JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jumala pitää valtakunnastaan huolen

Uutiset
10.1.2023 15.10

Juttua muokattu:

10.1. 15:08
2023011015081320230110151000

Tero Pitkälä

Tero Pitkälä

Tero Pit­kä­lä

Ou­lu

Ou­lus­sa pi­det­tiin pe­rin­tei­nen pu­hu­jien­ko­kous kol­men vuo­den tau­on jäl­keen. Ko­kouk­ses­sa kuul­tiin Ta­pa­ni Kir­si­län alus­tus ai­hees­ta ”Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan ole­mus”. Ko­kouk­seen osal­lis­tui 665 sa­nan­pal­ve­li­jaa.

Ko­kouk­sen ava­si SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Val­de Pa­lo­la. Avaus­pu­heen­vuo­ros­saan Pa­lo­la iloit­si sii­tä, mi­ten evan­ke­liu­min työ on laa­jen­tu­nut. Esi­mer­kik­si vii­me ke­sän Su­vi­seu­ro­ja kuun­nel­tiin yli 90 maas­sa. Eri­tyis­tä iloa on ko­et­tu myös lei­ri­työn laa­je­ne­mi­ses­ta.

Pa­lo­la tar­kas­te­li pu­heen­vuo­ros­saan myös Ame­ri­kan kris­til­li­syy­den ti­lan­net­ta. Hän ker­toi, et­tä sitä on kä­si­tel­ty si­sar­jär­jes­tö­jen yh­teis­ta­paa­mi­sis­sa. Eri­tyi­ses­ti LLC:n kans­sa yh­tey­den­pi­to on muu­toin­kin ol­lut run­sas­ta. Pa­lo­la to­te­si, et­tä kes­kus­te­lu­ja on käy­ty yh­tei­ses­sä us­ko­nym­mär­ryk­ses­sä. Pa­lo­la ko­ros­ti, et­tä vaik­ka LLC:n jä­se­nyy­des­tä on ero­tet­tu kak­si seu­ra­kun­taa, ky­sees­sä ei ole ol­lut kaik­kien jä­sen­ten si­to­mi­nen.

– Kai­kil­le, jot­ka tah­to­vat va­el­taa Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan yh­tey­des­sä, kuu­luu Hy­vän Pai­me­nen loh­dul­li­nen sa­no­ma, et­tä syn­nit saa us­koa an­teek­si.

Yh­tei­nen huo­li nuo­ris­ta

Käy­te­tyis­sä pu­heen­vuo­rois­sa to­det­tiin alus­tuk­sen ai­heen ol­leen hy­vin tar­peel­li­nen ja eri­tyi­sen ajan­koh­tai­nen. Veli-Mat­ti Heik­ki­nen Ruot­sis­ta to­te­si, et­tä si­sar­jär­jes­tö­jen yh­teis­työs­sä on ko­et­tu rak­kau­den vai­ku­tus. Heik­ki­nen piti myös pu­hu­jien vaih­toa tär­ke­ä­nä.

– On tosi tär­ke­ää, et­tä te käyt­te mei­tä pal­ve­le­mas­sa.

Jo avaus­pu­heen­vuo­ros­sa nou­si esil­le huo­li nuo­ris­ta. Tun­nem­me­ko sen tais­te­lu­ken­tän, jos­sa nuo­rem­me jou­tu­vat täs­sä ajas­sa elä­mään, ky­syi Pa­lo­la

Juu­so Ni­ku­la Jo­en­suus­ta kiin­nit­ti pu­heen­vuo­ros­saan huo­mi­o­ta sa­maan asi­aan. Hä­nen mu­kaan­sa lap­set ja nuo­ret kas­va­vat sel­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa, jos­sa ei auk­to­ri­teet­te­ja ole. Hän roh­kai­si tu­ke­maan per­hei­tä ja toi esil­le, et­tä il­man van­hem­pia ole­vat lap­set ja nuo­ret ovat heit­teil­lä.

Raa­ma­tun mu­kais­ta ope­tus­ta lap­sil­le ja nuo­ril­le

Alus­tuk­sen joh­dol­la pu­hut­tiin myös lap­sen­kal­tai­ses­ta us­kos­ta. Pu­heen­vuo­rois­sa ko­ros­tui tämä us­kon yk­sin­ker­tai­suus. Il­man us­koa suu­res­ta­kaan ym­mär­ryk­ses­tä ei ole apua. Lap­set ja lap­sen­mie­li­set säi­ly­vät us­ko­mas­sa. Juha Luok­ka­lan mu­kaan tä­män ajan lap­sil­le ja nuo­ril­le tu­li­si pu­hua us­kon pe­rus­teis­ta­kin yk­sin­ker­tai­ses­ti.

– Tar­vi­taan myös roh­keut­ta opet­taa Raa­ma­tun mu­kai­ses­ti, to­te­si Luok­ka­la.

Mo­nis­sa pu­heen­vuo­rois­sa muis­tu­tet­tiin Ju­ma­lan huo­len­pi­dos­ta. Vaik­ka ai­ka on muut­tu­nut, Ju­ma­lan val­ta­kun­nan sa­no­ma on py­sy­nyt sa­ma­na. Pyhä Hen­ki hoi­taa Ju­ma­lan val­ta­kun­taa, ja us­ko­vai­sil­ta ky­sy­tään us­kon kuu­li­ai­suut­ta Ju­ma­lan seu­ra­kun­nal­le.

Sa­nan­pal­ve­li­joi­ta neu­vot­tiin hoi­ta­maan omaa us­ko­ne­lä­mää, roh­kai­se­maan sa­nan­kuu­li­joi­ta ja ju­lis­ta­maan evan­ke­liu­mia. Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on an­teek­si­an­ta­muk­sen val­ta­kun­ta, to­det­tiin pu­heen­vuo­rois­sa.

Lue Päi­vä­mie­hen pa­pe­ri­leh­des­tä haas­tat­te­lut pu­hu­jien­ko­kouk­ses­ta.

24.4.2024

Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. 2. Kor. 4:16

Viikon kysymys