JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Joulun odotusta Jämsän opistolla

Uutiset
23.12.2021 8.00

Juttua muokattu:

21.12. 08:02
2021122108024220211223080000

An­ni­ka Ko­po­nen, Saa­na Lind­fors ja Pau­lus Sep­pä­nen

Jäm­sän opis­to

Jäm­sän opis­tol­la jou­lu­na­lu­sai­ka on pait­si nor­maa­lia opis­ke­lua ja opis­to­ar­kea myös jou­lun odot­ta­mis­ta, juh­lia ja juh­lien val­mis­te­lua. Jou­lun juh­lien ai­ka hui­pen­tuu syys­lu­ku­kau­den päät­tä­vään jou­lu­juh­laan.

Mar­ras­kuun alus­sa jou­lun tun­nel­ma al­kaa vai­vih­kaa hii­piä opis­tol­le. Aluk­si jou­lu­lau­lu­ja kuu­luu vain sa­tun­nai­ses­ti siel­lä tääl­lä ym­pä­ri opis­to­ra­ken­nus­ta, mut­ta päi­vä päi­väl­tä jou­lu­mu­siik­kia kuu­luu yhä enem­män: mil­loin joku kuun­te­lee kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja, mil­loin pie­ni tai suu­ri po­ruk­ka ko­koon­tuu au­laan pi­a­non ää­reen nii­tä lau­la­maan.

Asun­to­la toi­sen­sa jäl­keen hank­kii olo­huo­nee­seen­sa jou­lu­kuu­sen ja ko­ris­te­lee kämp­pän­sä jou­lu­va­loil­la. Jou­lu­kuun en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä opis­to on­kin jo täy­sis­sä jou­lu­tun­nel­mis­sa ja pik­ku­hil­jaa väit­te­ly sii­tä, voi­ko jou­lun tun­nel­moin­tia aloit­taa jo mar­ras­kuus­sa, lop­puu. Jou­lun odo­tus on saa­pu­nut opis­toon.

Ad­vent­ti­päi­väl­li­nen aloit­taa juh­la­kau­den

Ohu­en lu­mi­peit­teen sa­det­tua maa­han ja pak­kas­ten tul­tua al­kaa opis­tol­la ad­vent­ti­päi­väl­li­sen val­mis­te­lut. Ra­vit­se­mus­lin­jan opis­ke­li­jat ovat koko syk­syn val­mis­tau­tu­neet päi­vään: eri­lai­sia ruo­kia sa­laa­teis­ta li­ha­pul­liin on val­mis­tet­tu ja käy­tän­nön asi­at kat­tauk­ses­ta tar­joi­luun on mie­tit­ty val­miik­si. Muut­kin opis­to­lai­set kan­ta­vat vas­tuun­sa juh­las­ta: joku ko­ris­te­lee, joku sii­vo­aa tai tis­kaa.

Päi­väl­lä, ken­raa­li­har­joi­tus­ten jäl­keen, au­la al­kaa täyt­tyä jou­lu­ko­ris­teis­ta. Juh­la­sa­liin kan­ne­taan pöy­tiä ja tuo­le­ja. Juh­lan odo­tuk­sen iloi­nen tun­nel­ma val­lit­see koko opis­tos­sa. Jou­lu­lau­lut soi­vat sa­lin kai­ut­ti­mis­ta ja au­rin­ko­kin pil­kis­te­lee kuus­ten ta­kaa saa­den juh­la­sa­lin heh­ku­maan upe­as­sa mar­ras­kuun lo­pun va­los­sa.

Päi­vän mit­taan pa­pe­ri­lu­mi­hiu­ta­lei­ta il­mes­tyy au­lan tuu­li­kap­piin ja muu­ta­ma kynt­te­lik­kö­kin luo va­lo­aan. Jou­lu­kuu­si on tuo­tu au­laan muis­tut­ta­maan lä­hes­ty­väs­tä jou­lus­ta. Joi­den­kin osak­si on lan­gen­nut ha­vu­jen ha­ke­mi­nen ul­koa – ja pian kot­ti­kär­ryl­li­nen tuok­su­via kuu­sen­ha­vu­ja odot­taa au­las­sa pöy­tien ko­ris­te­li­joi­ta.

Ad­vent­ti­päi­väl­li­nen al­kaa vii­del­tä il­ta­päi­väl­lä, ja vie­raak­si saa­puu opis­ton joh­to­kun­nan jä­se­niä sekä hen­ki­lö­kun­ta puo­li­soi­neen. Hä­mä­räs­sä sa­lis­sa on jou­lui­nen tun­nel­ma ja ilois­ta pu­heen­so­ri­naa kuu­luu joka puo­lel­ta.

Mait­ta­van ja mo­ni­puo­li­sen päi­väl­li­sen jäl­keen ylei­sö saa naut­tia esi­tyk­sis­tä, jois­ta mie­leen­pai­nu­vin on Kie­li- ja kan­sain­vä­li­syys­lin­jan opis­ke­li­joi­den te­ke­mä tun­nel­mal­li­nen Lu­cia-esi­tys. Lu­ci­an li­säk­si esiin­tyy myös nais­kuo­ro ja iso­kuo­ro. Jou­lui­nen mu­siik­ki jää mie­leen – lau­lu­ja hy­räil­lään opis­ton käy­tä­vil­lä vie­lä pit­kään ad­vent­ti­päi­väl­li­sen jäl­keen.

Jou­lun tun­nel­maa käm­pis­sä

On il­ta­het­ken ai­ka. Jou­lu­lau­lu­jen sä­ve­let kai­ku­vat ym­pä­ri juh­la­sa­lia opis­to­lais­ten voi­mal­li­sen vei­suun val­la­tes­sa il­man. Il­ta­het­ken pää­tyt­tyä il­taa jat­ke­taan omis­sa asun­to­lois­sa: ju­tel­laan, syö­dään tort­tu­ja ja juo­daan glö­giä. Jou­lun tuok­sut täyt­tä­vät käm­pän. Jou­lu­lau­lut soi­vat taus­tal­la vai­me­as­ti luo­den mu­ka­vaa tun­nel­maa.

Mie­len täyt­tää kii­tol­li­suus ku­lu­nees­ta puo­les­sa vä­lis­sä ole­vas­ta opis­to­vuo­des­ta: uu­det ys­tä­vät ja opis­to­ar­ki ovat an­ta­neet pal­jon unoh­tu­mat­to­mia ko­ke­muk­sia ja muis­to­ja. On hie­noa elää jou­lun odo­tus­ta opis­tos­sa – tämä on ai­ka, jon­ka opis­to­lai­nen voi ko­kea vain ker­ran elä­mäs­sään. Moni opis­to­lai­nen läh­te­nee­kin jou­lu­lo­mal­le iloi­sin mut­ta hai­kein mie­lin: jou­lu­lo­ma eros­sa opis­to­ka­ve­reis­ta tun­tuu var­mas­ti pit­käl­tä oh­jel­maa täyn­nä ol­leen syk­syn jäl­keen.

Jou­lu­rau­ha jää sy­dä­miin

En­nen jou­lu­lo­maa on vie­lä juh­la Suo­men it­se­näi­syy­den kun­ni­ak­si, opis­ton yh­tei­set pik­ku­jou­lut sekä mu­siik­ki­ma­ti­nea. Jou­lu­lo­maa koh­den te­ke­mi­nen muut­tuu hil­jal­leen juh­lien val­mis­te­lus­ta oman käm­pän jou­lu­sii­vouk­seen ja ta­va­roi­den pak­kaa­mi­seen.

Koh­ta koti ja ko­din jou­lu kut­su­vat opis­to­lai­sia. En­nen sitä hil­jen­nym­me kui­ten­kin vie­lä jou­lun sa­no­man ää­rel­le opis­ton jou­lu­juh­las­sa. On tur­val­lis­ta läh­teä viet­tä­mään jou­lua, kun mie­les­sä kai­ku­vat yh­des­sä lau­le­tut jou­lu­vir­ren sa­nat. ”Her­ram­me Kris­tus teil­le nyt on tä­nään tän­ne syn­ty­nyt.” Jou­lu­rau­ha täyt­tää mie­len.

4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys