JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jumalan valtakunnan työssä tarvitaan käsiä ja sydäntä

Uutiset
18.5.2023 9.00

Juttua muokattu:

17.5. 12:57
2023051712570320230518090000

Es­ko Van­ha­la

Ou­lai­nen

Va­rain­han­kin­nas­sa on mah­dol­li­suus ko­keil­la uu­sia kei­no­ja, kun eri­lai­sia lah­jo­ja hyö­dyn­ne­tään eri työ­muo­dois­sa.

Huh­ti­kuun lop­pu­puo­lel­la What­sAp­pin merk­ki­ää­ni il­moit­ti ryh­mä­vies­tin saa­pu­neen. Pau­lii­na Tans­ka va­rain­han­kin­ta­toi­mi­kun­nas­ta oli lait­ta­nut il­moi­tuk­sen lä­hes­ty­vis­tä myy­jäi­sis­tä. Tans­ka eh­dot­ti vies­tis­sä ti­laa­maan en­nak­koon ka­kun äi­tien­päi­vä­vii­kon­lo­puk­si it­sel­le tai ys­tä­väl­le.

Pau­lii­na Tans­ka on toi­mi­nut Ou­lais­ten Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen va­rain­han­kin­ta­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na vii­me syk­sys­tä al­ka­en. Uu­sia ide­oi­ta on ko­keil­tu myy­jäis­ta­pah­tu­mien va­rain­ke­ruus­sa en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti, ja nyt ke­vät­myy­jäis­ten ni­mek­si oli pää­tet­ty ajan­koh­das­ta joh­tu­en äi­tien­päi­vä­myy­jäi­set.

Tans­ka ker­toi va­rain­han­kin­ta­toi­mi­kun­nas­sa vi­rin­neen ide­an täy­te- ja hyy­te­lö­kak­ku­jen te­ke­mi­ses­tä, kos­ka myy­jäi­set sat­tui­vat so­pi­vas­ti äi­tien­päi­vä­vii­kon­lo­pul­le. Sa­man­ta­pais­ta va­rain­han­kin­taa on Ou­lai­sis­sa to­teu­tet­tu ai­em­min­kin muun mu­as­sa jou­lun al­la jou­luis­ten laa­ti­koi­den myyn­nin yh­tey­des­sä. Myös jou­lui­sia kak­ku­ja on myy­ty en­nak­ko­mark­ki­noin­nin kaut­ta.

Äi­tien­päi­vä­kak­ku­ja oli täl­lä ker­taa mah­dol­li­suus ti­la­ta myös glu­tee­nit­to­mi­na. Vaih­to­eh­toi­na oli­vat pe­rin­tei­nen ker­ma­kak­ku tai hyy­te­lö­kak­ku.

En­nak­ko­myyn­ti var­mis­ti mää­rän

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­nas­sa on tär­ke­ää, et­tä va­ro­jen ke­ruu ei kuor­mi­ta sa­mo­ja hen­ki­löi­tä myy­jäi­sis­tä toi­seen. Ou­lai­sis­sa vas­tuu­ta on ja­et­tu esi­mer­kik­si kak­ku­jen te­ke­mi­sen koh­dal­la si­ten, et­tä kak­kui­hin tar­vit­ta­via ai­nek­sia on pyy­det­ty lah­joi­tuk­si­na sel­lai­sil­ta hen­ki­löil­tä, jot­ka ei­vät eh­kä voi muu­toin osal­lis­tua kak­ku­jen val­mis­tuk­seen.

Ko­ris­tei­ta ja pak­kaa­mis­ta var­ten tar­vit­ta­via ma­te­ri­aa­le­ja on nii­tä­kin ol­lut hank­ki­mas­sa use­am­pia. En­nak­ko­myyn­nil­lä puo­les­taan on var­mis­tet­tu, et­tä kak­ku­ja on teh­ty juu­ri oi­kea mää­rä ja jo­kai­nen on voi­nut va­ra­ta ha­lu­a­man­sa. Kun ai­nek­set ja lei­po­mus­työ on saa­tu lah­joi­tuk­si­na ja tal­koil­la, on kak­ku­jen hin­nat voi­tu pi­tää koh­tuul­li­si­na.

Myy­jäi­set kan­nat­ti jär­jes­tää

Tänä vuon­na myy­jäi­sis­sä oli myös pe­rin­tei­nen myyn­ti­pöy­tä lei­po­muk­si­neen, joi­ta oli toi­vot­tu tuo­ta­van myy­tä­väk­si. Pöy­dil­lä oli run­saas­ti suo­lai­sia ja ma­kei­ta lei­von­nai­sia. En­nen ti­lai­suu­den al­kua Min­na Lai­ti­la aset­te­li myy­tä­väk­si kau­niis­ti ko­ris­tel­tu­ja va­del­ma­lei­vok­sia mui­den ma­kei­den lei­von­nais­ten jouk­koon.

Myy­jäis­tuot­tei­den pi­kai­nen tar­kas­te­lu pal­jas­ti, et­tä tuot­tei­den si­säl­tö­se­los­tei­siin ja tar­jol­le aset­ta­mi­seen oli pa­nos­tet­tu. Myy­jäis­ten lo­pus­sa oli to­det­tu lä­hes kaik­kien tuot­tei­den men­neen kau­pak­si, jo­ten tur­haan ei ol­lut ah­ke­roi­tu.

Kaik­ki­aan kak­ku­ja oli ti­lat­tu yli 30. Kun myy­jäis­ten alus­sa oli li­säk­si mah­dol­li­suus ruo­kai­luun, oli työ­hön ryh­dyt­ty mo­nis­sa per­heis­sä jo päi­viä en­nen var­si­nais­ta myy­jäis­ta­pah­tu­maa.

– Myy­jäi­set kan­nat­ti jär­jes­tää, ja iha­naa, kun äi­dit sai­vat val­miin ka­kun seu­raa­vak­si aa­muk­si, tii­vis­ti Pau­lii­na Tans­ka aja­tuk­sen­sa myy­jäis­ten jäl­keen.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys