JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kam­pan­ja ve­to­aa: Nuor­ten syr­jäy­ty­mi­nen pi­tää py­säyt­tää

Uutiset
28.11.2017 6.30

Hel­sin­gin Di­a­ko­nis­sa­lai­tos käyn­nis­ti ei­len jou­lu­kam­pan­jan, joka ve­to­aa py­säyt­tä­mään nuor­ten syr­jäy­ty­mi­sen. Jopa 69 000 nuor­ta on jo jää­nyt kou­lun ja töi­den ul­ko­puo­lel­le ja on suu­res­sa vaa­ras­sa syr­jäy­tyä.

– Jos nuo­ri on kau­an työn ja kou­lu­tuk­sen ul­ko­puo­lel­la, on­gel­mat ku­mu­loi­tu­vat ja ris­ki syr­jäy­tyä kas­vaa. Mitä suu­rem­mik­si on­gel­mat pää­se­vät, sitä vai­ke­am­paa nii­tä on hoi­taa, sa­noo Hel­sin­gin Di­a­ko­nis­sa­lai­tok­sen nuor­ten Va­mok­sen pal­ve­lu­a­lu­e­joh­ta­ja Sari Ny­berg.

Kam­pan­jan vi­deo ker­too yh­den Hel­sin­gin Di­a­ko­nis­sa­lai­tok­sel­ta apua saa­neen nuo­ren, So­fi­an, ta­ri­nan. 22-vuo­ti­as So­fia kär­si kou­lus­sa tark­kaa­vai­suus­häi­ri­ös­tä ja op­pi­mis­vai­keuk­sis­ta. Nii­den ta­kia hän­tä alet­tiin kiu­sa­ta. So­fi­an it­se­tun­to kol­hiu­tui, hän ma­sen­tui ja al­koi vi­ha­ta it­se­ään. Mo­nen mut­kan kaut­ta So­fia oh­jat­tiin lo­pul­ta Hel­sin­gin Di­a­ko­nis­sa­lai­tok­sen Va­mok­seen.

– Va­mok­ses­sa tun­tui kuin uu­si sivu oli­si kään­ty­nyt elä­mäs­sä, So­fia ker­too.

Nuor­ten syr­jäy­ty­mi­nen on he­rät­tä­nyt vii­me ai­koi­na laa­jas­ti jul­kis­ta kes­kus­te­lua. Kam­pan­jan myö­tä Hel­sin­gin Di­a­ko­nis­sa­lai­tos kut­suu kaik­kia mu­kaan työ­hön nuor­ten syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si.

Ku­vi­tus­ku­va: Eve­lii­na Sauk­ko

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys