JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jumala on siunannut opistotyötä Jämsässä 60 vuoden ajan

Uutiset
1.9.2023 7.00

Juttua muokattu:

1.9. 09:19
2023090109195120230901070000

Jäm­sän opis­ton vies­tin­tä­lin­jan opis­ke­li­jat Ii­ris Lah­ti­nen ja Ii­tu Ris­to­lai­nen

Jäm­sä

Opis­ton 60-vuo­tis­juh­lan pu­heis­sa muis­tu­tet­tiin, et­tä opis­tol­la on suu­ri mer­ki­tys yk­sit­täi­sen opis­ke­li­jan elä­män­po­lun ja kris­til­li­sen kas­va­tuk­sen tu­ki­ja­na.

Lau­an­tai­na 26. elo­kuu­ta juh­lit­tiin Jäm­sän Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton 60-vuo­tis­juh­lia. Sa­ma­na vii­kon­lop­pu­na opis­tol­la oli myös opis­to­lais­ten jär­jes­tä­mät ve­net­si­a­lai­set.

– Jäm­sän Kris­til­li­nen Kan­sa­no­pis­to pe­rus­tet­tiin vuon­na 1963, kun Jäm­sän kan­sa­no­pis­ton ti­lat os­tet­tiin kris­til­li­syy­del­le. Ide­aa eh­dot­ti alun pe­rin Isak Mä­tä­sa­ho, kun Yli­tor­ni­on opis­to ei ol­lut enää van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten käy­tös­sä. Uu­del­le opis­tol­le oli siis kova tar­ve, ker­too opis­ton ny­kyi­nen reh­to­ri Juk­ka Pa­lo­la.

– Opis­to­työn al­ku­vai­hees­sa ky­syn­tä oli niuk­kaa. 1960-lu­vul­la oli noin sata opis­ke­li­jaa. 2000-lu­vul­la opis­ke­li­ja­mää­rä läh­ti kas­vuun, ja ny­kyi­sin Jäm­säs­sä opis­ke­li­joi­ta on noin 160. Vuo­sien var­rel­la opis­ke­li­ja­mää­rä on siis nous­sut huo­mat­ta­vas­ti. Myös ly­hyt­kurs­si­toi­min­ta on pa­ran­tu­nut ja opis­to­seu­ro­jen kä­vi­jä­mää­rät ovat kas­va­neet, Pa­lo­la to­te­aa.

Pa­lo­la nä­kee opis­ton tu­le­vai­suu­den va­loi­sa­na. Op­pi­vel­vol­li­suu­si­än nos­to on pa­ran­ta­nut opis­ton toi­min­taa, ja kai­kil­la on ta­lou­del­li­nen mah­dol­li­suus pääs­tä opis­toon. Ly­hyt­kurs­si­toi­min­nan jat­koa sel­vi­tel­lään par­hail­laan.

Yh­teis­kun­nal­li­nen ja hen­gel­li­nen mer­ki­tys

Opis­ton 60-vuo­tis­juh­laan osal­lis­tui kut­su­vie­rai­den li­säk­si myös opis­ton ny­kyi­set opis­ke­li­jat. Juh­lan oh­jel­maan kuu­lui pu­hei­ta, juh­la­kuo­ron lau­lu­e­si­tyk­siä sekä ku­va­e­si­tys ku­lu­nei­den vuo­si­kym­men­ten ta­pah­tu­mis­ta ja toi­min­nas­ta.

Lu­kui­sis­sa juh­la­pu­heis­sa ko­ros­tui opis­ton mer­ki­tys yh­teis­kun­nal­li­se­na toi­mi­ja­na ja kou­lut­ta­ja­na sekä pe­ru­sop­pi­jak­son et­tä kurs­si­toi­min­nan kaut­ta. Li­säk­si pu­heis­sa muis­tu­tet­tiin opis­ton mer­ki­tyk­ses­tä yk­sit­täi­sen opis­ke­li­jan elä­män­po­lun ja kris­til­li­sen kas­va­tuk­sen tu­ki­ja­na.

Juh­las­sa to­det­tiin, et­tä Ju­ma­la on siu­nan­nut opis­to­työ­tä sen pe­rus­ta­mi­ses­ta läh­tien.

Juh­la­kir­ja ker­too opis­to­seu­rois­ta

60-vuo­tis­juh­las­sa jul­kais­tiin myös opis­to­seu­rois­ta ker­to­va kir­ja Tääl­lä on lepo ja vir­voi­tus. Kir­jan on toi­mit­ta­nut Ari Pel­ko­nen yh­des­sä työ­ryh­män kans­sa. Kir­ja ker­too opis­to­seu­ro­jen syn­nys­tä, ul­kois­ten olo­suh­tei­den muu­tok­sis­ta ja seu­ra­pu­heis­ta eri ai­koi­na.

– Kir­jan idea syn­tyi, kun ha­lut­tiin ke­rä­tä va­ro­ja opis­tol­le. Aluk­si tar­koi­tus oli teh­dä sa­man­tyyp­pi­nen ku­va­kir­ja, joi­ta oli ai­kai­sem­min teh­ty Su­vi­seu­rois­ta. Teos kui­ten­kin muut­ti muo­to­aan, kun sii­hen ha­lut­tiin li­sä­tä tie­toa seu­ro­jen eri vai­heis­ta. Tie­toa löy­tyi esi­mer­kik­si opis­ton ar­kis­tois­ta ja Päi­vä­mies-leh­des­tä, Pel­ko­nen ker­too ja to­te­aa:

– Puo­len­tois­ta vuo­den työn tu­lok­se­na syn­tyi kir­ja, joka näyt­tää, kuin­ka suu­rel­la pal­ve­lu­alt­tiu­del­la opis­to­seu­ro­ja on jär­jes­tet­ty.

Viik­ko ve­net­si­a­lais­jär­jes­te­ly­jä

Sa­ma­na vii­kon­lop­pu­na 60-vuo­tis­juh­lien kans­sa oli opis­ton alu­eel­la myös opis­to­lais­ten jär­jes­tä­mät ve­net­si­a­lai­set. Ta­pah­tu­ma oli ke­sä­kau­den pää­tös­juh­la ja sa­mal­la opis­to­lais­ten va­rain­ke­ruu­ta­pah­tu­ma, ja sik­si ti­lai­suus oli mak­sul­li­nen. Ta­pah­tu­mal­la ke­rät­tiin va­ro­ja sekä opis­to­lais­ten opin­to­mat­kaan et­tä opis­to­työ­hön. Ta­pah­tu­maan piti il­moit­tau­tua etu­kä­teen, ja tänä vuon­na il­moit­tau­tu­nei­ta oli noin 800.

Ve­net­si­a­lai­set on opis­to­lais­ten jär­jes­tä­mä ta­pah­tu­ma, ja sitä val­mis­tel­tiin lä­hes koko edel­tä­vä viik­ko. Jo­kai­sel­la lin­jal­la oli omat teh­tä­vän­sä kirp­pik­sen pi­dos­ta sii­vouk­seen ja gril­li­myyn­nis­tä toi­min­ta­pis­tei­siin.

Ve­net­si­a­lai­sis­sa oli pal­jon oh­jel­maa, esi­mer­kik­si lau­lu­tuo­ki­oi­ta ja toi­min­ta­pis­tei­tä sekä lap­sil­le et­tä van­hem­mil­le osal­lis­tu­jil­le. Sun­nun­tai­na oh­jel­maan kuu­lui myös py­hä­kou­lu ja ju­ma­lan­pal­ve­lus.

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys