JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jul­kai­su­ja us­kos­ta, toi­vos­ta ja jän­nit­tä­väs­tä seik­kai­lus­ta

Uutiset
16.11.2020 14.05

Juttua muokattu:

19.11. 14:41
2020111914413820201116140500

Hel­mi Yr­jä­nä

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) jul­kai­si sun­nun­tai­na 15. mar­ras­kuu­ta vii­si uut­ta tuo­tet­ta. Uu­det jul­kai­sut tu­ke­vat us­ko­ne­lä­mää, si­vis­tä­vät ja viih­dyt­tä­vät.

Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus pi­det­tiin SRK:n toi­mis­tol­la Ou­lus­sa. Ti­lai­suus lä­he­tet­tiin suo­ra­na SRK:n Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la. Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus aloit­ti jul­kai­su­vii­kon, jon­ka ai­ka­na ai­em­min tänä vuon­na jul­kais­tu­ja tuot­tei­ta myy­dään tar­jous­hin­noin.

Sa­nan­pal­ve­li­joi­den mat­kas­sa

Jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Sep­pä­nen jul­kis­ti uu­det te­ok­set. Jari Kup­sa­lan toi­mit­ta­ma kir­ja Her­ran työ­mie­hiä si­säl­tää kuu­den edes­men­neen pu­hu­jan pie­noi­se­lä­mä­ker­rat.

– Roh­kai­se­vaa on to­de­ta, kuin­ka sa­no­ma Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta on säi­ly­nyt sa­ma­na, vaik­ka ai­ka on muut­tu­nut, Sep­pä­nen ava­si kir­jan syn­nyt­tä­miä miet­tei­tään.

Kup­sa­la muis­te­li pu­heen­vuo­ros­saan kir­jan toi­mit­ta­mi­sen työ­vai­hei­ta. Kir­ja on mo­ni­puo­li­sen yh­teis­työn tu­los.

– Teks­te­jä työs­tet­tiin yh­des­sä en­sin lu­ku­ryh­mää var­ten ja sit­ten toi­mi­tus­neu­vos­ton työs­ken­te­lyä var­ten. Kai­kis­sa vai­heis­sa teks­te­jä muo­kat­tiin pa­laut­teen poh­jal­ta.

Ker­to­muk­sia ja ru­no­ja

Elä­män­po­lul­la-sar­jan kir­jan Ta­kai­sin Isän ko­tiin on toi­mit­ta­nut Han­na Aho. Kir­jan kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

– Tä­män uu­den kir­jan teks­tien ää­rel­lä olen saa­nut ko­kea va­vah­dut­ta­via het­kiä. Näi­tä lu­kies­sa en ole lu­ke­nut ai­no­as­taan ih­mis­ten ko­ke­muk­sis­ta – näi­tä lu­kies­sa on Ju­ma­la ker­to­nut jo­ta­kin it­ses­tään, Aho poh­ti te­ok­sen toi­mi­tus­työ­tä.

Lu­kui­sia ru­no­kir­jo­ja jul­kais­seen ru­noi­li­ja Ee­va Kon­ti­o­ka­rin uu­sin teos Mit­ta­kaa­va­muu­tok­sia on suun­nat­tu lä­hin­nä ikään­ty­neil­le.

– Tie­dän omal­ta osal­ta­ni täy­den­tä­vä­ni tär­ke­ää työ­tä, ja se te­kee mi­nut nöy­räk­si, Kon­ti­o­ka­ri ker­toi pu­heen­vuo­ros­saan.

Sep­pä­nen ku­vai­li jul­kis­tus­pu­hees­saan ru­no­kir­jaa us­kon ja toi­von kir­jak­si, jota myös nuo­rem­pien oli­si hyvä lu­kea.

Sal­la Si­vu­lan Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies on var­hais­nuo­ril­le kir­joi­tet­tu teos. Sep­pä­sen mu­kaan kir­jan sa­no­ma opas­taa koh­taa­maan eri­lai­suut­ta, eri­lai­sia ko­te­ja ja kaik­kea, mitä nuo­ri jou­tuu ko­ke­maan.

– Ha­lu­sin kir­joit­taa ys­tä­vyy­des­tä ja lä­him­mäi­syy­den mer­ki­tyk­ses­tä. Toi­von­kin, et­tä nuo­rem­mat ja van­hem­mat­kin lu­ki­jat saa­vat seik­kai­lu­kir­jan pyör­teis­sä ko­kea myös vah­vis­tus­ta omal­le us­kol­leen, ja et­tä kir­ja oli­si kut­su­mas­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­taan, Si­vu­la taus­toit­ti te­os­taan.

Jou­lun iki­ai­kai­nen sa­no­ma

Cd-le­vyn Ol­ki­vuo­teen au­rin­ko te­kop­ro­ses­siin tuli ke­vääl­lä poik­keus­ti­lan ta­kia mut­kia mat­kaan.

– En­sim­mäi­nen har­joi­tus­vii­kon­lop­pu eh­dit­tiin pi­tää, mut­ta sen jäl­keen me­ni­vät uu­sik­si niin ai­ka­tau­lut, ää­ni­tys­paik­ka kuin osa kuo­ros­ta­kin. Oh­jel­mis­to py­syi kui­ten­kin en­nal­laan, le­vyn kuo­ro­jen joh­ta­ja Ma­ti­as Lah­ti ker­toi.

– Olen kuun­nel­lut tätä uut­ta cd:tä. Se tuo ko­tiin iloi­sen jou­lui­sen tun­nel­man, en­tis­van­han tun­nel­man. Sii­o­nin lau­luis­sa kai­kuu iki­ai­kai­nen sa­no­ma, ja se rau­hoit­taa ja hil­jen­tää mie­len, Sep­pä­nen ki­teyt­ti le­vyn tun­nel­man.

3.12.2020

Her­ra, sinä olet lau­pi­as, muis­ta mi­nua, osoi­ta iki­ai­kais­ta hy­vyyt­tä­si. Älä muis­ta nuo­ruu­te­ni syn­te­jä, älä pa­ho­ja te­ko­ja­ni! Sinä, joka olet us­kol­li­nen ja hyvä, älä unoh­da mi­nua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys