kaus opas­taa mei­tä kes­ki­näi­seen rak­kau­teen, tun­te­maan yh­des­sä tois­tem­me kans­sa van­hurs­kaut­ta, iloa ja rau­haa Py­häs­sä Hen­ges­sä.

Näin ku­vaa Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen seu­ra­toi­mi­kun­ta tä­män ke­sän seu­roi­hin va­lit­tua seu­ra­tun­nus­ta, joka kuu­luu: ”Aut­ta­koon rak­kaus tei­tä tu­le­maan toi­meen kes­ke­nän­ne.” (Ef. 4:2) Tänä vuon­na jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ovat Hel­sin­gin, Van­taan, Por­voon, Por­nais­ten ja Hy­vin­kään rau­ha­nyh­dis­tyk­set.

Va­raat­han työ­vuo­ron

– Toi­voi­sim­me jo­kai­sen seu­roi­hin tu­li­jan ot­ta­van it­sel­leen työ­vuo­ron. Sen li­säk­si, et­tä työ­vuo­ro on mu­ka­va yh­tei­söl­li­nen ko­ke­mus, se mah­dol­lis­taa su­ju­vat seu­rat kai­kil­le: ra­vin­to­la­jo­not py­sy­vät koh­tuul­li­si­na, gril­lit saa­daan il­tai­sin au­ki ja ves­sa­pa­pe­ria riit­tää kai­kil­le, kan­nus­taa Mer­ja Wal­ke­a­jär­vi työ­voi­ma­toi­mi­kun­nas­ta.

Si­sä­ma­joi­tus­ta opis­to­seu­rois­sa

Seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on käy­tös­sä ole­vat ma­joi­tus­ti­lat Keu­ruul­la Ison Kir­jan opis­tol­la ovat ra­jal­li­set ja me­ne­vät pää­a­si­as­sa or­ga­ni­saa­ti­on käyt­töön. Nyt ti­lat ovat täyn­nä. Jäm­sän opis­tol­la, noin 60 ki­lo­met­rin pääs­sä seu­ra-alu­ees­ta, on vie­lä vuok­rat­ta­via ti­lo­ja va­paa­na. Nii­tä voi tie­dus­tel­la säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­ta ma­joi­tus.keu­ruu@gmail.com.

Saa­pu­mi­nen seu­ra-alu­eel­le

Lii­ken­ne- ja tur­val­li­suus­toi­mi­kun­ta pyy­tää seu­ra­vie­rai­ta saa­pu­maan seu­ra-alu­eel­le klo 8–23. Yöl­lä lii­ken­tee­noh­jaus­ta ei jär­jes­te­tä ja ken­täl­lä ajo mi­ni­moi­daan.

– Päi­vä­py­sä­köin­nil­le va­rat­tua alu­et­ta on kas­va­tet­tu lä­hei­sel­le Po­ni­laak­so Oy:n pel­to­a­lu­eil­le. Alue on toi­mi­nut ai­kai­sem­min vara-alu­ee­na, mut­ta nyt alue ote­taan käyt­töön seu­ro­jen alus­ta al­ka­en. Täl­lä py­ri­tään mah­dol­lis­ta­maan, et­tä kaik­ki ma­joi­tu­syk­si­köt mah­tu­vat seu­ra-alu­eel­le. Alu­een koko on noin kak­si heh­taa­ria, ja alu­eel­le on jär­jes­tet­ty opas­teet sekä lii­ken­tee­noh­jaus, ker­too toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Klaus Koi­vu.

Va­rau­du kent­tä­o­lo­suh­tei­siin

Ter­vey­den­huol­to­toi­mi­kun­nan toi­vee­na on, et­tä seu­ra­vie­raat oli­si­vat it­se va­rau­tu­neet niin hy­vin, et­tei ter­vey­den­huol­to­toi­mi­kun­nan pal­ve­lui­ta tar­vit­tai­si.

– Va­rau­du sää­ti­laan oi­ke­an­lai­sil­la va­rus­teil­la. Myös omaa ter­veys­ti­lan­net­ta on hyvä miet­tiä. Va­raa mu­kaan ta­va­no­mai­set lääk­keet ja en­si­a­pu­vä­li­neet.

En­si­a­pu­a­se­mal­le voi ha­keu­tua äkil­li­sis­sä ti­lan­teis­sa, mut­ta pit­kä­ai­kais­sai­rauk­sien suh­teen par­haan hoi­don saa omas­ta hoi­to­pai­kas­ta ko­ti­paik­ka­kun­nal­ta. En­si­a­pu­a­se­man ka­pa­si­teet­ti ja mah­dol­li­suu­det hoi­taa ovat ra­jal­li­set.

Kent­tä­ai­kui­set nuor­ten tu­ke­na

Seu­ra­ken­täl­lä kier­tää al­ku­yös­tä kent­tä­ai­kui­sia. Hei­dän teh­tä­vän­sä on oh­ja­ta, neu­voa ja kes­kus­tel­la nuor­ten kans­sa. Ai­kai­sem­pi­na vuo­si­na ken­täl­lä on ol­lut nuo­ria lap­sia, jot­ka nuk­ku­maan ke­hoi­tet­ta­es­sa ovat ker­to­neet heil­lä ole­van van­hem­mil­ta lupa val­voa. Seu­ra­jär­jes­tä­jät muis­tut­ta­vat van­hem­pia huo­leh­ti­maan lap­sis­taan.

Seu­ra­ra­vin­to­la

Ra­vin­to­la­ka­tok­ses­sa on tar­jol­la liha- ja lo­hi­keit­toa sekä uu­tuu­te­na lins­si­keit­toa. Li­säk­si tar­jol­la on spa­get­tia ja rii­si­puu­roa sekä eri­lai­sia sa­laat­te­ja. Seu­ra­ra­vin­to­la avau­tuu tors­tai­na 18. hei­nä­kuu­ta klo 13. Seu­ra­ken­täl­lä pal­ve­lee lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na myös pi­ka­kah­vi­pis­te.

Pi­ka­ruo­kaa pi­kai­sem­min

Pit­saa, mak­ka­raa ja mak­ka­ra­pe­ru­noi­ta, rans­ka­lai­sia ja sa­laat­tia saa gril­lil­tä sa­mal­ta pis­teel­tä nel­jäs­tä jo­nos­ta. Tä­män tar­koi­tus on no­peut­taa jo­no­tus­ta.

– Myy­mä­läs­sä ei myy­dä enää jää­te­löä tun­gok­sen hel­pot­ta­mi­sek­si. Jää­te­löä saa lauk­ku­myy­jil­tä sekä jää­te­lö­ki­os­kil­ta, ker­too Nin­na Mä­en­pää myy­mä­lä­toi­mi­kun­nas­ta.

– La­ku­pis­teel­tä saa myös glu­tee­ni­ton­ta la­kua, ja pi­ka­kah­vi­pis­teel­tä mai­do­ton­ta ve­gaa­ni­suk­laa­ta.

Van­hus­ten le­po­paik­ka

Van­hus­ten le­po­paik­ka on tar­koi­tet­tu vä­li­ai­kai­sek­si pai­kak­si, jos­sa voi het­ken ke­rä­tä voi­mia seu­ra­päi­vän kes­kel­lä. Sin­ne jär­jes­te­tään kent­tä­eh­tool­li­sen ai­kaan mah­dol­li­suus osal­lis­tua eh­tool­li­seen. Van­hus­ten le­po­pai­kal­le ei jär­jes­te­tä mui­ta pal­ve­lui­ta.

Jär­jes­tä­jät kut­su­vat kent­tä­tal­koi­siin

Kent­tä­toi­mi­kun­ta tie­dot­taa, et­tä seu­ra-alu­eel­la jär­jes­te­tään tal­koot lau­an­tai­na 13. hei­nä­kuu­ta klo 9 al­ka­en. Alu­eel­le ra­ken­ne­taan ky­sei­se­nä lau­an­tai­na isoim­mat ra­ken­nel­mat. Tal­koi­siin voi il­moit­tau­tua vies­til­lä kent­tä­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Riku Töl­lil­le nu­me­roon 0405411020.

– Mu­kaan voi ot­taa ak­ku­po­ra­ko­neen, ky­pä­rän, va­sa­ran, le­kan yn­nä mui­ta työ­vä­li­nei­tä. Jos olet säh­kö- tai put­ki­a­lan osaa­ja, mai­nit­se sii­tä il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä, kent­tä­toi­mi­kun­nas­ta ke­ho­te­taan.

Tu­los­sa ta­val­li­set seu­rat

– Pää­toi­mi­kun­nan ja toi­mi­kun­tien työs­ken­te­lys­tä on jää­nyt mie­leen ai­van upe­at ih­mi­set, jot­ka omien toi­mi­kun­tien­sa kans­sa te­ke­vät hie­noa työ­tä. Kai­kil­la meil­lä on yh­tei­nen ta­voi­te teh­dä ta­val­li­set, tur­val­li­set, Ju­ma­lan sa­nal­la loh­dut­ta­vat opis­to­seu­rat, tii­vis­tää pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Fri­man.

Kent­tä­mak­sun mak­sa­mi­nen

Kent­tä­mak­sut Jäm­sän opis­to­seu­rois­sa ovat sa­mat kuin vii­me ke­sä­nä: Tont­ti­lip­pu 80 €; Au­to ja telt­ta 40 €; Telt­ta 25 € ja vapaa­eh­toi­nen py­sä­köin­ti­mak­su 5 €.

Kent­tä­mak­sun voi mak­saa Mo­bi­le­Pay-nu­me­roon 97488 tai kent­tä­mak­su­jen verk­ko­kau­pas­sa jam­sa.kent­ta­mak­su.fi. Mak­su­kuit­ti toi­mii kent­tä­mak­su­lip­pu­na. Kent­tä­mak­sun voi myös mak­saa kent­tä­mak­sun ke­rää­jäl­le, in­fo­pis­tee­seen tai ma­joi­tus­toi­mis­toon.

Mi­kä­li si­nul­la on ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä säh­kö­paik­ka tai kent­tä­ma­joi­tus­paik­ka­si lä­hei­syy­des­sä on säh­kö­tolp­pa, jota käy­tät, si­nun tu­lee mak­saa kent­tä­mak­sun li­säk­si eril­li­nen säh­kö­paik­ka­mak­su. Säh­kö­paik­ka­mak­su on 35 € ja se mak­se­taan Mo­bi­le­Pay-nu­me­roon 25561. Kir­joi­ta vies­tik­si ”säh­kö­paik­ka”. Mak­sun voi mak­saa myös säh­kö­pai­kan mak­su­pis­tee­seen, jos­ta saa li­puk­keen mak­se­tus­ta säh­kö­paik­ka­mak­sus­ta.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys